CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
50
Hide details for 20182018
6
Hide details for 4/20184/2018
693/QĐ-UBND04/04/2018Attachment IconV/v công bố TTHC lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước được thực hiện tại Trung tâm hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
690/QĐ-UBND04/04/2018Attachment IconV/v công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung việc tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
20/2018/QĐ-UBND04/04/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh
19/2018/QĐ-UBND04/04/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020 và quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh về sửa đổi quy định ban hành kèm theo quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013
5/CT-UBND04/04/2018Attachment IconV/v công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2018
4/CT-UBND02/04/2018Attachment IconTăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18
Hide details for 3/20183/2018
559/QĐ-UBND14/03/2018Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Đồng Xoài đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
503/QĐ-UBND13/03/2018Attachment IconPhê duyệt danh sách già làng tiểu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
485/QĐ-UBND12/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bù Đốp
484/QĐ-UBND12/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hớn Quản
483/QĐ-UBND12/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Bình Long
482/QĐ-UBND12/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bù Đăng
480/QĐ-UBND09/03/2018Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Đồng Xoài
478/QĐ-UBND09/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
477/QĐ-UBND09/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
476/QĐ-UBND09/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Phú Riềng
460/QĐ-UBND08/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương (đợt 1) năm 2018 tỉnh Bình Phước
420/QĐ-UBND02/03/2018Attachment IconPhê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
18/2018/QĐ-UBND30/03/2018Attachment IconBan hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17/2018/QĐ-UBND26/03/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16/2018/QĐ-UBND16/03/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về chi trả nhuận bút đối với các cơ quan báo chí tỉnh Bình Phước
15/2018/QĐ-UBND08/03/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/2018/QĐ-UBND06/03/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về việc công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13/2018/QĐ-UBND06/03/2018Attachment IconBan hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11
Hide details for 2/20182/2018
387/QĐ-UBND13/02/2018Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Đầu ư xây dựng, kinh doanh hạ tầng chợ và khu dân cư xã Quang Minh, huyện Chơn Thành
364/QĐ-UBND12/02/2018Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
335/QĐ-UBND06/02/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bù Gia Mập
334/QĐ-UBND06/02/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
333/QĐ-UBND06/02/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Phước Long
314/QĐ-UBND05/02/2018Attachment IconBan hành mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Bình Phước
275/QĐ-UBND02/02/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
273/QĐ-UBND02/02/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
12/2018/QĐ-UBND09/02/2018Attachment IconBãi bỏ chỉ thị số 12/2013/CT-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác vận động, tiếp nhận và quản lý các chương trình, dự án nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (iNGOs) trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11/2018/QĐ-UBND08/02/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 141/1998/QĐ-UB ngày 16/11/1998 của UBND tỉnh về việc thành lập "Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Phước"
10/2018/QĐ-UBND08/02/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007, quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 23/4/2008, quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009, quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh
15
Hide details for 1/20181/2018
252/QĐ-UBND30/01/2018Attachment IconGiao kế hoạch vốn năm 2018
109/QĐ-UBND15/01/2018Attachment IconBan hành danh mục, thời gian kiến thiết cơ bản cho các loại cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
70/QĐ-UBND10/01/2018Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Vinh, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài
55/QĐ-UBND09/01/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Bình Long
35/QĐ-UBND08/01/2018Attachment IconCông bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật HĐND và UBND tỉnh Bình Phước ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ đến ngày 15/12/2017
9/2018/QĐ-UBND31/01/2018Attachment IconBan hành quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8/2018/QĐ-UBND25/01/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của UBND tỉnh ban hành các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động và môi trường đối với các cơ sở gia công chế biến hạt điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7/2018/QĐ-UBND25/01/2018Attachment IconBãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
6/2018/QĐ-UBND17/01/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5/2018/QĐ-UBND12/01/2018Attachment IconQuy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3/2018/QĐ-UBND05/01/2018Attachment IconBãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách, quản lý đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thôn, ấp khu phố; việc phân loại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 24/03/2016 của UBND tỉnh
2/CT-UBND26/01/2018Attachment IconPhát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
2/2018/QĐ-UBND02/01/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 44/2004/QĐ-UBND ngày 22/6/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh Bình phước
1/CT-UBND15/01/2018Attachment IconTổ chức sơ kết "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019; kỷ niệm 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" (03/03/1989-03/03/2019); 60 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (03/03/1959-03/3/2019) trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/2018/QĐ-UBND02/01/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 và quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 do UBND tỉnh
347
Hide details for 20172017
64
Hide details for 12/201712/2017
3464/QĐ-UBND29/12/2017Attachment IconGiao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2018
3450/QĐ-UBND29/12/2017Attachment IconCông bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2017
3420/QĐ-UBND29/12/2017Attachment IconGiao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
3406/QĐ-UBND28/12/2017Attachment IconBan hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3401/QĐ-UBND28/12/2017Attachment IconGiao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2018
3391/QĐ-UBND27/12/2017Attachment IconĐiều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế đối với các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020
3385/QĐ-UBND27/12/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu A - Khu phim trường kết hợp du lịch sinh thái thuộc khu Khu dịch Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai
3377/QĐ-UBND26/12/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
3367/QĐ-UBND26/12/2017Phê duyệt nhiệm vụ lập hồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Đồng Xoài II, thị xã Đồng Xoài
3337/QĐ-UBND22/12/2017Attachment IconPhân bổ kinh phí thực hiện trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2017
3330/QĐ-UBND22/12/2017Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài
3320/QĐ-UBND21/12/2017Attachment IconGiao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
3312/QĐ-UBND21/12/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
3304/QĐ-UBND19/12/2017Attachment IconPhê duyệt chương trình phát triển đô thị thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
3303/QĐ-UBND19/12/2017Attachment IconPhê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
3302/QĐ-UBND19/12/2017Attachment IconPhê duyệt chương trình phát triển đô thị thị xã Bình Long giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
3298/QĐ-UBND19/12/2017Attachment IconCông bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3200/QĐ-UBND07/12/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di tích lịch sử nhà tù Bà rá và tưởng niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định phường Sơn Giang - thị xã Phước Long
3186/QĐ-UBND07/12/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của BCĐ CTMT giáo dục nghề nghiệp- việc làm và ATLĐ tỉnh BP
3181/QĐ-UBND07/12/2017Attachment IconThành lập Trung Tâm Pháp Y tỉnh BP trực thuộc Sở Y tế
3161/QĐ-UBND05/12/2017Attachment IconBan hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giá hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư
3157/QĐ-UBND05/12/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
142/NQ-HĐND27/12/2017Attachment IconChương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2018
141/NQ-HĐND27/12/2017Attachment IconKết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017 và các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018
135/NQ-HĐND22/12/2017Attachment IconThông qua Đề án xây dựng nông thôn mới xã Long hưng giai đoạn 2016 - 2020 và danh mục đầu tư năm 2018
134/NQ-HĐND22/12/2017Attachment IconThông qua danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công huyên Phú Riềng năm 2018
131/NQ-HĐND22/12/2017Attachment IconThông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
62/2017/QĐ-UBND29/12/2017Attachment IconQuy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước
61/2017/QĐ-UBND29/12/2017Attachment IconBan hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
60/2017/QĐ-UBND27/12/2017Bãi bỏ quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 và quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
59/2017/QĐ-UBND26/12/2017Attachment IconBan hành quy định về việc giao khoán đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi tỉnh Bình Phước để trồng rừng và quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi tham gia trồng rừng trên đất nhận khoán
58/2017/QĐ-UBND22/12/2017Attachment IconBan hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
57/2017/QĐ-UBND22/12/2017Attachment IconBan hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021
56/2017/QĐ-UBND22/12/2017Attachment IconQuy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018
55/2017/QĐ-UBND12/12/2017Attachment IconBan hành quy định về đầu tư, quản lý tài sản, vận hành, đấu nối công trình lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 22kV trở xuống trên địa bàn tỉnh Bình Phước
55/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Iconvề quy định mức chi, chế độ bồ dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư kiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
54/2017/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Iconvề bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định về phí trên địa bàn tỉnh
54/2017/QĐ-UBND11/12/2017Attachment IconPhê duyệt phương án phân công cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
53/2017/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Iconvề quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước
53/2017/QĐ-UBND05/12/2017Attachment IconBan hành quy định tạm thời mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
52/2017/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Iconvề quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
51/2017/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Iconvề quy định phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
50/2017/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Iconvề thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
49/2017/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Iconvề thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Phước
48/2017/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Icon về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020
47/2017/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Iconvề thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020
46/2017/NQ-HĐND12/12/2017Attachment IconQuy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
34/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Iconvề thông qua Đề án thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước
33/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Iconvề thông qua thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước
32/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Icon về bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Iconvề thông qua điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bình Phước
30/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Iconvề thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
29/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Iconvề điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
28/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Iconvề dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018, tỉnh Bình Phước
27/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Icon về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
26/NQ-HĐND12/12/2017về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
25/NQ-HĐND12/12/2017Attachment Iconvề ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018;
10/NQ-HĐND20/12/2017Attachment IconVề chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2018
8/NQ-HĐND20/12/2017Attachment IconVề kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
8/NQ-HĐND20/12/2017Attachment IconVề kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
7/2017/NQ-HĐND20/12/2017Attachment IconThông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Bù Gia Mâp
7/NQ-HĐND20/12/2017Attachment IconThông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
6/2013/NQ-HĐND20/12/2017Attachment IconThông qua đồ án Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông nông thôn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
5/2017/NQ-HĐND20/12/2017Attachment IconThông qua kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Bù Gia Mập
18
Hide details for 11/201711/2017
3112/QĐ-UBND30/11/2017Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2017
2984/QĐ-UBND15/11/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Hiếu Cảm 1, xã Minh Thành và thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành
2983/QĐ-UBND15/11/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2936/QĐ-UBND09/11/2017Attachment IconBan hành "hướng dẫn thực hiện các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng theo cơ chế đầu tư đối với công trình đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020"
2907/QĐ-UBND06/11/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Trung tâm huyện lỵ Bù Gia mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình phước, tầm nhìn đến năm 2030
2872/QĐ-UBND02/11/2017Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài
