CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
52
Hide details for 20152015
8
Hide details for 3/20153/2015
482/QĐ-UBND11/03/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015
471/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015
469/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Khai, huyện lỵ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
463/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng đặc dụng năm 2015
462/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Icon v/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả địa phương năm 2015
418/QĐ-UBND02/03/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án quy hoạch mạng lưới cơ sở chế biến lâm sản tỉnh Bình Phước đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025
409/QĐ-UBND02/03/2015Attachment Icon v/v ban hành lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2015 và định hướng đến năm 2020
5/2015/QĐ-UBND10/03/2015Attachment Iconv/v quy định thực hiện quản lý nhà nước về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13
Hide details for 2/20152/2015
377/QĐ-UBND24/02/2015Attachment Iconv/v thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước
374/QĐ-UBND14/02/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020
359/QĐ-UBND12/02/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
356/QĐ-UBND12/02/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm tỉnh Bình Phước
318/QĐ-UBND09/02/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
312/QĐ-UBND06/02/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
311/QĐ-UBND06/02/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các xã, thị trấn vùng Tây Nguyên thuộc 02 huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đăng giai đoạn 2015-2020
295/QĐ-UBND04/02/2015Attachment Iconv/v ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Bình Phước
280/QĐ-UBND03/02/2015Attachment Iconv/v phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Thành viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
257/QĐ-UBND02/02/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bình Phước
243/QĐ-UBND02/02/2015Attachment Iconv/v ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh
4/2015/QĐ-UBND05/02/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3/2015/CT-UBND12/02/2015Attachment Iconv/v tăng cường thực hiện công tác bồi dưỡng kỹ năng sống, kiến thức về gia đình cho thanh niên
31
Hide details for 1/20151/2015
282/QĐ-UBND29/01/2015Attachment IconV/v Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực.
252/QĐ-UBND30/01/2015Attachment Iconv/v công bố Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước
213/QĐ-UBND30/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng đường quy hoạch số 30 thuộc dự án: Xây dựng hai tuyến phục vụ Công viên văn hóa tỉnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
199/QĐ-UBND29/01/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước
197/QĐ-UBND29/01/2015Attachment Icon V/v phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2014-2019
195/QĐ-UBND29/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Chơn Thành nhiệm kỳ 2014-2019
188/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v điều hòa kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014, tỉnh Bình Phước
187/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v ban hành Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
185/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Phước
184/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
182/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v phân bổ vốn thực hiện chương trình SEQAP năm 2015
179/QĐ-UBND27/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hà Mỵ và quy hoạch quản lý theo đồ án quy hoạch
164/QĐ-UBND27/01/2015Attachment Iconv/v thành lập Ban Tuyển sinh quân sự
159/QĐ-UBND23/01/2015Attachment Icon v/v ban hành Kế hoạch công tác ngành Tư pháp tỉnh Bình phước năm 2015
151/QĐ-UBND22/01/2015Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước
142/QĐ-UBND20/01/2015Attachment Iconphê duyệt kế hoạch thực hiện đề án khuyến công địa phương (đợt I) năm 2015
134/QĐ-UBND20/01/2015Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Suối Cam
115/QĐ-UBND16/01/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh kế hoạch vốn ODA năm 2014
87/QĐ-UBND14/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và Dự toán kinh phí thực hiện Dự án quy hoạch bổ sung, điều chỉnh diện tích trồng cao su và cây nguyên liệu trên đất lâm nghiệp đến năm 2020
86/QĐ-UBND13/01/2015Attachment Iconv/v giao chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ theo mục tiêu từ ngân sách Trung ương và vốn nước ngoài (ODA) năm 2015
76/QĐ-UBND13/01/2015Attachment Iconv/v Bãi bỏ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập các Đội Thanh tra Xây dựng liên huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
46/QĐ-UBND09/01/2015Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Chơn Thành lần thứ II, nhiệm kỳ 2014-2019
9/QĐ-UBND07/01/2015Attachment IconQuyết định v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
3/2015/QĐ-UBND26/01/2015Attachment Iconv/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh
3/2015/NQ-HĐND20/01/2015Attachment IconVề việc Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 thị xã Phước Long
2/2015/CT-UBND29/01/2015Attachment Iconv/v triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2/2015/NQ-HĐND20/01/2015Attachment IconVề việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014, và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
2/2015/QĐ-UBND15/01/2015Attachment Iconv/v quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/2015/NQ-HĐND20/01/2015Attachment IconVề thông qua Chương trình giám sát năm 2015 của HĐND thị xã Phước Long
1/2015/QĐ-UBND13/01/2015Attachment Iconv/v bãi bỏ Quyết định số 125/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 và Quyết định 65/2007/QĐ-UBND ngày 12/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm, bãi nhiệm và định mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/CT-UBND06/01/2015Attachment IconV/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
448
Hide details for 20142014
96
Hide details for 12/201412/2014
2912/QĐ-UBND30/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2014-2020
2885/QĐ-UBND26/12/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh BP
2876/QĐ-UBND26/12/2014Attachment IconV/v giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2015
2875/QĐ-UBND26/12/2014Attachment IconV/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 tỉnh Bình Phước
2867/QĐ-UBND25/12/2014Attachment IconV/v thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
2864/QĐ-UBND25/12/2014Attachment IconV/v giao chỉ tiêu biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013 và năm học 2013-2014
2854/QĐ-UBND25/12/2014Attachment IconV/v giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
2853/QĐ-UBND25/12/2014Attachment Icon V/v giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015
2818/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Đông y thị xã Đồng Xoài
2804/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2796/QĐ-UBND19/12/2014Attachment Icon V/v phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
2787/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự án thành phần giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2709/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconV/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Bình Phước
2705/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch Công tác Thanh tra năm 2015 của Thanh tra tỉnh
2704/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2702/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
2671/QĐ-UBND10/12/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
2655/QĐ-UBND08/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí quy hoạch vị trí tuyên truyền chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
2648/QĐ-UBND05/12/2014Attachment IconV/v kiện toàn ban Chỉ đạo Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh BP
2646/QĐ-UBND05/12/2014Attachment IconV/v thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh BP
2612/QĐ-UBND04/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Đồng Phú
2610/QĐ-UBND04/12/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Bình Phước
2603/QĐ-UBND03/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các xã, thị trấn vùng Tây Nguyên thuộc 02 huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đăng giai đoạn 2015-2020
2602/QĐ-UBND03/12/2014Attachment Icon V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu dân cư ấp 1 xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
2583/QĐ-UBND01/12/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh về lĩnh vực đất đai, lĩnh vực giá đất, lĩnh vực đo đạc và bản đồ, lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
2582/QĐ-UBND01/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng, mùa khô năm 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh
2581/QĐ-UBND01/12/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Tổ chức Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
2572/QĐ-UBND01/12/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Hội Luật gia thị xã Phước Long
83/NQ-HĐND19/12/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thị xã
81/NQ-HĐND19/12/2014Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2015
80/NQ-HĐND19/12/2014Attachment IconVề chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND thị xã năm 2015
41/2014/QĐ-UBND31/12/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
40/2014/QĐ-UBND29/12/2014Attachment IconV/v bãi bỏ Chỉ thị số 38/1997/CT-UBND ngày 28/7/1997 và Chỉ thị số 22/2001/CT-UB ngày 09/8/2001 của UBND tỉnh
39/2014/QĐ-UBND27/12/2014Attachment IconV/v Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
38/2014/QĐ-UBND25/12/2014Attachment IconV/v bãi bỏ Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 23/02/2009 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 29/8/2012 của UBND tỉnh
37/2014/QĐ-UBND25/12/2014Attachment IconV/v ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
36/2014/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v quy định mức thu và tỷ lệ % để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
36/2014/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v quy định mức thu và tỷ lệ % để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
35/2014/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v quy định mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT đường Quốc lộ 13 đoạn từ km 62+700 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 95+000 (thị trấn An Lộc - Bình Long - Bình Phước)
34/2014/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v quy định mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT đường ĐT 741, đoạn từ km 49+537 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 72+861 (Trường Cao đẳng công nghiệp cao su)
33/2014/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
31/2014/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v ban hành quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở, hạn mức đất ở khi nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
29/2014/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconV/v ban hành quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
26/2014/QĐ-UBND09/12/2014Attachment IconV/v ban hành quy định xử lý về trách nhiệm đối với chủ rừng, Hạt kiểm lâm, UBND cấp xã thiếu kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn hành vi phá rừng, phát, đốt rừng gây thiệt hại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25/2014/NQ-HĐND24/12/2014Attachment IconVề dự toán ngân sách nhà nước Huyện Lộc Ninh năm 2015
25/2014/QĐ-UBND05/12/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh BP
24/2014/CT-UBND30/12/2014Attachment IconV/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
24/2014/NQ-HĐND24/12/2014Attachment IconĐiều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 13/2014/ NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách nhà nước Huyện Lộc Ninh năm 2013
24/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment Iconthông qua khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
24/2014/QĐ-UBND04/12/2014Attachment IconV/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh quy định quãn lý và thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh BP
23/2014/NQ-HĐND24/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo QP-AN năm 2015
23/2014/CT-UBND19/12/2014Attachment IconV/v tăng cường chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconThông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
23/2014/QĐ-UBND03/12/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc thông qua mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT đường ĐT 741, đoạn từ Km 59 + 537 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến Km 72 + 861 (Trường Cao Đẳng Công nhiệp cao su)
20/2014/NQ-HĐND24/12/2014Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015