2862/QĐ-UBND02/11/2017Attachment IconCông bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình phước
2861/QĐ-UBND02/11/2017Attachment IconBan hành quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
52/2017/QĐ-UBND28/11/2017Attachment IconBãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng do UBND tỉnh ban hành
51/2017/QĐ-UBND16/11/2017Attachment IconSửa đổi một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh
50/2017/QĐ-UBND16/11/2017Attachment IconBan hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình phước với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai
49/2017/QĐ-UBND13/11/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 50/2013/QĐ-UBND và quyết định số 37/2016/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
48/2017/QĐ-UBND13/11/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch chăn nuôi, cơ sở giết mổ, gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
47/2017/QĐ-UBND02/11/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
46/2017/QĐ-UBND02/11/2017Attachment IconBan hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
45/2017/QĐ-UBND02/11/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 quyết định số 90/2000/QĐ-UBND ngày 13/10/2000 của UBND tỉnh
12/CT-UBND27/11/2017Chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh
11/CT-UBND22/11/2017Attachment IconTăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
18
Hide details for 10/201710/2017
2759/QĐ-UBND25/10/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tiến Thành, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
2735/QĐ-UBND24/10/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Đội cơ động liên ngành bảo vệ rừng tỉnh BP
2610/QĐ-UBND19/10/2017Attachment IconKiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Phú Riềng
2604/QĐ-UBND18/10/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị - Thương Mại - Dịch vụ Tiến Thành, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
2594/QĐ-UBND17/10/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công, thủ tục hành chính tiếp nhận và thực hiện tại sở Tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh
2592/QĐ-UBND17/10/2017Attachment IconGiao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2)
2587/QĐ-UBND17/10/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở GTVT trên địa bàn tỉnh BP
2584/QĐ-UBND16/10/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu gia đình quân nhân Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài
2578/QĐ-UBND16/10/2017Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Đồng Xoài
2504/QĐ-UBND06/10/2017Attachment IconV/v giao kế hoạch vốn năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016
2500/QĐ-UBND06/10/2017Attachment IconV/v điều chỉnh quy hoạch đất xây dựng trụ sở 05 cơ quan
2490/QĐ-UBND03/10/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh BP
44/2017/QĐ-UBND26/10/2017Attachment IconBan hành hành quy định bố trí các ngành nghề dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
43/2017/QĐ-UBND19/10/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013, quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 11/9/2014, quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh
42/2017/QĐ-UBND10/10/2017Attachment IconBãi bỏ điều 15 và điểm a, khoản 1 Điều 28 quy định mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh
41/2017/QĐ-UBND06/10/2017Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011, Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 và Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
40/2017/QĐ-UBND03/10/2017Attachment IconBan hành quy định về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
39/2017/QĐ-UBND03/10/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23
Hide details for 9/20179/2017
2464/QĐ-UBND29/09/2017Attachment IconV/v phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
2451/QĐ-UBND29/09/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở LĐ, TB&XH
2428/QĐ-UBND28/09/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Minh Thành, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành
2349/QĐ-UBND22/09/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bình Phước
2336/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở TT&TT trên địa bàn tỉnh BP thực hiện tại trung tâm hành chính công tỉnh
2333/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconPhê duyệt đề án thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020
2332/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconCông bố bộ thủ tục hành chính thuộc quyền quản lý và giải quyết của ngành Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm Hành chính công
2325/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconBổ sung mục dự kiến các quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành trong năm 2017
2292/QĐ-UBND18/09/2017Attachment IconPhân bổ trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác ứng phó, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
2274/QĐ-UBND18/09/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài
2273/QĐ-UBND18/09/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã ĐX
2212/QĐ-UBND06/09/2017Attachment IconBan hành định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh BP
2201/QĐ-UBND06/09/2017Attachment IconPhê duyệt đề cương đề án phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
38/2017/QĐ-UBND27/09/2017Attachment IconBãi bỏ các Chỉ thị, quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND tỉnh ban hành
37/2017/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconBãi bỏ các Chỉ thị, quyết định quy phạm pháp trong lĩnh vực an ninh, trật tự do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
7/2017/QĐ-UBND11/09/2017Attachment IconBan hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin
6/2017/QĐ-UBND22/09/2017Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Đồng Xoài
6/2017/QĐ-UBND06/09/2017Attachment IconBan hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện
5/2017/QĐ-UBND22/09/2017Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đồng Xoài
4/2017/QĐ-UBND22/09/2017Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Đồng Xoài
3/2017/QĐ-UBND22/09/2017Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã Đồng Xoài
2/2017/QĐ-UBND22/09/2017Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế thị xã Đồng Xoài
2/2017/QĐ-UBND11/09/2017Attachment IconBan hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long
35
Hide details for 8/20178/2017
2171/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới bàn hành, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của sở KH&ĐT trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2170/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính ban hành mới sửa đổi thuộc thẩm quyền quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2166/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconGiao bổ sung biên chế công chức hành chính trong nguồn biên chế dự phòng của tỉnh năm 2017
2165/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconTạm giao biên chế công chức hành chính năm 2017
2161/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconGiao định suất khoán kinh phí trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và Hội quần chúng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2160/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconGiao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017
2156/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030
2155/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Ban Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bình Phước
2082/QĐ-UBND24/08/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2071/QĐ-UBND23/08/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Mỹ Khánh Vy, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
2062/QĐ-UBND22/08/2017Attachment IconBan hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh BP
2047/QĐ-UBND18/08/2017Attachment IconCông bố danh mục TTHC của các sở, ban, ngành thực hiện nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
2009/QĐ-UBND15/08/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bãi bỏ trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh BP
2004/QĐ-UBND15/08/2017Attachment IconĐiều chỉnh quy hoạch đất xây dựng trụ sở 05 cơ quan
1999/QĐ-UBND14/08/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được chuyển hóa trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BP
1981/QĐ-UBND11/08/2017Attachment Iconphê duyệt nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu gia đình quân nhân Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1970/QĐ-UBND11/08/2017Attachment IconV/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Khai, huyện lỵ huyện Hớn Quản
1962/QĐ-UBND11/08/2017Attachment IconKiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh BP
1925/QĐ-UBND07/08/2017Attachment IconBổ sung danh mục dự kiến các quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành trong năm 2017
1923/QĐ-UBND07/08/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 năm 2017
1869/QĐ-UBND02/08/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Tiến Hưng, xã Tiến Hưng thị xã Đồng Xoài
1868/QĐ-UBND02/08/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tiến Hưng II, xã Tiến Hưng thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1853/QĐ-UBND01/08/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tài nguyên & MT tỉnh
1852/QĐ-UBND01/08/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh
1851/QĐ-UBND01/08/2017Attachment IconĐiều chỉnh, bổ sung quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
36/2017/QĐ-UBND24/08/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích các hợp tác xã và tổ hợp tác trong việc xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản và tìm kiếm thị trường
32/2017/QĐ-UBND21/08/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức thức BOT
31/2017/QĐ-UBND11/08/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp về tổ chức và hướng dẫn hồ sơ thủ tục, quy trình cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh BP
30/2017/QĐ-UBND01/08/2017Attachment IconBan hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
28/2017/QĐ-UBND01/08/2017Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 27/2004/QĐ-UB ngày 13/4/2014, quyết định số 66/2002/QĐ-UB ngày 24/10/2002, quyết định số 68/2002/QĐ-UB ngày 24/10/2002 của UBND tỉnh
10/CT-UBND23/08/2017Attachment IconNhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh BP
9/CT-UBND11/08/2017Attachment IconVề đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền điện tự tỉnh Bình Phước
8/CT-UBND01/08/2017Attachment IconTriển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
2/2017/NQ-HĐND09/08/2017Attachment IconThông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017
1/2017/NQ-HĐND09/08/2017Attachment IconVề nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017
55
Hide details for 7/20177/2017
1839/QĐ-UBND31/07/2017Attachment IconGiao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017
1838/QĐ-UBND31/07/2017Attachment IconGiao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017
1804/QĐ-UBND28/07/2017Attachment IconPhê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh năm 2017
1799/QĐ-UBND26/07/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 quần thể văn hóa - cứu sinh Bà Rá, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long
1794/QĐ-UBND25/07/2017Attachment IconBan hành Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020
1790/QĐ-UBND25/07/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý cửa khẩu chính Lộc Thịnh
1786/QĐ-UBND25/07/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý cửa khẩu chính Hoàng Diệu
1785/QĐ-UBND25/07/2017Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Phước
1754/QĐ-UBND20/07/2017Attachment IconBan hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước
1744/QĐ-UBND18/07/2017Attachment IconBan hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành GD&ĐT tỉnh Bình Phước
1721/QĐ-UBND17/07/2017Attachment IconGiao kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (chương trình 135) năm 2017
1707/QĐ-UBND13/07/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh
1705/QĐ-UBND13/07/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập; chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
1704/QĐ-UBND13/07/2017Attachment IconCông bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước thực hiện tại Trung tâm Hành chính công
1692/QĐ-UBND10/07/2017Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chit iết xây dựng tỷ lệ 1/200 khu Quẩn lý - Thương mại - Dịch vụ phía Đông và phía Tây QL.13 thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư
1686/QĐ-UBND07/07/2017Attachment IconBan hành bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về nguyên liệu mủ cao su tỉnh Bình Phước
1680/QĐ-UBND07/07/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Nam Phong, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài
1679/QĐ-UBND07/07/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phục vụ dự án Trung tâm thương mại Đồng Xoài
1678/QĐ-UBND07/07/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch dọc đường Đồng Phú - Bình Dương và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Đồng Tâm và xã tân Lập, huyện Đồng Phú
1669/QĐ-UBND06/07/2017Attachment IconĐính chính thời điểm có hiệu lực của các quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
1643/QĐ-UBND03/07/2017Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Thanh Phú - thị xã Bình Long
1642/QĐ-UBND03/07/2017Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Hưng Chiến - thị xã Bình Long
1641/QĐ-UBND03/07/2017Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường An Lộc - thị xã Bình Long
76/NQ-HĐND25/07/2017Attachment IconThông qua dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017
75/2017/NQ-HĐND25/07/2017Attachment IconThông qua Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước huyện Phú Riềng năm 2017
74/2017/NQ-HĐND25/07/2017Attachment IconThông qua Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước huyện Phú Riềng năm 2018
72/2017/NQ-HĐND25/07/2017Attachment IconThông qua Đề án giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Phú Riềng, giai đoạn 2016-2020
71/2017/NQ-HĐND25/07/2017Attachment IconKết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
70/NQ-HĐND25/07/2017Attachment IconPhê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2016 huyện Phú Riềng
45/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconQuy định chi tiết một số điều của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
44/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconQuy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
43/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconQuy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
42/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconQuy định về mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
41/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconQuy định về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
40/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconBãi bỏ Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh.
39/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconBãi bỏ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí đường bộ Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT.
38/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconQuy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
37/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconBan hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
36/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconQuy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư
35/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconThông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.
34/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconVề thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và danh mục các dự án có thay đổi so với các nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
33/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconThông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017.
32/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconV/v Quyết định chủ tương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước.
31/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconBan hành quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
30/2017/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconVề chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.
24/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconXác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
23/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconV/v Phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2017.
22/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconĐặt tên đường trên địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
21/NQ-HĐND19/07/2017Attachment IconVề dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2017, tỉnh Bình Phước.
7/CT-UBND03/07/2017Attachment IconTăng cường biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
6/CT-UBND03/07/2017Attachment IconTriển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh
5/2017/QĐ-UBND13/07/2017Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quảng lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập
2/2017/NQ-HĐND25/07/2017Attachment Iconban hành quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giám sát của HĐND huyện.
1/2017/NQ-HĐND25/07/2017Attachment Iconvề chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018
1/2017/NQ-HĐND21/07/2017Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2017
25
Hide details for 6/20176/2017
1632/QĐ-UBND30/06/2017Attachment IconBãi bỏ các quyết định công bố định mức, giá ca máy và đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
1619/QĐ-UBND30/06/2017Attachment IconPhê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (chương trình 135) thuộc kế hoạch vốn năm 2017
1606/QĐ-UBND29/06/2017Attachment IconBan hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
1575/QĐ-UBND28/06/2017Attachment IconBổ sung danh mục dự kiến các quyết định QPPL của UBND tỉnh Bình Phước quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành trong năm 2017
1465/QĐ-UBND16/06/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm thương mại Đồng Xoài, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
1461/QĐ-UBND16/06/2017Attachment IconGiao bổ sung dự toán vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
1434/QĐ-UBND13/06/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước
1427/QĐ-UBND13/06/2017Attachment IconPhê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1372/QĐ-UBND07/06/2017Attachment IconThành lập Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Phước trực thuộc Sở NN&PTNT
1369/QĐ-UBND07/06/2017Attachment IconV/v phê duyệt Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện Bù Đốp khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1368/QĐ-UBND07/06/2017Attachment IconV/v phê duyệt điều lệ Hội bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Lộc Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2016 -2021
1367/QĐ-UBND07/06/2017Attachment IconV/v giao biên chế công chức hành chính năm 2017
1363/QĐ-UBND07/06/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm thương mại Chơn Thành, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành
1359/QĐ-UBND07/06/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm thương mại Phước Long, thị xã Phước Long
1354/QĐ-UBND05/06/2017Attachment IconPhê duyệt dự toán kinh phí bổ sung thực hiện quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến 2030
1353/QĐ-UBND05/06/2017Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính thị trấn Thanh Bình - huyện Bù Đốp
1352/QĐ-UBND05/06/2017Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú
1351/QĐ-UBND05/06/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Phước
1350/QĐ-UBND05/06/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A-Khu Phim trường kết hợp du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng
1343/QĐ-UBND02/06/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020
27/2017/QĐ-UBND23/06/2017Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT
26/2017/QĐ-UBND13/06/2017Attachment IconBãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ
25/2017/QĐ-UBND05/06/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành NN&PTNT
24/2017/QĐ-UBND05/06/2017Attachment IconBan hành quy định thực hiện chính sách đối với già làng tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23/2017/QĐ-UBND05/06/2017Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài PTTH tỉnh Bình Phước
17
Hide details for 5/20175/2017
1290/QĐ-UBND25/05/2017Attachment IconSửa đổi, bổ sung Điều 2 và Điều 3 của Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
1289/QĐ-UBND25/05/2017Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số nội dung chương trình II của Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh được phê duyệt kèm theo Quyết định 197/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 cũa UBND tỉnh
1287/QĐ-UBND25/05/2017Attachment IconĐiều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TW năm 2017
1286/QĐ-UBND25/05/2017Attachment IconChuyển giao chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về Giáo dục nghề nghiệp từ sở GD-ĐT sang Sở LĐ, TB&XH
1241/QĐ-UBND23/05/2017Attachment IconVề việc điều chỉnh quy hoạch khu dân cư ấp 1 xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1233/QĐ-UBND23/05/2017Attachment IconBan hành hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc, bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1190/QĐ-UBND18/05/2017Attachment IconPhê duyệt Đề cương Đề án phát triển ngành khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước đến năm 2020
1184/QĐ-UBND18/05/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án quy hoạch và quy hoạch quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Nha Bích, xã Nha Bích huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
1182/QĐ-UBND18/05/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư ấp 2, xã Minh Thành, huyện Chơn hành, tỉnh Bình Phước
1130/QĐ-UBND15/05/2017Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2025
1116/QĐ-UBND15/05/2017Attachment IconGiao chỉ tiêu phân bổ nguồn vốn vay giải quyết việc làm năm 2017
1099/QĐ-UBND15/05/2017Attachment IconGiao dự toán vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh
1087/QĐ-UBND12/05/2017Attachment IconBan hành định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1066/QĐ-UBND08/05/2017Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
1051/QĐ-UBND05/05/2017Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo hoạt động hè Bình Phước
22/2017/QĐ-UBND30/05/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 78/2005/QĐ-UB ngày 01/8/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước
21/2017/QĐ-UBND08/05/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh
32
Hide details for 4/20174/2017
1046/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconBan hành kế hoạch thực hiện đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1045/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền bồi thường dự án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng
1042/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hớn Quản
1041/QĐ-UBND28/04/2017Attachment Iconphê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Vinh, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1032/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020
1027/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1000/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconBan hành nội quy cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư
999/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư
996/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Phước
995/QĐ-UBND26/04/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
980/QĐ-UBND25/04/2017Attachment IconBan hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Phước
974/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconĐiều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án từ sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh về Ban QLDA chuyên ngành
970/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconGiao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 từ nguồn vượt thu năm 2016
960/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconBan hành quy định mức hỗ trợ, trợ giúp các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước
945/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành tầm nhìn đến năm 2030
922/QĐ-UBND18/04/2017Attachment IconGiao kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
915/QĐ-UBND17/04/2017Attachment IconPhê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
880/QĐ-UBND13/04/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước
879/QĐ-UBND13/04/2017Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011-2020
878/QĐ-UBND13/04/2017Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước
873/QĐ-UBND13/04/2017Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em tỉnh Bình Phước
872/QĐ-UBND13/04/2017Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bình Phước
853/QĐ-UBND12/04/2017Attachment IconQuy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2016-2017
831/QĐ-UBND11/04/2017Attachment IconPhê duyệt các đề án tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2017
805/QĐ-UBND10/04/2017Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
765/QĐ-UBND03/04/2017Attachment Iconban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, trang thông tin điển tử cơ quan NN tỉnh BP
19/2017/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconBan hành quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18/2017/QĐ-UBND14/04/2017Attachment IconBan hành để án kiện toàn tổ chức, hoạt động của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17/2017/QĐ-UBND14/04/2017Attachment IconBãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dân tộc do UBND tỉnh ban hành
16/2017/QĐ-UBND13/04/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 23/2003/QĐ-UBND ngày 19/3/2003 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện tỉnh Bình Phước
15/2017/QĐ-UBND11/04/2017Attachment IconBan hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước
5/CT-UBND17/04/2017Attachment IconTổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23
Hide details for 3/20173/2017
739/QĐ-UBND30/03/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Bình Phước
713/QĐ-UBND28/03/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư, Tư vấn pháp luật, Giám định tư pháp, trọng tài thương mại, Quản tài viên và Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
653/QĐ-UBND31/03/2017Attachment IconBan hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020
653/QĐ-UBND24/03/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Thương mại - Dịch vụ Mỹ Lệ
644/QĐ-UBND24/03/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Thành Vinh, Phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
623/QĐ-UBND22/03/2017Attachment IconĐiều chỉnh chủ đầu tư trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017
623/QĐ-UBND22/03/2017Attachment IconĐiều chỉnh chủ đầu tư trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017
622/QĐ-UBND22/03/2017Attachment IconĐiều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
617/QĐ-UBND22/03/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh và quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại
602/QĐ-UBND21/03/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Tây Bắc hồ Suối Cam, thị xã Đồng Xoài
553/QĐ-UBND14/03/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
552/QĐ-UBND14/03/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
538/QĐ-UBND13/03/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch tài chính năm 2017 của Quỹ Đầu tư phát triển
517/QĐ-UBND10/03/2017Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
488/QĐ-UBND09/03/2017Attachment IconCông bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
474/QĐ-UBND09/03/2017Attachment IconCông bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và danh mục các thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến qua mạng mức độ 3, 4 được thực hiện tại Trung tậm hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn I
459/QĐ-UBND07/03/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