20/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc thông qua mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT Quốc lộ 13, đoạn từ km 62 + 700 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 95 + 000 (thị trấn An Lộc – Bình Long – Bình Phước)
19/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013
18/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015, tỉnh Bình Phước
17/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconThông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015
16/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ năm 2015
15/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc quy định mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment Iconvề mở rộng thực hiện Đề án thí điểm thành lập Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã của tỉnh
14/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014
13/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment Iconvề chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
12/NQ-HĐND10/12/2014Attachment Iconvề chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
11/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015
10/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015
10/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2015
9/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề việc thông qua danh mục và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2015
9/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconXác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
8/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề việc thông qua các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2015 huyện Bù Gia Mập
7/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề việc dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015
7/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề việc dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015
7/2014/NQ-HĐND23/12/2014Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2015
6/2014/NQ-HĐND26/12/2014Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015
6/2014/NQ-HĐND26/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ năm 2015
6/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2015
6/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconPhân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB tập trung năm 2015
6/2014/NQ-HĐND23/12/2014Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015
6/2014/NQ-HĐND18/12/2014Attachment IconVề việc thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 -2020 thị xã Bình Long
5/2014/NQ-HĐND26/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
5/2014/NQ-HĐND26/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
5/2014/NQ-HĐND26/12/2014Attachment IconVề việc Thông qua kế hoạch vốn đầu tư XDCB và vốn sự nghiệp giao thông năm 2015
5/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015
5/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015
5/2014/NQ-HĐND23/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế, văn hóa – xã hội QP-AN năm 2015
5/2014/NQ-HĐND18/12/2014Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015
4/2014/NQ-HĐND26/12/2014Attachment IconVề việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015
4/2014/NQ-HĐND26/12/2014Attachment IconVề việc Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2015
4/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế – xã hội, QP-AN năm 2015
4/2014/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế – xã hội, QP-AN năm 2015
4/2014/NQ-HĐND18/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2015
3/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconVề chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2015
2/NQ-HĐND25/12/2014Attachment IconXác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
15
Hide details for 11/201411/2014
2564/QĐ-UBND28/11/2014Attachment IconV/v giao kế hoạch điều hòa nội bộ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014
2535/QĐ-UBND24/11/2014Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu Công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2531/QĐ-UBND24/11/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
2527/QĐ-UBND24/11/2014Attachment IconV/v phê duyệt danh sách các đơn vị sử dụng và cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
2509/QĐ-UBND20/11/2014Attachment IconV/v chấp thuận thành lập Giáo xứ Tân Quan, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản
2499/QĐ-UBND19/11/2014Attachment IconV/v công bố tập hệ thống hóa các cơ chế chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh BP
2498/QĐ-UBND19/11/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
2481/QĐ-UBND18/11/2014Attachment Icon V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
2478/QĐ-UBND18/11/2014Attachment IconV/v phê duyệt bổ sung đề cương dự án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
2465/QĐ-UBND18/11/2014Attachment IconV/v công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành
2432/QĐ-UBND11/11/2014Attachment IconV/v phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2015
2416/QĐ-UBND10/11/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2014-2020
2374/QĐ-UBND06/11/2014Attachment IconV/v bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
2352/QĐ-UBND03/11/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Minh Hưng, huyện Bù Đăng
22/2014/QĐ-UBND24/11/2014Attachment IconV/v ban hành quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bình phước đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân
29
Hide details for 10/201410/2014
2337/QĐ-UBND30/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Sinh vật cảnh huyện Bù Đốp
2314/QĐ-UBND28/10/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước
2313/QĐ-UBND28/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh giai đoạn 2013-2020
2311/QĐ-UBND28/10/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2014-2017 trên địa bàn tỉnh
2310/QĐ-UBND28/10/2014Attachment IconV/v kiện toàn ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới
2291/QĐ-UBND27/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt đề cương và kinh phí thực hiện dự án: Đánh giá toàn diện hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường, hệ sinh thái và con người trên địa bàn tỉnh
2284/QĐ-UBND27/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2271/QĐ-UBND24/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Việt Kiều, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản
2259/QĐ-UBND24/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt Đề án chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2258/QĐ-UBND24/10/2014Attachment IconV/v thành lập Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Gia Mập
2244/QĐ-UBND21/10/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
2243/QĐ-UBND21/10/2014Attachment Icon V/v quy định các văn bản đăng Công báo tỉnh
2227/QĐ-UBND17/10/2014Attachment IconV/v công nhận xã Tân lập - huyện Đồng Phú đạt chuẩn nông thôn mới
2210/QĐ-UBND14/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Sinh vật cảnh huyện Lộc Ninh
2195/QĐ-UBND13/10/2014Attachment IconV/v quy định hạn mức bình quân diện tích đất sản xuất để hỗ trợ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ
2169/QĐ-UBND10/10/2014Attachment Icon V/v phê duyệt nhiệm vụ và chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu di tích lịch sử và du lịch sinh thái Bộ chỉ huy Miền B2, ấp Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh BP
2158/QĐ-UBND10/10/2014Attachment IconV/v thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất
2154/QĐ-UBND10/10/2014Attachment IconV/v bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
2150/QĐ-UBND09/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy định quản lý quy hoạch Vùng tỉnh Bình Phước
2140/QĐ-UBND09/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng vườn nhân chồi và vườn ươm giống điều, cà phê ghép năng suất cao
2135/QĐ-UBND08/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014
2115/QĐ-UBND06/10/2014Attachment IconV/v sửa đổi, bổ khung khoản 1, điều 1, quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh về quy định định mức hợp đồng lao động theo Nghị định
68/2000/NĐ-CP tại các cơ sở giáo dục công lập của ngành GD&ĐT trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2114/QĐ-UBND06/10/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2108/QĐ-UBND03/10/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc đất liền Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước
2105/QĐ-UBND03/10/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Đồng Xoài
2104/QĐ-UBND03/10/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Thanh Long
22/2014/CT-UBND28/10/2014Attachment IconV/v tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21/2014/QĐ-UBND27/10/2014Attachment IconV/v bãi bỏ Quyết định số 187/1999/QĐ-UBND ngày 11/8/1999 của UBND tỉnh và Quyết định số 02/2003/QĐ-UBND của UBND tỉnh
1/2014/QĐ-UBND07/10/2014Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của đội Quản lý công trình đô thị huyện Bù Gia Mập
40
Hide details for 9/20149/2014
2095/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, đo vẽ bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Nam An Lộc
2094/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt dự án trồng rừng bán ngập vùng lòng hồ thủy điện Cần Đơn thuộc địa bàn xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
2080/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
2078/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v công bố danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2015
2044/QĐ-UBND23/09/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Bù Đốp
2043/QĐ-UBND23/09/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Phương Nam
2029/QĐ-UBND19/09/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công chứng số 02 tỉnh BP
2020/QĐ-UBND19/09/2014Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2014/QĐ-UBND19/09/2014Attachment IconV/v kiện toàn ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện Chơn Thành
2013/QĐ-UBND19/09/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2014
1996/QĐ-UBND19/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh BP đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1986/QĐ-UBND18/09/2014Attachment IconV/v ban hành danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trên đường phố, công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1960/QĐ-UBND17/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cấp nước và vệ sinh tại các điểm trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012
1948/QĐ-UBND16/09/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước
1947/QĐ-UBND16/09/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
1946/QĐ-UBND16/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong thị xã Bình Long
1939/QĐ-UBND15/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt điều chỉnh đối tượng thụ hưởng dự án: Phát triển truyền thanh cơ sở các huyện miền núi, biên giới tỉnh Bình Phước
1928/QĐ-UBND11/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Thương mại - Dịch vụ và Công nghiệp cửa khẩu huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
1927/QĐ-UBND11/09/2014Attachment IconV/v chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án cấp đất sản xuất cho dân, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
1924/QĐ-UBND11/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Chơn Thành đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1921/QĐ-UBND11/09/2014Attachment IconV/v giao danh mục chi tiết kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách năm 2014, tỉnh BP
1920/QĐ-UBND10/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
1917/QĐ-UBND10/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh BP
1911/QĐ-UBND09/09/2014Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác kiểm kê rừng tỉnh, giai đoạn 2014-2016
1907/QĐ-UBND08/09/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Quản lý Dự án "Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin tỉnh"
1896/QĐ-UBND06/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí Quy hoạch phát triển ngành phát thanh - truyền hình tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1888/QĐ-UBND06/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Bình Phước đến năm 2020
1887/QĐ-UBND06/09/2014Attachment IconV/v kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2015 tỉnh Bình Phước
1885/QĐ-UBND06/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
1884/QĐ-UBND06/09/2014Attachment IconV/v ban hành Quy định Chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Phước
1878/QĐ-UBND05/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt danh sách sản phẩm/nhóm sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2014
1867/QĐ-UBND04/09/2014Attachment IconV/v thành lập Hội đồng thẩm định giá đất
1863/QĐ-UBND04/09/2014Attachment IconV/v thành lập Thôn 10 thuộc xã Đăk Ơ huyện Bù Gia Mập
1850/QĐ-UBND03/09/2014Attachment IconV/v điều chỉnh Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Phước
20/2014/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
20/CT-UBND04/09/2014Attachment IconV/v tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII năm 2015
20/CT-UBND04/09/2014Attachment IconV/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