14/2017/QĐ-UBND24/03/2017Attachment IconPhê duyệt đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
13/2017/QĐ-UBND22/03/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND tỉnh về việc quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12/2017/QĐ-UBND21/03/2017Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước
12/2017/QĐ-UBND21/03/2017Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước
11/2017/QĐ-UBND09/03/2017Attachment IconQuy định một số nội dung chi đối với công chức phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4/CT-UBND24/03/2017Attachment IconCông tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017
21
Hide details for 2/20172/2017
410/QĐ-UBND28/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất ở cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước
402/QĐ-UBND23/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Phú
375/QĐ-UBND21/02/2017Attachment IconKiện toàn hội đồng quản lý quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Bình Phước
348/QĐ-UBND16/02/2017Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Bình Tân, huyện Phú Riềng
347/QĐ-UBND16/02/2017Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Long Hưng, huyện Phú Riềng
342/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Khai, huyện lỵ Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
336/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
329/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Bình Long
328/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Riềng
327/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
326/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
322/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
313/QĐ-UBND13/02/2017Attachment Iconđiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Đồng - Thị xã Đồng Xoài
311/QĐ-UBND13/02/2017Attachment Iconđiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Thiện- Thị xã Đồng Xoài
310/QĐ-UBND13/02/2017Attachment Iconđiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Xuân- Thị xã Đồng Xoài
309/QĐ-UBND13/02/2017Attachment Iconđiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Bình – Thị xã Đồng Xoài
10/2017/QĐ-UBND28/02/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 và quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND Tỉnh
10/2017/QĐ-UBND28/02/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 và quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND Tỉnh
8/2017/QĐ-UBND03/02/2017Attachment IconBan hành quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7/2017/QĐ-UBND03/02/2017Attachment IconQuy định mức thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL 13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT
3/CT-UBND28/02/2017Attachment IconTăng cường công tác quản lý việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16
Hide details for 1/20171/2017
198/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconThành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
197/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconPhê duyệt đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
184/QĐ-UBND20/01/2017Attachment Iconban hành quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh
141/QĐ-UBND19/01/2017Attachment Iconđiều chỉnh QĐ số 2386/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh
140/QĐ-UBND19/01/2017Attachment Iconbãi bỏ QĐ số 1042/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của CTUBND tỉnh
138/QĐ-UBND19/01/2017Attachment Iconđiều chỉnh QĐ số 1479/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh
134/QĐ-UBND19/01/2017Attachment Iconđiều chỉnh quy hoạch khu đất tại khu phố Phú thanh, P tân Phú, TX ĐX thành đất thương mại dịch vụ
80/QĐ-UBND12/01/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Ban dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước
67/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconBan hành chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020
6/2017/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hận và cơ cấu tổ chức của sở VHTTDL tỉnh BP
5/2017/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconBan hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với Phòng TN&MT, UBND cáp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh
4/2017/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconBãi bỏ các chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và du lịch do UBND tỉnh ban hành
3/2017/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconBan hành quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh BP
2/CT-UBND24/01/2017Attachment IconĐẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
1/CT-UBND20/01/2017Attachment IconPhát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
1/2017/QĐ-UBND09/01/2017Attachment IconQuy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
488
Hide details for 20162016
87
Hide details for 12/201612/2016
3350/QĐ-UBND29/12/2016Attachment IconV/v ban hành Danh mục dự kiến các Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước ban hành năm 2017
3280/QĐ-UBND21/12/2016Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3279/QĐ-UBND21/12/2016Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3266/QĐ-UBND20/12/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của ngành Kế hoạch & Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3214/QĐ-UBND16/12/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành GD&ĐT trên địa bàn tỉnh
3213/QĐ-UBND16/12/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành NN&PTNT trên địa bàn tỉnh
3187/QĐ-UBND13/12/2016Attachment IconBan hành danh mục bổ sung các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước
3185/QĐ-UBND13/12/2016Attachment IconKiện toàn ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ tỉnh Bình Phước
3170/QĐ-UBND12/12/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020
3159/QĐ-UBND08/12/2016Attachment IconCông bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3141/QĐ-UBND05/12/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
3137/QĐ-UBND02/12/2016Attachment IconThành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Bình Phước
3136/QĐ-UBND02/12/2016Attachment IconPhê duyệt đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước
3102/QĐ-UBND01/12/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
79/2016/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconBãi bỏ quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của UBND tỉnh quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Phước
78/2016/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconBãi bỏ quyết định số 76/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002 và quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh Bình Phước
77/2016/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconV/v bãi bỏ Điều 9 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
76/2016/QĐ-UBND29/12/2016Attachment IconV/v ban hành quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiệm bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
75/2016/QĐ-UBND29/12/2016Attachment IconV/v bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ
74/2016/QĐ-UBND29/12/2016Attachment IconV/v ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
73/2016/QĐ-UBND28/12/2016Attachment IconV/v bãi bỏ 18 Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do UBND tỉnh ban hành
72/2016/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconBan hành định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
71/2016/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconBan hành quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình, danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quán lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
70/2016/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconBãi bỏ quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
69/2016/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconBan hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp chính quyền địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, tỉnh Bình Phước
67/2016/QĐ-UBND22/12/2016Attachment IconQuy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017
66/2016/QĐ-UBND21/12/2016Attachment IconV/v bãi bỏ Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh Quy định tải trọng đường và cầu thuộc hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
65/2016/QĐ-UBND20/12/2016Attachment IconBan hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
64/2016/QĐ-UBND19/12/2016Attachment IconĐiều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2016 ban hành kèm theo quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh
63/2016/QĐ-UBND16/12/2016Attachment IconBan hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Phước
62/2016/QĐ-UBND16/12/2016Attachment IconBan hành quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
61/2016/QĐ-UBND16/12/2016Attachment IconBãi bỏ quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
60/2016/QĐ-UBND13/12/2016Attachment IconBãi bỏ quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 và Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh
59/2016/QĐ-UBND13/12/2016Attachment IconBãi bỏ các chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
58/2016/QĐ-UBND13/12/2016Attachment IconBãi bỏ quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án quy hoạch báo chí in trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009-2020
57/2016/QĐ-UBND12/12/2016Attachment IconBan hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước
56/2016/QĐ-UBND12/12/2016Attachment IconBan hành quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước
55/2016/QĐ-UBND09/12/2016Attachment IconBan hành quy chế xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước
54/2016/QĐ-UBND02/12/2016Attachment IconBan hành quy định thiết lập, cung cấp, quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước
31/2016/NQ-HĐND21/12/2016Attachment IconKế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ,quốc phòng -an ninh năm 2017
30/2016/NQ-HĐND21/12/2016Attachment IconThông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
29/NQ-HĐND21/12/2016Attachment IconThông qua kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017
29/2016/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề thông qua Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống sơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
28/NQ-HĐND21/12/2016Attachment IconPhân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện cho các cơ quan,đơn vị các xã,thị trấn năm 2017
28/2016/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề Quy định về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
27/NQ-HĐND21/12/2016Attachment IconPhê chuẩn dự toán thu ,chi ngân sách địa phương năm 2017
27/2016/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề Quy định về chính sách đối với già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
26/NQ-HĐND21/12/2016Attachment IconChương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017
26/2016/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề bãi bỏ nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND ngày 31/7/2009 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh
25/2016/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề bãi bỏ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định thu quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
24/2016/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề bãi bỏ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh quy định về thu, chi phí dự thi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý
23/2016/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề việc quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22/2016/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề Quy định một số nội dung chi đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21/2016/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
20/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017
20/2016/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
19/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Icon về việc đặt tên Quảng trường tỉnh
19/2016/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề thông qua quy định mức thu phí đường bộ Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT
18/2016/CT-UBND29/12/2016Attachment IconV/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh
18/QĐ-UBND07/12/2016Attachment Iconvề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2015
18/2016/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề bãi bỏ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17/2016/CT-UBND13/12/2016Attachment IconTăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt là buôn lậu thuốc lá
17/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2017 tỉnh Bình Phước
17/2016/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề thông qua danhh mục các dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16/2016/QĐ-UBND21/12/2016Attachment IconQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của TT GDNN-GDTX huyện ĐP
16/2016/NQ-HĐND07/12/2016Attachment Iconvề ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 tỉnh Bình Phước