19/2014/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v quy định thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh
18/2014/QĐ-UBND11/09/2014Attachment IconV/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn tỉnh BP
17/2014/QĐ-UBND03/09/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
47
Hide details for 8/20148/2014
1847/QĐ-UBND29/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đến năm 2020
1846/QĐ-UBND29/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Phước Long
1838/QĐ-UBND29/08/2014Attachment IconV/v tạm giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014
1809/QĐ-UBND22/08/2014Attachment IconV/v ban hành Danh mục số 2 các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước
1805/QĐ-UBND22/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và tái định cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1793/QĐ-UBND20/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Phước
1792/QĐ-UBND20/08/2014Attachment IconV/v giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014
1783/QĐ-UBND18/08/2014Attachment IconV/v thành lập ấp Suối Thôn thuộc xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh
1775/QĐ-UBND15/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt các đề án tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp địa phương (đợt 2) năm 2014
1774/QĐ-UBND15/08/2014Attachment IconV/v bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh BP
1771/QĐ-UBND15/08/2014Attachment IconV/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
1753/QĐ-UBND14/08/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Phước
1698/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020
1688/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp cửa khẩu Tân Thanh
1682/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Phước
1681/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
1680/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020
1659/QĐ-UBND01/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt mức thu học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy ngoài sư phạm và hệ không chính quy năm học 2014-2015
1654/QĐ-UBND01/08/2014Attachment IconV/v ban hành Bảng xếp loại đường bộ trên các tuyến đường tỉnh để tính cước vận tải trên địa bàn tỉnh
19/CT-UBND29/08/2014Attachment IconV/v thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi
18/CT-UBND07/08/2014Attachment IconV/v thực hiện cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" năm học 2014-2015
16/2014/QĐ-UBND29/08/2014Attachment IconV/v bãi bỏ Quyết định số 105/2003/QĐ-UBND ngày 03/11/2003 và Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 28/2/2008 của UBND tỉnh
15/2014/QĐ-UBND21/08/2014Attachment IconV/v quy định thu phí sử dụng đường bộ dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long
15/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014
14/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 thị xã Phước Long
13/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013
12/NQ-HĐND01/08/2014Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung năm 2014 và danh mục chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2015
8/NQ-HĐND04/08/2014Attachment IconVề Chương trình hoạt động của HĐND huyện 06 tháng cuối năm 2014
8/2014/NQ-HĐND04/08/2014Attachment IconVề việc thông qua Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” huyện Bù Đốp
7/2014/NQ-HĐND04/08/2014Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2014
7/NQ-HĐND04/08/2014Attachment IconPhê duyệt tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013
6/2014/NQ-HĐND04/08/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014
5/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014
5/2014/NQ-HĐND04/08/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh vốn đầu tư XDCB, vốn Chương trình mục tiêu năm 2014
4/2014/NQ-HĐND13/08/2014Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2014
4/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc thông qua danh mục và kế hoạch vốn dự kiến chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2015
3/2014/NQ-HĐND13/08/2014Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2014
3/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc Phê duyệt tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013
3/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2014
3/2014/NQ-HĐND05/08/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương năm 2014
2/2014/NQ-HĐND13/08/2014Attachment IconVề nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 06 tháng cuối năm 2014
2/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và sử dụng kinh phí kết dư ngân sách huyện năm 2013
2/2014/NQ-HĐND05/08/2014Attachment IconPhê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đồng Phú năm 2013
1/2014/NQ-HĐND13/08/2014Attachment IconVề việc Phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013
1//NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016
1/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc thông qua danh mục và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư XDCB, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014
1/2014/NQ-HĐND05/08/2014Attachment IconVề nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 06 tháng cuối năm 2014
42
Hide details for 7/20147/2014
1651/QĐ-UBND31/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự toán Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng cao su phục vụ Dự án bảo tồn căn cứ Bộ chỉ huy miền Tà Thiết
1605/QĐ-UBND24/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1597/QĐ-UBND24/07/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2014
1592/QĐ-UBND24/07/2014Attachment IconV/v công bố Bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
1555/QĐ-UBND17/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức huyện Đồng Phú
1552/QĐ-UBND16/07/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
1547/QĐ-UBND16/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng tỉnh Bình Phước
1538/QĐ-UBND14/07/2014Attachment IconV/v ban hành tiêu chí đánh tình hình Ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành; các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã
1535/QĐ-UBND14/07/2014Attachment IconV/v kiện toàn Tổ công tác thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước
1527/QĐ-UBND14/07/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về trình tự thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo hình thức xã hội hóa
1489/QĐ-UBND08/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Cựu cán bộ, công nhân viên ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước
1488/QĐ-UBND08/07/2014Attachment IconV/v ban hành Quy định về tổ chức chia Cụm, Khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua.
1460/QĐ-UBND02/07/2014Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Phước
1458/QĐ-UBND02/07/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
1426/QĐ-UBND01/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Phước
1426/QĐ-UBND01/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Phước
35/NQ-HĐND04/07/2014Attachment IconVề hoạt động của HĐND thị xã 06 tháng cuối năm 2014
17/CT-UBND14/07/2014Attachment IconV/v thực hiện các biện pháp tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh
16/2014/NQ-HĐND18/07/2014Attachment IconVề chủ trương Quy hoạch Khu đô thị mới huyện Lộc Ninh
16/2014/NQ-HĐND18/07/2014Attachment IconVề chủ trương Quy hoạch Khu đô thị mới huyện Lộc Ninh
16/2014/CT-UBND08/07/2014Attachment IconV/v tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15/2014/NQ-HĐND18/07/2014Attachment IconV/v quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Lộc Ninh
14/2014/NQ-HĐND18/07/2014Attachment IconVề việc dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lộc Ninh năm 2014
14/2014/QĐ-UBND08/07/2014Attachment IconV/v bãi bỏ Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về xử lý công trình xây dựng, ănten và cây trồng vi phạm công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13/2014/NQ-HĐND18/07/2014Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Lộc Ninh năm 2013
13/2014/QĐ-UBND08/07/2014Attachment Icon V/v ban hành Quy trình công bố kết quả thanh tra, kiểm tra, kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh BP
12/2014/NQ-HĐND18/07/2014Attachment IconVề bổ sung một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch KT-XH, QP-AN 06 tháng cuối năm 2014
11/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước
10/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012
9/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014 tỉnh Bình Phước
8/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Bình Phước
7/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất đến năm 2015
6/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
5/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh
4/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc quy định danh mục và mức thu phí sử dụng đường bộ dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 741 đoạn Đồng Xoài – Phước Long
3/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconThông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
3/2014/NQ-HĐND04/07/2014Attachment IconNhiệm vụ KT-XH, QP-AN 06 tháng cuối năm 2014
2/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconThông qua phương án thành lập ấp Suối Thôn thuộc xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh và Thôn 10 thộc xã Đắk Ơ huyện Bù Gia Mập
2/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2/2014/NQ-HĐND04/07/2014Attachment IconVề việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014
1/2014/NQ-HĐND31/07/2014Attachment IconVề ban hành Quy chế hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
1/NQ-HĐND23/07/2014Attachment IconVề điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
45
Hide details for 6/20146/2014
1422/QĐ-UBND30/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Lộc Ninh
1416//QĐ-UBND27/06/2014Attachment IconV/v bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
1416/QĐ-UBND27/06/2014Attachment IconV/v bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
1414/QĐ-UBND26/06/2014Attachment IconPhê duyệt Phương án bàn giao đường giao thông, công trình thủy lợi, trường học của các đơn vị thành viên thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về UBND tỉnh Bình Phước quản lý
1367/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tỉnh Bình Phước
1366/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v điều chỉnh diện tích dự án "Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú"
1362/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v giao kế hoạch điều hòa vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013, tỉnh Bình Phước
1359/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v thành lập ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bình Phước
1349/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Phước Tín, thị xã Phước Long
1348/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Thác Mơ, thị xã Phước Long
1347/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Long Giang, thị xã Phước Long
1346/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Long Thủy, thị xã Phước Long
1345/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Sơn Giang, thị xã Phước Long
1344/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Long Phước, thị xã Phước Long
1343/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Phước Long, thị xã Phước Long
1342/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường An Lộc, thị xã Bình Long
1341/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long
1340/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Phú Đức, thị xã Bình Long
1339/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long
1338/QĐ-UBND24/06/2014Attachment Iconv/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp
1335/QĐ-UBND20/06/2014Attachment IconV/v điều hòa kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia việc làm và dạy nghề năm 2013
1334/QĐ-UBND20/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
1327/QĐ-UBND20/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh
1324/QĐ-UBND20/06/2014Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo, Tổ Giúp việc thực hiện Đề án tăng cường công tác triển khai và thực hiện luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước
1316/QĐ-UBND20/06/2014Attachment IconV/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2015
1302/QĐ-UBND18/06/2014Attachment IconV/v giao kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn năm 2014
1301/QĐ-UBND17/06/2014Attachment IconV/v công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1296/QĐ-UBND17/06/2014Attachment IconV/v thành lập Hội đồng tư vấn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh
1261/QĐ-UBND16/06/2014Attachment IconV/v điều hòa kế hoạch vốn Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013
1258/QĐ-UBND13/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp cây giống thực hiện Đề án trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