16/NQ-HĐND06/12/2016Attachment Iconvề kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017
15/2016/QĐ-UBND20/12/2016Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Phú Riềng
15/2016/NQ-HĐND06/12/2016Attachment Iconvề thông qua định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 -2020
14/2016/NQ-HĐND23/12/2016Attachment IconChương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2017
14/2016/NQ-HĐND06/12/2016Attachment Iconvề thông qua kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017
13/2016/NQ-HĐND23/12/2016Attachment IconChương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017
13/2016/NQ-HĐND06/12/2016Attachment Iconvề thông quan kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020
12/2016/NQ-HĐND23/12/2016Attachment Iconvề việc Thông qua danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công huyện Phú Riềng năm 2017
12/2016/NQ-HĐND06/12/2016Attachment Icon về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 - 2020
11/2016/NQ-HĐND23/12/2016Attachment Iconvề kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017
11/2016/NQ-HĐND06/12/2016Attachment Iconvề kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
10/2016/NQ-HĐND23/12/2016Attachment Iconvề Kế hoạch định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020
10/2016/NQ-HĐND06/12/2016Attachment Iconvề ban hành Quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh
5/2016/NQ-HĐND30/12/2016Attachment IconNhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017
4/2016/NQ-HĐND30/12/2016Attachment IconBan hành quy chế hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã Phước Long
4/2016/NQ-HĐND23/12/2016Attachment IconVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017
4/2016/NQ-HĐND16/12/2016Attachment IconNghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017
3/2016/NQ-HĐND23/12/2016Attachment IconVề chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2017
3/2016/NQ-HĐND16/12/2016Attachment IconNghị quyết về nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017
2/2016/NQ-HĐND30/12/2016Attachment IconThông qua danh mục đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 nguồn ngân sách nhà nước thị xã Phước Long
1/2016/NQ-HĐND29/12/2016Attachment IconVề nhiệm vụ năm 2017
38
Hide details for 11/201611/2016
3063/QĐ-UBND29/11/2016Attachment Iconphê duyệt đồ án quy hoạch phân khu XD tỷ lệ 1/2000 KCN Minh Hưng- Sikico mở rộng, xã Đồng nơ, huyện Hớn Quản
3062/QĐ-UBND29/11/2016Attachment Iconban hành quy chế hoạt động của HĐ đấu giá quyền khai thác khoáng sản
3054/QĐ-UBND29/11/2016Attachment Iconđiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/2000 KCN Nam Đồng Phú
3053/QĐ-UBND29/11/2016Attachment Iconphê duyệt bổ sung KH xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh BP năm 2016
3020/QĐ-UBND23/11/2016Attachment IconPhê duyệt điều lệ Câu lạc bộ Hưu trí huyện Lộc Ninh
3017/QĐ-UBND23/11/2016Attachment IconCông bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Bình Phước hết hiệu lực thi hành toàn bộ đến ngày 15/10/2016 và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành một phần đến ngày 01/11/2016
3015/QĐ-UBND23/11/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2971/QĐ-UBND18/11/2016Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Tây Bắc hồ Suối Cam
2953/QĐ-UBND17/11/2016Attachment IconV/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2934/QĐ-UBND15/11/2016Attachment IconPhê duyệt điều lệ Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện Hớn Quản khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
2928/QĐ-UBND14/11/2016Attachment IconV/v điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016
2922/QĐ-UBND14/11/2016Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch dọc tuyến đường Đồng Phú - Bình Dương và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Đồng Tâm và xã Tân Lập, huyện Đồng Phú
2919/QĐ-UBND14/11/2016Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hồ Suối Cam (giai đoạn II)
2901/QĐ-UBND11/11/2016Attachment Iconphê duyệt điều lệ Hội kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Phước
2873/QĐ-UBND09/11/2016Attachment IconPhê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh tỉnh Bình phước năm 2016
2830/QĐ-UBND03/11/2016Attachment IconKiện toàn Ban tổ chức và Ban thư ký hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2016-2017
2827/QĐ-UBND03/11/2016Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của các Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2805/QĐ-UBND01/11/2016Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Y Dược học tỉnh Bình Phước
2788/QĐ-UBND01/11/2016Attachment IconTạm giao biên chế công chức hành chính năm 2016
53/2016/QĐ-UBND30/11/2016Attachment IconBan hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
52/2016/QĐ-UBND23/11/2016Attachment IconBan hành quy định các nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
51/2016/QĐ-UBND22/11/2016Attachment IconVề việc Bãi bỏ chỉ thị số 15/2010/CT-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
50/2016/QĐ-UBND22/11/2016Attachment IconV/v Sửa đổi, bổ sung Điểm b khoản 3 điều 4 và điều 5 của Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh
49/2016/QĐ-UBND18/11/2016Attachment IconV/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
48/2016/QĐ-UBND18/11/2016Attachment IconV/v ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Phước
47/2016/QĐ-UBND04/11/2016Attachment IconBan hành quy định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
46/2016/QĐ-UBND03/11/2016Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
45/2016/QĐ-UBND01/11/2016Attachment IconV/v bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nội vụ do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
16/2016/CT-UBND22/11/2016Attachment IconVề việc Thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp tết nguyên đán Đinh Dậu 2017
15/2016/QĐ-UBND29/11/2016Attachment IconQuy định chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của PVHTT
15/2016/CT-UBND18/11/2016Attachment IconV/v tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/2016/QĐ-UBND29/11/2016Attachment Iconquy định chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng KTHT
huyện ĐP
13/2016/QĐ-UBND21/11/2016Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Phú Riềng
13/2016/QĐ-UBND09/11/2016Attachment IconBãi bỏ quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010, Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011, Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010, Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010, Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND huyện ĐP
12/2016/QĐ-UBND09/11/2016Attachment Iconquy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng y tế huyện ĐP
10/2016/QĐ-UBND01/11/2016Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng GD&ĐT huyện Bù Gia Mập
2/2016/QĐ-UBND09/11/2016Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động TB&XH thị xã Bình Long.
1/2016/QĐ-HĐND14/11/2016Attachment IconBan hành Quy chế Tiếp công dân của HĐND huyện Bù Đốp khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2020
24
Hide details for 10/201610/2016
2760/QĐ-UBND31/10/2016Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ khu đất nhà ở xã hội thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thị trấn Tân Phú huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
2759/QĐ-UBND31/10/2016Attachment IconCông bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2015-2016
2755/QĐ-UBND31/10/2016Attachment IconPhê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016
2665/QĐ-UBND26/10/2016Attachment IconV/v phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ấp 1, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành
2664/QĐ-UBND26/10/2016Attachment IconV/v phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành
2650/QĐ-UBND25/10/2016Attachment IconBan hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng theo chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy
2586/QĐ-UBND17/10/2016Attachment IconPhê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước năm 2016
2562/QĐ-UBND12/10/2016Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa vốn đầu tư XDCB năm 2016 đối với danh mục chuẩn bị đầu tư để trả nợ mua xi măng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015
2551/QĐ-UBND10/10/2016Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đại Nam, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
2529/QĐ-UBND07/10/2016Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Bù Đốp
2528/QĐ-UBND07/10/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2014-2020
2526/QĐ-UBND07/10/2016Attachment IconCông bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2522/QĐ-UBND05/10/2016Attachment IconThành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất
2518/QĐ-UBND05/10/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp và thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức hành nghề công chứng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
44/2016/QĐ-UBND25/10/2016Attachment IconSửa đổi tiết 2, 3 điểm b, khoản 1, điều 4 quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao do tỉnh Bình Phước tổ chức
43/2016/QĐ-UBND25/10/2016Attachment IconSửa đổi Điểm c khoản 3 điều 1 quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định hạn mức đất cơ sở tôn giáo khi nhà nước giao đất, cấp GCNQSD đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
42/2016/QĐ-UBND12/10/2016Attachment IconBãi bỏ các chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
41/2016/QĐ-UBND12/10/2016Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 237/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp ký các quyết định cho phép thay đổi, cải cách hộ tịch, xác định lại dân tộc trong Giấy khai sinh
40/2016/QĐ-UBND05/10/2016Attachment IconBãi bỏ quyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 22/6/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước
39/2016/QĐ-UBND04/10/2016Attachment IconBãi bỏ các chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do UBND tỉnh ban hành
9/2016/NQ-HĐND17/10/2016Attachment IconV/v Ban hành quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
8/2016/NQ-HĐND17/10/2016Attachment IconChương trình giám sát của HĐ nhân dân tỉnh 2017
7/2016/QĐ-UBND17/10/2016Attachment IconBan hành Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân huyện Phú Riềng nhiệm kỳ 2016-2021
4/2016/QĐ-UBND26/10/2016Attachment IconBan hành Quy chế làm việc của UBND thị xã Phước Long, nhiệm kỳ 2016-2021
24
Hide details for 9/20169/2016
2485/QĐ-UBND30/09/2016Attachment IconBan hành danh mục đào tạo nghề cho người lao động trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng
2483/QĐ-UBND30/09/2016Attachment IconBan hành quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh
2464/QĐ-UBND29/09/2016Attachment IconThông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2445/QĐ-UBND26/09/2016Attachment IconPhê duyệt đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bình Phước giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
2440/QĐ-UBND22/09/2016Attachment IconV/v ban hành Chương trình phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
2410/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2404/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2403/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2402/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2401/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2399/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconKiện toàn Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước
2397/QĐ-UBND20/09/2016Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước của của liên hợp quốc về quyền và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2356/QĐ-UBND14/09/2016Attachment IconBan hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban điều phối và tổ giúp việc ban Ban điều phối dự án "Chương trình thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật giai đoạn 2015-2020" tại tỉnh Bình Phước
2333/QĐ-UBND13/09/2016Attachment IconCông bố danh mục hàng hóa ngoài danh mục quy định tại phụ lục II, Thông tư số 52/2015/TT-BTC được mua, bán qua các cửa khẩu phụ, lối mở thuộc tỉnh Bình Phước
2324/QĐ-UBND12/09/2016Attachment IconCho phép thành lập Văn phòng Công chứng Nguyễn Quốc Việt
2316/QĐ-UBND08/09/2016Attachment IconV/v ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2310/QĐ-UBND07/09/2016Attachment IconV/v phân bổ kinh phí hỗ trợ làm nhà tại các dự án định canh định cư theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh
2275/QĐ-UBND05/09/2016Attachment IconThu hồi đất Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long quản lý, giao UBND huyện Bù Gia Mập quản lý để xây dựng nhà Bia tưởng niệm
38/2016/QĐ-UBND23/09/2016Attachment IconBan hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu Quốc tế, cửa khẩu Chính và cửa khẩu Phụ tỉnh Bình Phước
37/2016/QĐ-UBND05/09/2016Attachment IconBan hành Quy chế soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước trình và ban hành
14/2016/CT-UBND22/09/2016Attachment IconV/v nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
8/2016/QĐ-UBND27/09/2016Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng KT&HT huyện Bù Gia Mập.
8/2016/QĐ-UBND27/09/2016Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng KT&HT huyện Bù Gia Mập.