1222/QĐ-UBND11/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự án đầu tư: Mua sắm thiết bị phòng học, phòng bộ môn một số trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1218/QĐ-UBND11/06/2014Attachment IconV/v giao danh mục chi tiết vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã nghèo, ĐBKK; các thôn bản ĐBKK (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo
1197/QĐ-UBND06/06/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập văn phòng công chứng Tân Tiến
1195/QĐ-UBND06/06/2014Attachment IconV/v công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng chung của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
1177/QĐ-UBND04/06/2014Attachment IconV/v điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
1170/QĐ-UBND04/06/2014Attachment IconV/v điều chỉnh nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng cáp treo núi Bà Rá
1153/QĐ-UBND04/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 -2020
1150/QĐ-UBND04/06/2014Attachment IconV/v xếp mức phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức làm việc tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
15/2014/CT-UBND11/06/2014Attachment IconV/v tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/CT-UBND04/06/2014Attachment IconV/v thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"
12/2014/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
11/2014/QĐ-UBND11/06/2014Attachment IconV/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Ban hành
10/2014/QĐ-UBND11/06/2014Attachment Icon V/v ban hành quy định thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
2/2014/NQ-HĐND04/06/2014Attachment IconV/v thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước
1/2014/NQ-HĐND04/06/2014Attachment IconV/v thông qua Đề án đề nghị thành lập phường Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
39
Hide details for 5/20145/2014
1139/QĐ-UBND30/05/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước
1128/QĐ-UBND28/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban Quản lý, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu năm 2014
1127/QĐ-UBND28/05/2014Attachment IconV/v ban hành quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước
1061/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1059/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị mầm non khu vui chơi liên hoàn ngoài trời 10 trường mầm non năm 2014
1057/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v ban hành Quy định về khen thưởng đối với các tập thể và hộ gia đình có thành tích giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011-2020
1056/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
1054/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng
1053/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
1052/QĐ-UBND26/05/2014Attachment Icon V/v thay đổi trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Chủ tịch các Hội đồng cấp tỉnh có Chủ tịch UBND tỉnh tham gia
1051/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v thay đổi nhân sự các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các Hội đồng cấp tỉnh có Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia
1044/QĐ-UBND22/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt khu Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp cửa khẩu Lộc Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
1042/QĐ-UBND22/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần thực hiện năm 2014 của dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường và kênh thoát nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn năm 2013 - 2017
1040/QĐ-UBND21/05/2014Attachment IconV/v ban hành hướng dẫn thực hiện các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng theo cơ chế đầu tư đối với công trình đặc thù thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020
1025/QĐ-UBND21/05/2014Attachment IconV/v điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của UBND tỉnh
991/QĐ-UBND15/05/2014Attachment IconV/v chuyển đổi diện tích rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cao su thuộc Dự án giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước
990/QĐ-UBND15/05/2014Attachment IconV/v kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Bình Phước
983/QĐ-UBND14/05/2014Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên xây dựng bảng giá các lại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
964/QĐ-UBND13/05/2014Attachment Icon V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài
936/QĐ-UBND09/05/2014Attachment IconCho phép thành lập Hội cựu giáo chức huyện Đồng Phú
930/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
929/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
928/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
927/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
926/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
925/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
924/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
913/QĐ-UBND07/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự án đầu tư: Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư xen ghép cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thôn 12 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
906/QĐ-UBND07/05/2014Attachment IconV/v kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011-2020
905/QĐ-UBND07/05/2014Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện đề án bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
903/QĐ-UBND07/05/2014Attachment IconV/v Đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh thành Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Phước
894/QĐ-UBND06/05/2014Attachment IconV/v kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh
893/QĐ-UBND06/05/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UND tỉnh năm 2014
878/QĐ-UBND06/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
13/CT-UBND28/05/2014Attachment IconV/v công tác phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014
12/2014/CT-UBND09/05/2014Attachment IconV/v đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020
9/2014/QĐ-UBND14/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030
8/2014/QĐ-UBND14/05/2014Attachment IconV/v ban hành quy định quản lý và thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngàu 04/6/2013 của thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015
7/2014/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v bãi bỏ Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 và Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 của UBND tỉnh
26
Hide details for 4/20144/2014
868/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v ban hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
867/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước
858/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v thành lập Đội Quản lý công trình đô thị huyện Hớn Quản
834/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Minh Hưng III- Cao su Bình Long, xã Minh Hưng huyện Chơn Thành
814/QĐ-UBND25/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch và phương án cung cấp điện khi mất cân đối cung cầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
803/QĐ-UBND23/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
802/QĐ-UBND23/04/2014Attachment IconV/v ban hành quy định quản lý, thực hiện Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong năm 2014 và năm 2015
791/QĐ-UBND22/04/2014Attachment IconV/v giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014
777/QĐ-UBND22/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt kết quả thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2013
756/QĐ-UBND17/04/2014Attachment IconV/v thành lập Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở nâng cấp Phòng Giám định y khoa tỉnh Bình Phước
755/QĐ-UBND17/04/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ thành lập các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
750/QĐ-UBND16/04/2014Attachment IconV/v ban hành Đề án tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2017
714/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Bình Phước
713/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Việt Kiều, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
712/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo tỉnh Bình Phước
709/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo thị xã Phước Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2018
702/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v công bố Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước
690/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconVề việc điều hòa kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2013
689/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 tại Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh
687/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconPhê duyệt Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 -2020
686/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconPhê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
678/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconPhê duyệt danh mục các dự án cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn kêu gọi xã hội hóa đầu tư giai đoạn 2014 - 2015
673/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước
11/CT-UBND22/04/2014Attachment IconV/v tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10/2014/CT-UBND16/04/2014Attachment IconV/v tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9/2014/CT-UBND10/04/2014Attachment IconV/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
25
Hide details for 3/20143/2014
640/QĐ-UBND31/03/2014Attachment IconPhê duyệt Đề cương và dự toán chi phí thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2014
599/QĐ-UBND27/03/2014Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người tỉnh Bình Phước
591/QĐ-UBND26/03/2014Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội sinh vật cảnh thị xã Bình Long
582/QĐ-UBND26/03/2014Attachment IconCho phép thành lập Hội Cựu cán bộ, công nhân viên ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước
579/QĐ-UBND25/03/2014Attachment IconVề việc giao chỉ tiêu vốn vay giải quyết việc làm năm 2014
578/QĐ-UBND25/03/2014Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Bình Long
569/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2014-2020
566/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconPhê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
562/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconBan hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014
544/QĐ-UBND19/03/2014Attachment IconBổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
534/QĐ-UBND18/03/2014Attachment IconVề việc đính chính Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh
531/QĐ-UBND18/03/2014Attachment IconCông nhận Ban vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước
526/QĐ-UBND18/03/2014Attachment IconBan hành Quy định đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và được vào học tại trường phổ thông Dân tộc bán trú; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
483/QĐ-UBND11/03/2014Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản
461/QĐ-UBND10/03/2014Attachment IconPhân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
443/QĐ-UBND06/03/2014Attachment IconCho phép thành lập Hội Công chứng tỉnh Bình Phước
438/QĐ-UBND06/03/2014Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2014
429/QĐ-UBND04/03/2014Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
428/QĐ-UBND04/03/2014Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và thực hiện Chương trình bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Bình Phước
427/QĐ-UBND04/03/2014Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dự án du lịch khu vực Thác Mơ - Bà Rá tỉnh Bình Phước
8/CT-UBND28/03/2014Attachment IconVề việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
7/CT-UBND11/03/2014Attachment IconVề việc tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP ngày 22/12/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ
6/2014/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconV/v ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5/2014/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconV/v bãi bỏ Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Điều hành trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Phước
1/2014/QĐ-UBND07/03/2014Attachment IconBan hành Quy định về hoạt động, quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
10
Hide details for 2/20142/2014
377/QĐ-UBND27/02/2014Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương (đợt 1) năm 2014
354/QĐ-UBND25/02/2014Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch công tác ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2014
350/QĐ-UBND25/02/2014Attachment IconGiao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính giai đoạn 2014 - 2015
347/QĐ-UBND25/02/2014Attachment IconGiao chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014 - tỉnh Bình Phước
308/QĐ-UBND14/02/2014Attachment IconVề việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
307/QĐ-UBND14/02/2014Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự năm 2014