6/2016/QĐ-UBND01/09/2016Attachment IconBan hành Quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Phú Riềng
51
Hide details for 8/20168/2016
2262/QĐ-UBND31/08/2016Attachment IconKiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Chơn Thành
2261/QĐ-UBND31/08/2016Attachment IconKiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Đồng Xoài
2259/QĐ-UBND31/08/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"
2258/QĐ-UBND31/08/2016Attachment IconĐiều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016
2240/QĐ-UBND29/08/2016Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tập trung kết hợp bố trí một số cơ quan nhà nước, trường học xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú
2227/QĐ-UBND29/08/2016Attachment IconThu hồi đất của ông Trần Sỹ Lực, giao đất cho Chùa Thanh Lâm để mở rộng cơ sở thờ tự
2216/QĐ-UBND25/08/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Bình Phước
2215/QĐ-UBND25/08/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bình Phước
2208/QĐ-UBND25/08/2016Attachment IconThu hồi đất thuê của ông Cao Ngọc KHoản và bà Lê Thị Thúy Nhuần, đồng thời cho Công ty TNHH Phát Hưng Lộc thuê đất để mở rộng Trại chăn nuôi heo nái sinh sản để cho thuê lại
2205/QĐ-UBND25/08/2016Attachment IconThu hồi đất của Chùa Thanh Bình, giao UBND xã Long Bình quản lý để làm quỹ đất công ích của xã
2180/QĐ-UBND18/08/2016Attachment IconPhê duyệt dự toán thu - chi năm 2016 cho hoạt động các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính của Sở NN&PTNT
2158/QĐ-UBND16/08/2016Attachment Iconphê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh BP
2155/QĐ-UBND15/08/2016Attachment IconPhê duyệt dự toán và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở năm 2016
2153/QĐ-UBND15/08/2016Attachment IconGiao một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017
2150/QĐ-UBND15/08/2016Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh
2145/QĐ-UBND12/08/2016Attachment IconPhê duyệt đề án 'Tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh Bình Phước phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020"
2109/QĐ-UBND08/08/2016Attachment IconCông bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
2104/QĐ-UBND08/08/2016Attachment IconĐiều chỉnh quy hoạch khu đất trụ sở 05 cơ quan và đất quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Bình Phước
2100/QĐ-UBND08/08/2016Attachment IconBan hành chương trình phát triển doanh nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020
2095/QĐ-UBND05/08/2016Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu đất xây dựng nhà phố và dịch vụ thương mại thành đất xây dựng nhà khách và nhà ở công vụ cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Bình Phước
2093/QĐ-UBND05/08/2016Attachment IconV/v thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, giao Trung tâm phát triển Quỹ đất quản lý để quy hoạch Trung tâm thương mại thị xã Đồng Xoài
2086/QĐ-UBND04/08/2016Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Hớn Quản
2072/QĐ-UBND03/08/2016Hủy bỏ Quyết định số 222/1999/QĐ-UBND ngày 04/10/1999 của UBND tỉnh
2066/QĐ-UBND02/08/2016Attachment IconQuy định mức thu, chi thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2049/QĐ-UBND01/08/2016Attachment IconV/v công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2048/QĐ-UBND01/08/2016Attachment IconV/v công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý quyền giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2047/QĐ-UBND01/08/2016Attachment IconV/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2038/QĐ-UBND01/08/2016Attachment IconV/v thành lập Trung tâm Y tế các huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế
2037/QĐ-UBND01/08/2016Attachment IconV/v cho phép thành lập liên biệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bình Phước
2027/QĐ-UBND01/08/2016Attachment IconV/v ủy quyền ban hành quyết định tạm thời để tính lệ phí trước bạ các loại xe máy điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
89/NQ-HĐND09/08/2016Attachment IconThông qua dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016
88/NQ-HĐND09/08/2016Attachment IconPhê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015 huyện Phú Riềng
36/2016/QĐ-UBND31/08/2016Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước
35/2016/QĐ-UBND12/08/2016Attachment IconBãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
34/2016/QĐ-UBND09/08/2016Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 32/2004/QĐ-UBND ngày 04/5/2004 và Quyết định số 126/2005/QĐ-UBND ngày 20/102/205 của UBND tỉnh
33/2016/QĐ-UBND09/08/2016Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
32/2016/QĐ-UBND01/08/2016Attachment IconV/v sửa đổi một số điều của Quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bình Phước đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Bình Phước
13/2016/CT-UBND31/08/2016Attachment IconTổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X
12/CT-UBND11/08/2016Attachment IconThực hiện cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" năm học 2016-2017
11/CT-UBND04/08/2016Attachment IconNhững nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
10/2016/CT-UBND01/08/2016Attachment IconV/v tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với những vụ việc khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai
8/2016/NQ-HĐND09/08/2016Attachment IconTổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016
7/2016/NQ-HĐND09/08/2016Attachment IconBan hành Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Thường trực HĐND huyện Phú Riềng khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021
6/2016/NQ-HĐND09/08/2016Attachment IconChương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3 năm 2016
5/2016/NQ-HĐND09/08/2016Attachment IconKết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
4/2016/NQ-HĐND09/08/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch đầu tư công huyện Phú Riềng năm 2017
3/2016/NQ-HĐND09/08/2016Attachment IconChương trình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2016
2/2016/NQ-HĐND10/08/2016Attachment IconNghị quyết nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
2/2016/NQ-HĐND09/08/2016Attachment IconVề chương trình giám sát của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2016
1/2016/NQ-HĐND09/08/2016Attachment IconQuy định Nội dung hoạt động các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Phú Riềng khóa I,nhiệm kỳ 2016-2021
1/2016/NQ-HĐND01/08/2016Attachment IconBan hành quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
39
Hide details for 7/20167/2016
2021/QĐ-UBND28/07/2016Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài
2018/QĐ-UBND27/07/2016Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Bình Phước
2004/QĐ-UBND26/07/2016Attachment IconV/v phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí lập chương trình phát triển đô thị cho thị xã Đồng Xoài và thị xã Bình Long, giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
1999/QĐ-UBND26/07/2016Attachment IconV/v phê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016
1991/QĐ-UBND25/07/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Chơn Thành
1975/QĐ-UBND19/07/2016Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh
1960/QĐ-UBND18/07/2016Attachment IconSửa đổi, bổ sung quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030
1959/QĐ-UBND18/07/2016Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm chế biến và giao dịch Điều Hapro-Bình Phước, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
1956/QĐ-UBND15/07/2016Attachment IconGiao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016
1955/QĐ-UBND15/07/2016Attachment IconGiao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 - tỉnh Bình Phước
1948/QĐ-UBND15/07/2016Attachment IconPhê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017
1941/QĐ-UBND14/07/2016Attachment IconPhê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1909/QĐ-UBND13/07/2016Attachment IconV/v kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Lộc Ninh
1880/QĐ-UBND11/07/2016Attachment IconV/v kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020
1845/QĐ-UBND05/07/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Bình Phước
1843/QĐ-UBND05/07/2016Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1803/QĐ-UBND04/07/2016Attachment IconBan hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
31/2016/QĐ-UBND18/07/2016Attachment IconBan hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước
30/2016/QĐ-UBND01/07/2016Attachment IconBan hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21/NQ-HĐND12/07/2016Attachment IconThuận chủ trương hiện Dự án xây dựng khu thương mại và dân cư tại thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
20/NQ-HĐND12/07/2016Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015
19/NQ-HĐND12/07/2016Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2016, huyện Bù Đốp
18/NQ-HĐND12/07/2016Attachment IconVề chương trình hoạt động và chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2016
17/NQ-HĐND12/07/2016Attachment IconVề chương trình giám sát của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2016.
15/NQ-HĐND05/07/2016Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016, tỉnh Bình Phước
14/NQ-HĐND05/07/2016Attachment IconVề kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016.