306/QĐ-UBND14/02/2014Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6/CT-UBND28/02/2014Attachment IconV/v triển khai thi hành Luật Đất đai
5/2014/CT-UBND28/02/2014Attachment IconV/v tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4/2014/QĐ-UBND28/02/2014Attachment IconV/v đính chính Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 17/1/2014 của UBND tỉnh
34
Hide details for 1/20141/2014
257/QĐ-UBND27/01/2014Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2014-2015
226/QĐ-UBND21/01/2014Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa nội bộ vốn XDCB tập trung năm 2013, tỉnh Bình Phước
221/QĐ-UBND21/01/2014Attachment IconVề việc bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
211/QĐ-UBND21/01/2014Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
173/QĐ-UBND21/01/2014Attachment IconCho phép thành lập Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Phước
156/QĐ-UBND20/01/2014Attachment IconThành lập Tổ Kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chín h trên địa bàn tỉnh
135/QĐ-UBND17/01/2014Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp trong việc báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
132/QĐ-UBND16/01/2014Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bù Đốp
131/QĐ-UBND16/01/2014Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Phước Long
129/QĐ-UBND16/01/2014Attachment IconGiao kế hoạch chi tiết vốn các chương trình bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, vốn nước ngoài (ODA) năm 2014
127/QĐ-UBND16/01/2014Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân nữ tỉnh Bình Phước, khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017
123/QĐ-UBND16/01/2014Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo Vận động Quỹ nhân đạo tỉnh
113/QĐ-UBND14/01/2014Attachment IconThực hiện Đề án "Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến năm 2020"
109/QĐ-UBND14/01/2014Attachment IconPhê duyệt Tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
101/QĐ-UBND13/01/2014Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014
40/QĐ-UBND08/01/2014Attachment IconBan hành Quy định chi tiết thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 trên địa tỉnh Bình Phước
38/QĐ-UBND08/01/2014Attachment IconVề việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
29/QĐ-UBND08/01/2014Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Y dược học tỉnh Bình Phước, khóa I, nhiệm kỳ 2013-2015
26/QĐ-UBND07/01/2014Attachment IconPhê duyệt Đề án sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015
24/QĐ-UBND07/01/2014Attachment IconVề thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bình Phước
23/QĐ-UBND07/01/2014Attachment IconVề việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bình Phước
17/QĐ-UBND07/01/2014Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4/CT-UBND22/01/2014Attachment IconV/v đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
4/2014/NQ-HĐND08/01/2014Attachment IconVề nhiệm vụ trong tâm Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2014
3/2014/QĐ-UBND23/01/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước
3/2014/CT-UBND16/01/2014Attachment IconV/v triển khai, thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh BP
3/2014/NQ-HĐND08/01/2014Attachment IconDự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2014
2/2014/QĐ-UBND23/01/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
2/2014/QĐ-UBND23/01/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
2/2014/CT-UBND16/01/2014Attachment IconV/v nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh
2/2014/NQ-HĐND08/01/2014Attachment IconVề việc phê duyệt các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
1/2014/QĐ-UBND17/01/2014Attachment IconVề việc Quy định phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/2014/NQ-HĐND08/01/2014Attachment IconVề Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2014
1/CT-UBND07/01/2014Attachment IconVề việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
497
Hide details for 20132013
98
Hide details for 12/201312/2013
2677/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconVề việc công bố Danh mục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
2670/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bù Gia Mập
2669/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Đồng Phú
2657/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconPhân bổ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo (đợt 3) người cận nghèo và học sinh, sinh viên năm 2013
2647/QĐ-UBND30/12/2013Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa nội bộ vốn XDCB tập trung nguồn ngân sách địa phương; vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 và kế hoạch vốn khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2012-2013
2644/QĐ-UBND30/12/2013Attachment IconBan hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020
2630/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconPhê duyệt vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước; Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2014 - 2018
2629/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014 của Thanh tra tỉnh
2628/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconVề việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, xuất nhập cảnh và kiểm dịch động vật tại cửa khẩu Tân Tiến, huyện Bù Đốp
2621/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconGiao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 - tỉnh Bình Phước
2620/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconGiao Kế hoạch vốn đầu tư XDCB tập trung năm 2014 - tỉnh Bình Phước
2619/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconGiao Kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 - tỉnh Bình Phước
2618/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt giao chỉ tiêu Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 cho các dự án cơ sở trên địa bàn tỉnh
2616/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconĐiều chỉnh tên danh mục dự án thuộc Kế hoạch vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2013
2615/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconGiao Kế hoạch điều hòa vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 cho ngành y tế
2614/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh giai đoạn 2013-2020
2613/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconGiao Kế hoạch bổ sung vốn từ ngân sách Trung ương để thực hiện di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai và ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh năm 2013
2597/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconBan hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2014 trân địa bàn tỉnh Bình Phước
2596/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính và công tác Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2595/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconVề việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
2593/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan Tư pháp địa phương
2592/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconPhân bổ gạo hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ cho sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
2583/QĐ-UBND20/12/2013Attachment IconVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014
2549/QĐ-UBND17/12/2013Attachment IconVề việc cho phép thành lập văn phòng công chứng Bù Gia Mập
2514/QĐ-UBND16/12/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ xây dựng đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã" giai đoạn 2014-2020
2504/QĐ-UBND16/12/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và lộ trình tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020
2503/QĐ-UBND16/12/2013Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Hớn Quản
2502/QĐ-UBND16/12/2013Attachment IconCho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh thị xã Bình Long
2466/QĐ-UBND11/12/2013Attachment IconVề việc thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
2453/QĐ-UBND10/12/2013Attachment IconVề việc công bố bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
2452/QĐ-UBND10/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
2451/QĐ-UBND10/12/2013Attachment IconVề việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hớn Quản
2446/QĐ-UBND10/12/2013Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bình Phước
2438/QĐ-UBND06/12/2013Attachment IconBan hành Kế hoạch thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước
2437/QĐ-UBND06/12/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước (Ban Chỉ đạo dự án 513 tỉnh Bình Phước)
2431/QĐ-UBND04/12/2013Attachment IconVề việc tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Phụ nữ tỉnh Bình Phước
2429/QĐ-UBND03/12/2013Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt nam - Campuchia giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2428/QĐ-UBND03/12/2013Attachment IconPhê duyệt danh sách các đơn vị sử dụng và cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
2427/QĐ-UBND03/12/2013Attachment IconCông nhận Ban Chấp hành Hội Người mù huyện Hớn Quản, khóa I, nhiệm kỳ 2013-2018
101/2013/NQ-HĐND20/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014
100/2013/NQ-HĐND20/12/2013Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh năm 2014
99/NQ-HĐND20/12/2013Attachment IconVề chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2014
65/2013/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
64/2013/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconBan hành Quy định về điều kiện nuôi trồng và khai thác thủy sản trong hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Phước
63/2013/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconVề việc Quy định mức trích kinh phí các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
62/2013/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconV/v quy định việc hoàn trả thiệt hại về tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Phước
61/2013/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconV/v ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
60/2013/QĐ-UBND20/12/2013Attachment IconV/v ban hành quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
59/2013/QĐ-UBND20/12/2013Attachment IconV/v sửa đổi, bổ sung mục 107 Phần C, phần E danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Biểu giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
58/2013/QĐ-UBND20/12/2013Attachment IconV/v bãi bỏ 19 danh mục kỹ thuật tại Phần E ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Biểu giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
57/2013/QĐ-UBND20/12/2013Attachment IconV/v ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình phước năm 2014
56/2013/QĐ-UBND16/12/2013Attachment IconV/v ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
55/2013/QĐ-UBND16/12/2013Attachment IconV/v ban hành quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
54/2013/QĐ-UBND04/12/2013Attachment IconV/v ban hành Quy định trình tự, thủ tục mở lớp và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng
53/2013/QĐ-UBND02/12/2013Attachment IconVề việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sung giá mục 107 phần C, phần E Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh
20/CT-UBND24/12/2013Attachment IconVề việc triển khai, thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Bình Phước
20/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
19/2013/NQ-HĐND19/12/2013Attachment IconVề hoạt động của HĐND huyện năm 2014
19/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18/2013/NQ-HĐND19/12/2013Attachment IconVề thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội năm 2014
18/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014
17/2013/NQ-HĐND19/12/2013Attachment IconVề việc thông qua danh mục và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2014
17/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề Đề án “Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 – 2015 và định hướng đến năm 2020
16/2013/NQ-HĐND19/12/2013Attachment IconVề chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2014
16/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconQuy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
15/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2014
15/2013/NQ-HĐND19/12/2013Attachment IconVề việc dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014
15/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Phước
15/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2014
14/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề Chương trình giám sát và chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014
14/2013/NQ-HĐND19/12/2013Attachment IconVề việc thông qua các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 huyện Bù Gia Mập
14/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012
14/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
13/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014
13/2013/NQ-HĐND19/12/2013Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2014
13/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc thông qua dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014