7/2016/NQ-HĐND05/07/2016Attachment IconBan hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bình Phước
6/2016/QĐ-UBND18/07/2016Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Bù Gia Mập
6/2016/NQ-HĐND05/07/2016Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016, tỉnh Bình Phước
5/2016/QĐ-UBND06/07/2016Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Bù Gia Mập
5/2016/NQ-HĐND04/07/2016Attachment IconBan hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước
4/2016/NQ-HĐND12/07/2016Attachment IconVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016
4/2016/NQ-HĐND04/07/2016Attachment IconVề ban hành nội quy các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
3/2016/NQ-HĐND12/07/2016Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
3/2016/NQ-HĐND04/07/2016Attachment IconBan hành quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của HĐND tỉnh
2/2016/NQ-HĐND26/07/2016Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2016
2/2016/NQ-HĐND12/07/2016Attachment IconVề việc ban hành Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Bù Đốp khóa IV - nhiệm kỳ 2016 – 2021
1/2016/NQ-HĐND26/07/2016Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
1/2016/NQ-HĐND12/07/2016Attachment IconVề việc ban hành một số nội dung về hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bù Đốp khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021
58
Hide details for 6/20166/2016
1560/QĐ-UBND30/06/2016Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Bình Phước
1559/QĐ-UBND30/06/2016Attachment IconPhê duyệt Đề án phát triển bền vững ngành điều Bình Phước đến năm 2020
1558/QĐ-UBND30/06/2016Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu phố thương mại và dân cư, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành
1530/QĐ-UBND29/06/2016Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch núi Bà Rá, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long
1528/QĐ-UBND29/06/2016Attachment IconĐiều chỉnh bổ sung Dự án điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 được phê duyệt tại Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
1524/QĐ-UBND29/06/2016Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 08/01/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Bình Phước
1519/QĐ-UBND29/06/2016Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Bình Long
1512/QĐ-UBND29/06/2016Attachment IconPhê duyệt Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
1510/QĐ-UBND28/06/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu A Khu Phim trường kết hợp Du lịch sinh thái Trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
1497/QĐ-UBND27/06/2016Attachment IconBãi bỏ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh về tăng cường công tác xử lý nợ đọng thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
1492/QĐ-UBND23/06/2016Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung huyện lỵ Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030
1464/QĐ-UBND23/06/2016Attachment IconV/v bãi bỏ QĐ số 2407/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ - lái máy chuyên dùng trực thuộc Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng
1462/QĐ-UBND23/06/2016Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 04/4/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức bộ máy của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh BP
1429/QĐ-UBND20/06/2016Attachment IconThành lập TT Nông nghiệp Công nghệ cao tỉnh Bình Phước trực thuộc sở NNPTNT
1386/QĐ-UBND16/06/2016Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016
1384/QĐ-UBND16/06/2016Attachment IconThành lập Khu công nghiệp Nam Đồng Phú tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú
1378/QĐ-UBND16/06/2016Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp và hoạt động của bộ phận Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh
1376/QĐ-UBND15/06/2016Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 và Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh
1365/QĐ-UBND14/06/2016Attachment IconCông bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở GTVT tỉnh Bình Phước
1340/QĐ-UBND09/06/2016Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Bù Đăng nhiệm kỳ 2015-2020
1339/QĐ-UBND09/06/2016Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Người hoa huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020
1308/QĐ-UBND06/06/2016Attachment IconPhê duyệt dự toán chi phí cắm mốc ranh quy hoạch theo đồ án điều chỉnh ranh giới quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
1307/QĐ-UBND06/06/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Thị xã Đồng Xoài
51/NQ-HĐND23/06/2016Attachment IconVề Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND thị xã 6 tháng cuối năm 2016
50/NQ-HĐND23/06/2016Attachment IconVề chương trình giám sát của HĐND thị xã 6 tháng cuối năm 2016
29/2016/QĐ-UBND29/06/2016Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28/2016/QĐ-UBND29/06/2016Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước
27/2016/QĐ-UBND23/06/2016Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 43/2005/QĐ-UB ngày 07/4/2005, Quyết định số 46/2005/Đ-UB ngày 27/4/2005, Quyết định số 73/2005/QĐ-UB ngày 01/8/2005 của UBND tỉnh
26/2016/QĐ-UBND21/06/2016Attachment IconSửa đổi Mục 5 Điểm a Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020
25/2016/QĐ-UBND14/06/2016Attachment IconQuy định mức thu, trích nộp, quản lý và ử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
24/2016/QĐ-UBND06/06/2016Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 03/1999/QĐ-UB ngày 11/01/1999 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế trực ban phòng, chống lụt bão
18/2016/NQ-HĐND27/06/2016Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch chỉnh trang đô thị và phát triển các khu dân cư trên địa bàn huyện Lộc Ninh giai đoạn 2016-2020
17/2016/NQ-HĐND27/06/2016Attachment IconVề việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Lộc Ninh năm 2016
16/2016/NQ-HĐND27/06/2016Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Lộc Ninh năm 2015
15/2016/NQ-HĐND27/06/2016Attachment IconVề nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
14/2016/NQ-HĐND27/06/2016Attachment IconVề việc sửa đổi bổ sung các Nghị quyết năm 2015 của HĐND huyện
13/NQ-HĐND30/06/2016Attachment IconVề việc bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
13/NQ-HĐND29/06/2016Attachment IconĐiều chỉnh dự toán, chi ngân sách địa phương năm 2016
12/NQ-HĐND30/06/2016Attachment IconVề việc bầu chức danh Ủy viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/NQ-HĐND29/06/2016Attachment IconPhê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đồng Phú năm 2015
11/NQ-HĐND30/06/2016Attachment IconVề việc bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10/NQ-HĐND30/06/2016Attachment IconVề việc bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
9/2016/CT-UBND30/06/2016Attachment IconTăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá
9/NQ-HĐND30/06/2016Attachment IconVề việc bầu chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8/NQ-HĐND30/06/2016Attachment IconVề việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8/2016/CT-UBND01/06/2016Attachment IconCông tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2016
7/NQ-HĐND30/06/2016Attachment IconVề việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
6/NQ-HĐND30/06/2016Attachment IconVề việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
5/NQ-HĐND30/06/2016Attachment IconVề việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4/NQ-HĐND30/06/2016Attachment IconVề số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3/NQ-HĐND30/06/2016Attachment IconVề việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3/2016/NQ-HĐND29/06/2016Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016
2/NQ-HĐND30/06/2016Attachment IconVề việc bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2/2016/NQ-HĐND29/06/2016Attachment IconKế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 05 năm (2016 - 2020)
2/2016/NQ-HĐND23/06/2016Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016
1/NQ-HĐND30/06/2016Attachment IconVề việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1/2016/NQ-HĐND29/06/2016Attachment IconBan hành Nội quy các kỳ họp của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1/2016/NQ-HĐND23/06/2016Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2016
34
Hide details for 5/20165/2016
1247/QĐ-UBND30/05/2016Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo Vận động Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Phước
1246/QĐ-UBND30/05/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bình Phước
1234/QĐ-UBND27/05/2016Attachment IconHủy bỏ quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 14/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh
1212/QĐ-UBND26/05/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bù Đốp
1209/QĐ-UBND26/05/2016Attachment IconĐiều chỉnh Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh
1205/QĐ-UBND26/05/2016Attachment IconCông bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014 và dự toán ngân sách năm 2016, tỉnh Bình Phước
1203/QĐ-UBND26/05/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước
1199/QĐ-UBND26/05/2016Attachment IconBan hành Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020
1186/QĐ-UBND23/05/2016Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bình Phước
1185/QĐ-UBND23/05/2016Attachment IconCủng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo chống mù chữ - phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước
1181/QĐ-UBND23/05/2016Attachment IconPhê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016
1167/QĐ-UBND19/05/2016Attachment IconBan hành Chương trình hành động về triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới
1163/QĐ-UBND19/05/2016Attachment IconGiao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 từ nguồn vượt thu năm 2015
1144/QĐ-UBND18/05/2016Attachment IconBan hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1142/QĐ-UBND18/05/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước
1140/QĐ-UBND17/05/2016Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở công nhân và chuyên gia khu công nghiệp Minh Hưng III xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
1138/QĐ-UBND17/05/2016Attachment IconBan hành Quy định trình tự, thủ tục, giải quyết hồ sơ theo cơ chế "Một cửa liên thông" trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu được thực hiện tại Ban QLKKT tỉnh Bình Phước
1136/QĐ-UBND17/05/2016Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư 17 ha thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
1131/QĐ-UBND17/05/2016Attachment IconGiao kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016
1103/QĐ-UBND13/05/2016Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em tỉnh Bình Phước
1102/QĐ-UBND13/05/2016Attachment IconKiện toàn Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Bình Phước
1099/QĐ-UBND13/05/2016Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
1075/QĐ-UBND09/05/2016Attachment IconGiao chi tiết kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2016 (Vốn đối ứng dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải bệnh viện trên địa bàn tỉnh)
1061/QĐ-UBND09/05/2016Attachment IconCông bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Ban QLKKT trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1060/QĐ-UBND09/05/2016Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020
1042/QĐ-UBND05/05/2016Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư dọc đường vòng quanh hồ suối Cam, thị xã Đồng Xoài
1031/QĐ-UBND05/05/2016Attachment IconKiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Phước
1027/QĐ-UBND05/05/2016Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Bình Phước
1022/QĐ-UBND04/05/2016Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bình Phước
23/2016/QĐ-UBND31/05/2016Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&ĐT tỉnh Bình Phước
22/2016/QĐ-UBND19/05/2016Attachment IconSửa đổi Điểm c, khoản 1 và Điểm d, khoản 2, điều 6, quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh
21/2016/QĐ-UBND05/05/2016Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước
4/2016/QĐ-UBND11/05/2016Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
3/2016/QĐ-UBND11/05/2016Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Dân Tộc huyện Bù Gia Mập
48
Hide details for 4/20164/2016
1007/QĐ-UBND28/04/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bù Gia Mập
1006/QĐ-UBND28/04/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Phước Long
1005/QĐ-UBND28/04/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hớn Quản
1003/QĐ-UBND28/04/2016Attachment IconGiao kế hoạch vốn năm 2016, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015-2016
983/QĐ-UBND28/04/2016Attachment IconPhê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
975/QĐ-UBND27/04/2016Attachment IconKiện toàn Ban Quản lý dự án Phòng, chống sốt rét - Quỹ Toàn cầu tỉnh Bình Phước
971/QĐ-UBND26/04/2016Attachment IconPhê duyệt Đề án truyền thông quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020
968/QĐ-UBND26/04/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Quy hoạch Phát triển nhân lực tỉnh Bình phước giai đoạn 2011-2020
925/QĐ-UBND22/04/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Phước
923/QĐ-UBND22/04/2016Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011-2020
922/QĐ-UBND22/04/2016Attachment IconKiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước
916/QĐ-UBND21/04/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Thị xã Bình Long
912/QĐ-UBND21/04/2016Attachment IconĐính chính Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh
906/QĐ-UBND19/04/2016Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú
902/QĐ-UBND19/04/2016Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đại Nam, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
893/QĐ-UBND19/04/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Bình Phước
865/QĐ-UBND15/04/2016Attachment IconV/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Phước
859/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Phú
858/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Chơn Thành
857/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bù Đăng
855/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconĐiều chỉnh Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh
853/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lộc Ninh
843/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconĐiều chỉnh Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh
828/QĐ-UBND12/04/2016Attachment IconV/v kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân tỉnh Bình Phước
826/QĐ-UBND11/04/2016Attachment IconPhê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
823/QĐ-UBND11/04/2016Attachment IconPhê duyệt Dự án điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019
812/QĐ-UBND08/04/2016Attachment IconPhê duyệt các Đề án tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2016
798/QĐ-UBND08/04/2016Attachment IconKiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
796/QĐ-UBND08/04/2016Attachment IconKiện toàn Ban Vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước
769/QĐ-UBND06/04/2016Attachment IconCho phép thành lập Văn phòng Công chứng Nguyễn Vinh Huy
765/QĐ-UBND06/04/2016Attachment IconPhê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy điện Thác Mơ
760/QĐ-UBND05/04/2016Attachment IconCho phép thành lập Văn phòng Công chứng Huỳnh Hùng Dũng
753/QĐ-UBND04/04/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
752/QĐ-UBND04/04/2016Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn (giai đoạn I và II)
746/QĐ-UBND01/04/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2016
20/2016/QĐ-UBND26/04/2016Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Y tế tỉnh Bình Phước
19/2016/QĐ-UBND15/04/2016Attachment IconBan hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18/2016/QĐ-UBND08/04/2016Attachment IconSửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 9 Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình phước được ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh
17/2016/QĐ-UBND08/04/2016Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
16/2016/QĐ-UBND07/04/2016Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15/2016/QĐ-UBND05/04/2016Attachment IconBan hành Bộ đơn giá để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ cho công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7/CT-UBND22/04/2016Attachment IconThực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 01 năm 2016 trên địa bàn tỉnh
6/CT-UBND19/04/2016Attachment IconTăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
5/CT-UBND12/04/2016Attachment IconV/v tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4/CT-UBND08/04/2016Attachment IconTăng cường công tác quản lý và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp
2/2016/NQ-HĐND24/04/2016Attachment IconThông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2/2016/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconBan hành Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư Pháp huyện Bù Gia mập, tỉnh Bình Phước
1/2016/NQ-HĐND24/04/2016Attachment IconThông qua mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
32
Hide details for 3/20163/2016
698/QĐ-UBND29/03/2016Attachment IconV/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
697/QĐ-UBND29/03/2016Attachment IconV/v công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
695/QĐ-UBND29/03/2016Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai thực hiện "phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"
689/QĐ-UBND29/03/2016Attachment IconV/v kiện toàn Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Bình Phước
672/QĐ-UBND25/03/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phú Riềng
666/QĐ-UBND24/03/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Phú Riềng
665/QĐ-UBND24/03/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo thị xã Bình Long khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020
650/QĐ-UBND23/03/2016Attachment IconBổ sung Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 389/BP ban hành kèm theo Quyết định số 1856/QĐ-BCĐ ngày 03/9/2014
648/QĐ-UBND22/03/2016Attachment IconKiện toàn ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình phước
643/QĐ-UBND22/03/2016Attachment IconThành lập Tổ giúp việc theo dõi thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Phước
627/QĐ-UBND18/03/2016Attachment IconV/v kiện toàn Ban chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng điện tỉnh Bình Phước
626/QĐ-UBND18/03/2016Attachment IconV/v kiện toàn Ban chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
623/QĐ-UBND18/03/2016Attachment IconV/v phê duyệt danh sách 12 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn các huyện, thị xã
590/QĐ-UBND17/03/2016Attachment IconV/v thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh
572/QĐ-UBND16/03/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện Đồng Phú khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020
567/QĐ-UBND16/03/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình phước
560/QĐ-UBND16/03/2016Attachment IconKiện toàn Tổ công tác thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước
553/QĐ-UBND16/03/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
516/QĐ-UBND14/03/2016Attachment IconV/v giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
485/QĐ-UBND11/03/2016Attachment IconKiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Phước Long
465/QĐ-UBND08/03/2016Attachment IconV/v kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011-2020
456/QĐ-UBND07/03/2016Attachment IconV/v phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2016-2020
448/QĐ-UBND07/03/2016Attachment IconV/v phê duyệt đề cương dự toán kinh phí đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 và biên tập bản đồ tỷ lệ 1/10.000 tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập
447/QĐ-UBND07/03/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng đặc dụng năm 2016 theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ
437/QĐ-UBND02/03/2016Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
306/QĐ-UBND05/03/2016Attachment IconV/v hủy bỏ Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 và Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của UBND tỉnh
14/2016/QĐ-UBND24/03/2016Attachment IconBan hành Quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách, quản lý đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, khu phố; việc phân loại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình phước
13/2016/QĐ-UBND23/03/2016Attachment IconQuy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12/2016/QĐ-UBND23/03/2016Attachment IconQuy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11/2016/QĐ-UBND11/03/2016Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
10/2016/QĐ-UBND01/03/2016Attachment IconV/v ban hành đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9/2016/QĐ-UBND01/03/2016Attachment IconV/v ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13
Hide details for 2/20162/2016
425/QĐ-UBND29/02/2016Attachment IconV/v phê duyệt Đề án "Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025"
371/QĐ-UBND18/02/2016Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Hớn Quản
348/QĐ-UBND15/02/2016Attachment IconV/v phê duyệt dự án trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 6,7 tiểu khu 46 và khoảnh 1 tiểu khu 50 NLT Đăk Mai, Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long
297/QĐ-UBND04/02/2016Attachment IconV/v phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình SEQAP năm 2016
283/QĐ-UBND03/02/2016Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu A Khu phim trường kết hợp Du lịch Sinh thái - Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
279/QĐ-UBND03/02/2016Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
278/QĐ-UBND03/02/2016Attachment IconV/v phê duyệt điều chỉnh ranh giới đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu Du lịch Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
277/QĐ-UBND02/02/2016Attachment IconV/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành với Sở Tư pháp trong việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
263/QĐ-UBND02/02/2016Attachment IconV/v đính chính Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 159/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế bình chọn, xét thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
262/QĐ-UBND02/02/2016Attachment IconV/v thành lập ban điều phối thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Bình Phước
7/2016/QĐ-UBND02/02/2016Attachment IconSửa đổi điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh BP ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh
3/CT-UBND17/02/2016Attachment IconTổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh BP (01/01/1997 - 01/01/2017); thi đua thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
2/CT-UBND05/02/2016Attachment IconV/v tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
40
Hide details for 1/20161/2016
252/QĐ-UBND29/01/2016Attachment IconV/v giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2016
221/QĐ-UBND28/01/2016Attachment IconBan hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
220/QĐ-UBND27/01/2016Attachment IconPhê duyệt đề án "Chiến lược bảo vệ môi trường và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn năm 2030"
188/QĐ-UBND25/01/2016Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 và Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh
175/QĐ-UBND21/01/2016Attachment IconV/v giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương năm 2016
174/QĐ-UBND21/01/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A - Khu Phim trường kết hợp Du lịch sinh thái thuộc Khu Du lịch Trảng cỏ Bù Lạch
172/QĐ-UBND21/01/2016Attachment IconPhê duyệt Đề án xây dựng chiến lược xuất khẩu tỉnh Bình phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
166/QĐ-UBND20/01/2016Attachment IconV/v thành lập Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng sáng kiến tỉnh Bình Phước
165/QĐ-UBND20/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
164/QĐ-UBND20/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt Kế hoạch và phương án cung cấp điện 22KV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
155/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng hạt kiểm lâm Rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập năm 2016
154/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng huyện Hớn Quản năm 2016
153/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng huyện Bù Đăng năm 2016
152/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng huyện Bù Đốp năm 2016
151/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng huyện Đồng Phú năm 2016
150/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng huyện Bù Gia Mập năm 2016
149/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng thị xã Bình Long năm 2016
148/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng thị xã Phước Long năm 2016
147/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt phương án thực hiện Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng huyện Lộc Ninh năm 2016
145/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v thành lập Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
143/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
114/QĐ-UBND14/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Bù Đốp
113/QĐ-UBND14/01/2016Attachment IconV/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối dự án: Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015-2018"
109/QĐ-UBND14/01/2016Attachment IconV/v thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020
106/QĐ-UBND14/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt danh sách các xã tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
86/QĐ-UBND13/01/2016Attachment IconPhê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh BP
47/QĐ-UBND11/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
44/QĐ-UBND11/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị Đồng Xoài giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030
43/QĐ-UBND11/01/2016Attachment IconV/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị Bình Long giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030
40/QĐ-UBND11/01/2016Attachment IconV/v giao chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016 cho các dự án cơ sở trên địa bàn tỉnh
35/QĐ-UBND11/01/2016Attachment IconV/v kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước
11/QĐ-UBND06/01/2016Attachment IconBan hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016
6/2016/QĐ-UBND25/01/2016Attachment IconV/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước
5/2016/QĐ-UBND25/01/2016Attachment IconV/v bãi bỏ điểm a khoản 2, điều 1 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
4/2016/QĐ-UBND19/01/2016Attachment IconV/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
3/2016/QĐ-UBND15/01/2016Attachment IconV/v ban hành quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2/2016/QĐ-UBND15/01/2016Attachment IconBan hành quy chế phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2/2016/QĐ-UBND13/01/2016Attachment IconV/v ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/2016/QĐ-UBND07/01/2016Attachment IconBan hành Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh BP
1/QĐ-UBND06/01/2016Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh
388
Hide details for 20152015
79
Hide details for 12/201512/2015
3018/QĐ-UBND31/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2989/QĐ-UBND29/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đề án " Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống đồng bào dân tộc Stiêng trên địa bàn huyện Hớn Quản, giai đoạn 2016-2020"
2969/QĐ-UBND28/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Cty Cổ phần Sản xuất - Xây dựng - Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương Vương, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
2945/QĐ-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Dự toán chi phí lập chương trình phát triển đô thị cho thị xã Đồng Xoài và thị xã Bình Long giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
2941/QĐ-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 của UBND tỉnh
2927/QĐ-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Đề án nâng cao Chỉ số cải cách hành chính chính (PAR INDEX) tỉnh Bình Phước đến năm 2020
2926/QĐ-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Đề án bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục cho thanh niên; đội ngũ công chức QLNN về thanh niên các cấp, các ngành, giai đoạn 2016-2020
2913/QĐ-UBND23/12/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Bình Phước
2910/QĐ-UBND23/12/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh
2907/QĐ-UBND23/12/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh
2890/QĐ-UBND22/12/2015Attachment Iconv/v thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh BP
2885/QĐ-UBND22/12/2015Attachment Iconv/v giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016
2845/QĐ-UBND17/12/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh BP
2839/QĐ-UBND17/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020
2830/QĐ-UBND16/12/2015Attachment Iconv/v đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường đất thuộc dự án kênh tiêu thoát nước suối Cầu Trắng (giai đoạn 2), thị xã Bình Long
2811/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v giao bổ sung kế hoạch vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông xuân năm 2014-2015 và vụ Hè Thu năm 2015, tỉnh Bình Phước
2810/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2809/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường sinh học thị xã Bình Long
2808/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v thành lập Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo trong điều hành thực hiện cuộc điều tra, thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hằng tháng tại cộng đồng năm 2015 trên địa bàn tỉnh BP
2807/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Phú Riềng
2775/QĐ-UBND08/12/2015Attachment IconV/v điều chỉnh Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh Bình Phước
2774/QĐ-UBND08/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội, xã Tiến Hưng, TX Đồng Xoài