12/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN và vốn sự nghiệp giao thông năm 2014
12/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước; Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước được đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2014 - 2018
12/2013/NQ-HĐND02/12/2013Attachment IconThông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập để thành lập huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
11/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề nhiệm vụ năm 2014
11/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
11/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014, tỉnh Bình Phước
10/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề việc thông quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Chơn Thành
10/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
10/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
9/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
9/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề nhiệm vụ năm 2014
9/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconXác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
8/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2014
8/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconVề việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
8/2013/NQ-HĐND06/12/2013Attachment IconThông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập thành lập huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
7/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa – xã hội, Quốc phòng – an ninh năm 2014
7/2013/NQ-HĐND23/12/2013Attachment IconVề việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2014
6/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề chương trình hoạt động và giám sát năm 2014 của HĐND thị xã
6/2013/NQ-HĐND23/12/2013Attachment IconVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014
5/2013/NQ-HĐND23/12/2013Attachment IconVề nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2014
44
Hide details for 11/201311/2013
2615/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconGiao Kế hoạch điều hòa vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 cho ngành y tế
2352/QĐ-UBND29/11/2013Attachment IconThành lập Ban Tổ chức và Ban Thư ký giúp việc Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước
2347/QĐ-UBND29/11/2013Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Nam An Lộc
2311/QĐ-UBND28/11/2013Attachment IconGiao kế hoạch điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 về nước sạch và vệ sinh môi trường, Chương trình việc làm và dạy nghề, Chương trình giáo dục và đào tạo
2307/QĐ-UBND28/11/2013Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa vốn XDCB tập trung năm 2013, tỉnh Bình Phước
2300/QĐ-UBND28/11/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh
2284/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung Điểu 3 Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 07/7/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước
2283/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconThành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước
2282/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước
2281/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước
2278/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Đề án thí điểm khoán quản lý và bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2233/QĐ-UBND26/11/2013Attachment IconGiao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND huyện Bù Gia Mập và UBND một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bù Gia Mập sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
2232/QĐ-UBND26/11/2013Attachment IconGiao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Hớn Quản cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
2231/QĐ-UBND26/11/2013Attachment IconGiao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND huyện Lộc Ninh và UBND một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
2230/QĐ-UBND26/11/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
2187/QĐ-UBND19/11/2013Attachment IconThành lập Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng
2179/QĐ-UBND19/11/2013Attachment IconPhê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Phước
2156/QĐ-UBND14/11/2013Attachment IconPhê duyệt các chương trình, đề án khuyến công địa phương (đợt II) năm 2013
2144/QĐ-UBND13/11/2013Attachment IconPhân bổ kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ đợt 1 năm 2013 cho các huyện, thị xã
2138/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconVề việc thành lập Tổ xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh
2136/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội sinh vật cảnh huyện Bù Đăng, khóa II, nhiệm kỳ 2013-2018
2134/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconBan hành Kế hoạch triển khai "Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030" trên địa bàn tỉnh
2131/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Hớn Quản
2118/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconCho phép thành lập Văn phòng Công chứng Gia Khang
2116/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconĐính chính Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh
2112/QĐ-UBND07/11/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước
2109/QĐ-UBND07/11/2013Attachment IconBan hành Bộ tiêu chí đánh giá Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2104/QĐ-UBND06/11/2013Attachment IconBan hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bình Phước
2102/QĐ-UBND06/11/2013Attachment IconThay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước
2073/QĐ-UBND05/11/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
2045/QĐ-UBND04/11/2013Attachment IconPhân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thành viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
94/BC-HĐND08/11/2013Attachment IconVề việc đính Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND thị xã
52/2013/QĐ-UBND28/11/2013Attachment IconBan hành Hương ước mẫu của làng, thôn, bản, ấp, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
51/2013/QĐ-UBND28/11/2013Attachment IconBan hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
50/2013/QĐ-UBND19/11/2013Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về Quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
49/2013/QĐ-UBND19/11/2013Attachment IconBan hành Quy định về trình tự, thủ tục xử lý việc xây dựng, cơi nới, sửa chữa cơ sở thờ tự trái pháp luật trên địa bàn tỉnh
48/2013/QĐ-UBND18/11/2013Attachment IconV/v ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước
47/2013/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconBan hành Quy định công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
46/2013/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
45/2013/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh Bình Phước
19/2013/CT-UBND07/11/2013Attachment IconVề việc cải thiện môi trường văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7/2013/QĐ-UBND04/11/2013Attachment IconBan hành quy định về quản lý công trình ngầm đô thị trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
6/2013/QĐ-UBND04/11/2013Attachment IconBan hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
5/2013/QĐ-UBND04/11/2013Attachment IconBan hành quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
27
Hide details for 10/201310/2013
2028/QĐ-UBND30/10/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé
2022/QĐ-UBND30/10/2013Attachment IconThay đổi nhân sự ban Công tác người cao tuổi tỉnh Bình Phước
1988/QĐ-UBND29/10/2013Attachment IconThay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2013-2017
1979/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconVề việc thay đổi thành viên Ban Thường trực giúp việc Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
1976/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconVề việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước
1964/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Bình Phước
1921/QĐ-UBND22/10/2013Attachment IconThành lập Trường Trung học phổ thông Đắk Ơ tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
1905/QĐ-UBND22/10/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Biên soạn giáo trình dạy, học Địa lý địa phương tỉnh Bình Phước và sách tham khảo Địa lý tỉnh Bình Phước
1903/QĐ-UBND22/10/2013Attachment IconBan hành Quy định về trình tự, thủ tục lập kế hoạch thu, chi và thanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1898/QĐ-UBND22/10/2013Attachment IconVề việc điều động ông Nguyễn Tấn Hưng - Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL đến nhận công tác tại Hội chữ thập đỏ tỉnh
1888/QĐ-UBND21/10/2013Attachment IconThay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bình Phước
1887/QĐ-UBND21/10/2013Attachment IconĐiều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Bình Phước
1843/QĐ-UBND14/10/2013Attachment IconCho thôi nhiệm vụ tại Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia Mập
1839/QĐ-UBND11/10/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
1816/QĐ-UBND08/10/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Bình Phước
1805/QĐ-UBND02/10/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh
1791/QĐ-UBND01/10/2013Attachment IconCông nhận Hội đồng Quản lý Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2013-2018
1788/QĐ-UBND01/10/2013Attachment IconThay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình đến vùng đông dân, có mức sinh cao, vùng khó khăn
44/2013/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconBan hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh
43/2013/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconBan hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
42/2013/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconVề việc Quy định mức chi phí khoán bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
41/2013/QĐ-UBND15/10/2013Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
40/2013/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
39/2013/QĐ-UBND08/10/2013Attachment IconBan hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18/2013/CT-UBND22/10/2013Attachment IconVề việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17/2013/CT-UBND15/10/2013Attachment IconVề tăng cường công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16/CT-UBND10/10/2013Attachment IconVề việc phát động đợt thi đua nước rút quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013
27
Hide details for 9/20139/2013
1772/QĐ-UBND25/09/2013Attachment IconPhê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020
1765/QĐ-UBND25/09/2013Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
1749/QĐ-UBND23/09/2013Attachment IconThay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Bình Phước
1748/QĐ-UBND23/09/2013Attachment IconCông nhận Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Phước
1747/QĐ-UBND23/09/2013Attachment IconThay đổi nhân sự Hội đồng Quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước
1746/QĐ-UBND23/09/2013Attachment IconVề việc bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1745/QĐ-UBND23/09/2013Attachment IconĐiều chỉnh tên dự án kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2013
1737/QĐ-UBND20/09/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh
1735/QĐ-UBND20/09/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án tăng cường công tác triển khai và thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước
1732/QĐ-UBND18/09/2013Attachment IconQuy định về xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ xã, phường, thị trấn có trình độ lý luận chính trị
1731/QĐ-UBND18/09/2013Attachment IconThành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo dự án Phát triển kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập
1718/QĐ-UBND17/09/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án phát triển hoạt động Lý lịch tư pháp giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1717/QĐ-UBND17/09/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án trang bị phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch đối với UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1716/QĐ-UBND17/09/2013Attachment IconKiện toàn Ban Quản lý dự án Phòng, chống sốt rét - Quỹ toàn cầu tỉnh Bình Phước
1714/QĐ-UBND16/09/2013Attachment IconThành lập Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước
1692/QĐ-UBND12/09/2013Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
1691/QĐ-UBND12/09/2013Attachment IconVề việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1690/QĐ-UBND12/09/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bù Đăng
1664/QĐ-UBND10/09/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2014
1616/QĐ-UBND04/09/2013Attachment IconPhê duyệt danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước
1609/QĐ-UBND04/09/2013Attachment IconBan hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015
1607/QĐ-UBND04/09/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1606/QĐ-UBND04/09/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
1605/QĐ-UBND04/09/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Lộc Ninh
1602/QĐ-UBND03/09/2013Attachment IconGiao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư phát triển năm 2013
38/2013/QĐ-UBND17/09/2013Attachment IconVề việc bãi bỏ Điểm 4, Mục II - Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp tại bảng danh mục và mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, kèm theo Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh
18/CV-HĐND30/09/2013Attachment IconVề việc đính chính nội dung Nghị quyết HĐND huyện
41
Hide details for 8/20138/2013
1594/QĐ-UBND29/08/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Chơn Thành
1593/QĐ-UBND29/08/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Bình Long
1592/QĐ-UBND29/08/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Đồng Xoài
1587/QĐ-UBND29/08/2013Attachment IconCông nhận Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật huyện Bù Đăng, khóa I, nhiệm kỳ 2013-2018
1586/QĐ-UBND29/08/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước
1573/QĐ-UBND27/08/2013Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
1570/QĐ-UBND23/08/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh giai đoạn 2013-2020
1569/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconGiao bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm học 2013-2014
1568/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconThay đổi nhân sự các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các Hội đồng cấp tỉnh có Giám đốc Sở Nội vụ tham gia
1567/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án đào tạo học vấn, giáo dục hướng nghiệp cho thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020
1558/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước
1556/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconThành lập Phòng Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
1555/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Bình Phước
1550/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình phước giai đoạn 2011-2020
1538/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Bình Phước
1533/QĐ-UBND20/08/2013Attachment IconKiện toàn Ban quản lý dự án phòng, chống sốt rét - Quỹ toàn cầu tỉnh Bình Phước
1532/QĐ-UBND20/08/2013Attachment IconVề việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện Bù Gia Mập
1526/QĐ-UBND19/08/2013Attachment IconThay đổi nhân sự Ban chỉ đạo Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1525/QĐ-UBND19/08/2013Attachment IconThay đổi nhân sự ban Chỉ đạo các dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Bom Bo - Tà Thiết tỉnh Bình Phước
1524/QĐ-UBND19/08/2013Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước
1505/QĐ-UBND16/08/2013Attachment IconGiao một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm học 2013 - 2014
1502/QĐ-UBND15/08/2013Attachment IconKiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước
1429/QĐ-UBND13/08/2013Attachment IconPhê duyệt quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1427/QĐ-UBND12/08/2013Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp tại bộ thủ tục hành chính áp dụng chung cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1425/QĐ-UBND12/08/2013Attachment IconĐiều chỉnh phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Hồ chứa nước Suối Nuy thuộc dự án: Cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư
1416/QĐ-UBND12/08/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bình Phước
1415/QĐ-UBND12/08/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
1414/QĐ-UBND12/08/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn xét đề nghị đưa người vào Cơ sở giáo dục
1409/QĐ-UBND07/08/2013Attachment IconBan hành Đề án phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020
1408/QĐ-UBND07/08/2013Attachment IconCông nhận Giám đốc Trung tâm dạy nghề Phúc Thịnh Khang
1407/QĐ-UBND07/08/2013Attachment IconVề việc thành lập Đoàn Thanh tra trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại tố cáo; thanh tra kinh tế - xã hội; kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc các sở, ngành trên địa bàn tỉnh
1404/QĐ-UBND07/08/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Cụm công nghiệp Hà Mỵ, tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước do Công ty cổ phần Hà Mỵ làm chủ đầu tư
1350/QĐ-UBND06/08/2013Attachment IconVề việc công bố hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
37/2013/QĐ-UBND30/08/2013Attachment IconVề việc Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bình Phước
36/2013/QĐ-UBND30/08/2013Attachment IconVề việc Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
35/2013/QĐ-UBND27/08/2013Attachment IconVề việc kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Hớn Quản và huyện Bù Gia Mập
34/2013/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconQuy định tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
33/2013/QĐ-UBND12/08/2013Attachment IconBan hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước
15/2013/CT-UBND30/08/2013Attachment IconVề việc tăng cường thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/CT-UBND22/08/2013Attachment IconVề việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 của ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Phước
13/CT-UBND13/08/2013Attachment IconVề việc thực hiện cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" năm học 2013-2014
87
Hide details for 7/20137/2013
1319/QĐ-UBND31/07/2013Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHĐT
1318/QĐ-UBND31/07/2013Attachment IconThành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020
1316/QĐ-UBND31/07/2013Attachment IconPhê chuẩn việc bầu thành viên UBND thị xã Bình Long, nhiệm kỳ 2011-2016
1315/QĐ-UBND31/07/2013Attachment IconPhê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên UBND thị xã Bình Long, nhiệm kỳ 2011-2016
1314/QĐ-UBND30/07/2013Attachment IconThành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo dự án Phát triển Kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập
1313/QĐ-UBND30/07/2013Attachment IconBan hành Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn hình thức khen thưởng đối với hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2016
1312/QĐ-UBND30/07/2013Attachment IconGiao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 - tỉnh Bình Phước
1308/QĐ-UBND26/07/2013Attachment IconGiao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013
1305/QĐ-UBND26/07/2013Attachment IconĐiều chỉnh phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường dây 220 kv Đăk Nông - Phước Long thuộc địa bàn các huyện, thị xã: Bình Long, Hớn Quản, Bù Đăng, Bù Gia Mập
1303/QĐ-UBND26/07/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1293/QĐ-UBND25/07/2013Attachment IconPhê duyệt kết quả thực hiện Đề án đánh giá tác động đối với kinh tế - xã hội tỉnh BP sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các giải pháp và điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp
1291/QĐ-UBND25/07/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước
1289/QĐ-UBND24/07/2013Attachment IconVề việc phê duyệt chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn
1269/QĐ-UBND22/07/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo GPMB phục vụ đầu tư nâng cấp, mở rộng QL 13, QL 14 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước
1263/QĐ-UBND19/07/2013Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Văn học nghệ thuật huyện Bù Đăng
1258/QĐ-UBND18/07/2013Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, dịch vụ và tái định cư Minh Hưng III
1255/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bình Phước
1251/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, bộ đội biên phòng, ngành văn hóa - thể thao và du lịch, UBND huyện Lộc Ninh trong công tác bảo vệ rừng tại Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết
1248/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2011-2016
1247/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2011-2016 ông Trương Văn Thưa
1246/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên UBND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2011-2016
1245/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2011-2016
1244/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê chuẩn việc bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2011-2016
1240/QĐ-UBND15/07/2013Attachment IconVề việc phê duyệt danh mục, số lượng, giá kế hoạch và kế hoạch đấu thầu mua vị thuốc y học cổ truyền; hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2013
1237/QĐ-UBND15/07/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Nội dung về hợp tác khoa học công nghệ - môi trường giữa Bộ CHQS tỉnh với Sở Khoa học và Công nghệ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2013-2018
1236/QĐ-UBND15/07/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1235/QĐ-UBND15/07/2013Attachment IconVề việc thay đổi nhân sự Hội đồng Tư vấn xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III, giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1234/QĐ-UBND15/07/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2012-2015
1229/QĐ-UBND15/07/2013Attachment IconVề việc cho phép thành lập Hội Y Dược học tỉnh Bình Phước
1208/QĐ-UBND11/07/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015
1207/QĐ-UBND10/07/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Đề án tổ chức sáp nhập hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao vào Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng
1206/QĐ-UBND10/07/2013Attachment IconVề việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của TRung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1177/QĐ-UBND08/07/2013Attachment IconVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước ban hành đã hết hiệu lực
1161/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconVề việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Bù Đăng
1159/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Bình Phước
1158/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình việc làm và dạy nghề tỉnh Bình Phước
1157/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em tỉnh Bình Phước
1156/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bình Phước
1155/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconKiện toàn Ban quản lý Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011-2015
1154/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconKiện toàn Ban công tác người cao tuổi tỉnh Bình Phước
1151/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Bình Phước
1144/QĐ-UBND02/07/2013Attachment IconPhê duyệt kế hoạch thực hiện đề án "hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm" năm 2014
1142/QĐ-UBND01/07/2013Attachment IconBan hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội
70/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề chương trình hoạt động và giám sát 06 tháng cuối năm 2013 của Thường trực và 2 Ban HĐND thị xã
32/2013/QĐ-UBND08/07/2013Attachment IconBan hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31/2013/QĐ-UBND08/07/2013Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
17/2013/NQ-HĐND25/07/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách thị xã năm 2013
16/2013/NQ-HĐND25/07/2013Attachment IconVề việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại 06 tháng cuối năm 2013
13/2013/NQ-HĐND25/07/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2012
12/2013/CT-UBND25/07/2013Attachment IconVề việc chấn chỉnh công tác vận động, tiếp nhận và quản lý các chương trình, dự án nhận nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (iNGOs) trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconXác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
11/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013
11/2013/CT-UBND04/07/2013Attachment IconVề việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháo luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconThông qua Đề án thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia vế y tế xã giai đoạn 2013-2018
10/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề việc thông qua dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013
9/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện 06 tháng cuối năm 2013
9/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012
8/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề Chương trình hoạt động của HĐND huyện 06 tháng cuối năm 2013
7/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề việc thông qua danh mục và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư XDCB, vốn Chương trình mục tiêu năm 2013
7/2013/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconVề việc kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Hớn Quản và huyện Bù Gia Mập
7/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconXác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
6/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2012
6/2013/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconVề việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015)của 5 phường: Tân Bình, Tân Phú, Tân Xuân, Tân Thiện và Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài.
5/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề việc thông qua danh mục chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2014
5/2013/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconVề việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lộc Ninh năm 2013
4/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
4/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
4/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 7 năm 2013
4/2013/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconVề việc bãi bỏ điểm 4, mục II – Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp tại bảng danh mục và mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, kèm theo Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh
4/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề phê chẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Lộc Ninh năm 2012
3/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013
3/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề việc dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2013
3/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 và sử dụng kinh phí kết dư ngân sách huyện năm 2012
3/2013/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013, tỉnh Bình Phước
3/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013 của huyện Lộc Ninh
2/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa – xã hội, Quốc phòng – an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013
2/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2013
2/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013
2/2013/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2013, tỉnh Bình Phước
2/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề việc cho thôi làm nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện Lộc Ninh khóa IX nhiệm kỳ 2011-2016
1/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012
1/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề Chương trình hoạt động của HĐND huyện 06 tháng cuối năm 2013
1/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconThông qua Đề án Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc S’tiêng huyện Bù Gia Mập giai đoạn 2013-2018
1/2013/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconVề điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013
1/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn nhiệm kỳ 2011-2016
33
Hide details for 6/20136/2013
1124/QĐ-UBND27/06/2013Attachment IconPhê duyệt Dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
1119/QĐ-UBND27/06/2013Attachment IconPhê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
1116/QĐ-UBND27/06/2013Attachment IconPhê duyệt các Đề án về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013
1115/QĐ-UBND27/06/2013Attachment IconThành lập Tổ chuyên viên và Nhóm công tác giúp việc Ban Chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú
1114/QĐ-UBND26/06/2013Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một số thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
1113/QĐ-UBND26/06/2013Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
1111/QĐ-UBND26/06/2013Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập
1103/QĐ-UBND25/06/2013Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước
1091/QĐ-UBND24/06/2013Attachment IconVề việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
1089/QĐ-UBND24/06/2013Attachment IconVề việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp
1084/QĐ-UBND24/06/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo dự án Phát triển kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập
1083/QĐ-UBND24/06/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú
1051/QĐ-UBND17/06/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước, giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh
1047/QĐ-UBND17/06/2013Attachment IconCho phép thành lập Hội Người mù huyện Hớn Quản
1009/QĐ-UBND13/06/2013Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sun,g bãi bỏ một số thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
1008/QĐ-UBND13/06/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
1002/QĐ-UBND13/06/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước
968/QĐ-UBND07/06/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"
963/QĐ-UBND06/06/2013Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú
962/QĐ-UBND06/06/2013Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án Phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia Mập
960/QĐ-UBND06/06/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
955/QĐ-UBND06/06/2013Attachment IconThành lập Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước
949/QĐ-UBND06/06/2013Attachment IconĐiều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2013
930/QĐ-UBND06/06/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số" tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2013-2016
929/QĐ-UBND06/06/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Phước
921/QĐ-UBND04/06/2013Attachment IconBan hành Tiêu chí đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã
917/QĐ-UBND03/06/2013Attachment IconPhê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tái định canh thuộc dự án: Xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư (giai đoạn 1)
907/QĐ-UBND03/06/2013Attachment IconPhê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Xây dựng đường giao thông từ Tà Thiết đi Hoa Lư (đoạn II Tà Nốt - Hoa Lư) thuộc xã Lộc Thiện, Lộc Tấn và Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh
30/2013/QĐ-UBND13/06/2013Attachment IconQuy định chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
29/2013/QĐ-UBND13/06/2013Attachment IconQuy định quản lý cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10/2013/CT-UBND17/06/2013Attachment IconVề việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9/2013/CT-UBND07/06/2013Attachment IconTăng cường quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8/CT-UBND05/06/2013Attachment IconVề việc tăng cường các hoạt động phòng, chống cúm A (H7N9) và cúm A (H5N1) trên địa bàn tỉnh năm 2013
45
Hide details for 5/20135/2013
892/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconKiện toàn Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước
891/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconPhê duyệt Đề cương Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020
890/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconVề việc bãi bỏ, bổ sung thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
889/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconVề việc thành lập Tổ biên tập Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020
882/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới
878/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconĐiều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và vốn một số Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh
860/QĐ-UBND27/05/2013Attachment IconVề việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
847/QĐ-UBND23/05/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh
846/QĐ-UBND23/05/2013Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm tỉnh Bình Phước
844/QĐ-UBND22/05/2013Attachment IconBan hành danh mục đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng
842/QĐ-UBND22/05/2013Attachment IconBãi bỏ, bổ sung một số thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
840/QĐ-UBND21/05/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013
823/QĐ-UBND20/05/2013Attachment IconBổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
809/QĐ-UBND17/05/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
808/QĐ-UBND17/05/2013Attachment IconVề việc ban hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
804/QĐ-UBND16/05/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
803/QĐ-UBND16/05/2013Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
792/QĐ-UBND15/05/2013Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
791/QĐ-UBND14/05/2013Attachment IconVề việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ và quy định cơ cấu tổ chức, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước
788/QĐ-UBND14/05/2013Attachment IconVề việc Quy định định mức hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại các cơ sở giáo dục công lập của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
779/QĐ-UBND13/05/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành TW Đảng (khóa X) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012-2016
768/QĐ-UBND09/05/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2013
747/QĐ-UBND09/05/2013Attachment IconĐổi tên Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
thành Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Phước
724/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước
711/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp giai đoạn 2013-2015
705/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
700/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconBan hành Quy định về tổ chức, chia Cụm, Khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua
699/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconCông bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước
679/QĐ-UBND02/05/2013Attachment IconThành lập Ban Quản lý Khu đô thị - Dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú
677/QĐ-UBND02/05/2013Attachment IconThành lập Ban Quản lý dự án phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia Mập
673/QĐ-UBND02/05/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập
28/2013/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconV/v ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
27/2013/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconV/v ban hành Quy định về quản lý Cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình phước
26/2013/QĐ-UBND20/05/2013Attachment IconVề việc ban hành đơn giá thống kê đất đai hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25/2013/QĐ-UBND20/05/2013Attachment IconVề việc Quy định tải trọng đường và cầu thuộc hệ thống đường tỉnh Bình Phước
24/2013/QĐ-UBND15/05/2013Attachment IconBan hành Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn tỉnh Bình Phước
23/2013/QĐ-UBND08/05/2013Attachment IconBan hành Quy định trình tự, thủ tục, giải quyết hồ sơ theo cơ chế
“Một cửa liên thông” trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu
được thực hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước
22/2013/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconVề việc bãi bỏ Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh
21/2013/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconBan hành Quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21/2013/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconV/v ban hành quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
20/2013/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconBan hành Quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020
19/2013/QĐ-UBND02/05/2013Attachment IconBan hành Quy định về quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7/2013/CT-UBND13/05/2013Attachment IconThực hiện Nghị quyết số 539/NQ-UBTVQH13 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ nay đến năm 2015
6/CT-UBND06/05/2013Attachment IconVề công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2013
1/2013/QĐ-UBND27/05/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm khuyến nông huyện Bù Gia Mập
28
Hide details for 4/20134/2013
667/QĐ-UBND25/04/2013Attachment IconPhê duyệt kết quả cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMTNT tỉnh Bình Phước năm 2012
666/QĐ-UBND25/04/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020
665/QĐ-UBND25/04/2013Attachment IconPhê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
661/QĐ-UBND25/04/2013Attachment IconPhê duyệt Đề cương và ụự toán chi phí thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMTNT tỉnh Bình Phước năm 2013
634/QĐ-UBND24/04/2013Attachment IconĐiều chỉnh Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh
631/QĐ-UBND23/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2013-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
596/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconVề việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015
595/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconVề việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
588/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển kinh tế
và du lịch sinh thái Bù Gia Mập
587/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Dự án Khu Đô thị -
dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú
574/QĐ-UBND10/04/2013Attachment IconVề vi