CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        <
Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
75
Hide details for 20142014
6
Hide details for 4/20144/2014
690/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconVề việc điều hòa kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2013
689/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 tại Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh
687/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconPhê duyệt Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 -2020
686/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconPhê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
678/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconPhê duyệt danh mục các dự án cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn kêu gọi xã hội hóa đầu tư giai đoạn 2014 - 2015
673/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước
25
Hide details for 3/20143/2014
640/QĐ-UBND31/03/2014Attachment IconPhê duyệt Đề cương và dự toán chi phí thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2014
599/QĐ-UBND27/03/2014Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người tỉnh Bình Phước
591/QĐ-UBND26/03/2014Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội sinh vật cảnh thị xã Bình Long
582/QĐ-UBND26/03/2014Attachment IconCho phép thành lập Hội Cựu cán bộ, công nhân viên ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước
579/QĐ-UBND25/03/2014Attachment IconVề việc giao chỉ tiêu vốn vay giải quyết việc làm năm 2014
578/QĐ-UBND25/03/2014Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Bình Long
569/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2014-2020
566/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconPhê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
562/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconBan hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014
544/QĐ-UBND19/03/2014Attachment IconBổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
534/QĐ-UBND18/03/2014Attachment IconVề việc đính chính Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh
531/QĐ-UBND18/03/2014Attachment IconCông nhận Ban vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước
526/QĐ-UBND18/03/2014Attachment IconBan hành Quy định đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và được vào học tại trường phổ thông Dân tộc bán trú; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
483/QĐ-UBND11/03/2014Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản
461/QĐ-UBND10/03/2014Attachment IconPhân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
443/QĐ-UBND06/03/2014Attachment IconCho phép thành lập Hội Công chứng tỉnh Bình Phước
438/QĐ-UBND06/03/2014Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2014
429/QĐ-UBND04/03/2014Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
428/QĐ-UBND04/03/2014Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và thực hiện Chương trình bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Bình Phước
427/QĐ-UBND04/03/2014Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dự án du lịch khu vực Thác Mơ - Bà Rá tỉnh Bình Phước
8/CT-UBND28/03/2014Attachment IconVề việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
7/CT-UBND11/03/2014Attachment IconVề việc tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP ngày 22/12/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ
6/2014/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconV/v ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5/2014/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconV/v bãi bỏ Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Điều hành trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Phước
1/2014/QĐ-UBND07/03/2014Attachment IconBan hành Quy định về hoạt động, quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
10
Hide details for 2/20142/2014
377/QĐ-UBND27/02/2014Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương (đợt 1) năm 2014
354/QĐ-UBND25/02/2014Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch công tác ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2014
350/QĐ-UBND25/02/2014Attachment IconGiao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính giai đoạn 2014 - 2015
347/QĐ-UBND25/02/2014Attachment IconGiao chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014 - tỉnh Bình Phước
308/QĐ-UBND14/02/2014Attachment IconVề việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
307/QĐ-UBND14/02/2014Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự năm 2014
306/QĐ-UBND14/02/2014Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6/CT-UBND28/02/2014Attachment IconV/v triển khai thi hành Luật Đất đai
5/2014/CT-UBND28/02/2014Attachment IconV/v tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4/2014/QĐ-UBND28/02/2014Attachment IconV/v đính chính Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 17/1/2014 của UBND tỉnh
34
Hide details for 1/20141/2014
257/QĐ-UBND27/01/2014Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2014-2015
226/QĐ-UBND21/01/2014Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa nội bộ vốn XDCB tập trung năm 2013, tỉnh Bình Phước
221/QĐ-UBND21/01/2014Attachment IconVề việc bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
211/QĐ-UBND21/01/2014Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
173/QĐ-UBND21/01/2014Attachment IconCho phép thành lập Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Phước
156/QĐ-UBND20/01/2014Attachment IconThành lập Tổ Kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chín h trên địa bàn tỉnh
135/QĐ-UBND17/01/2014Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp trong việc báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
132/QĐ-UBND16/01/2014Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bù Đốp
131/QĐ-UBND16/01/2014Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Phước Long
129/QĐ-UBND16/01/2014Attachment IconGiao kế hoạch chi tiết vốn các chương trình bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, vốn nước ngoài (ODA) năm 2014
127/QĐ-UBND16/01/2014Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân nữ tỉnh Bình Phước, khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017
123/QĐ-UBND16/01/2014Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo Vận động Quỹ nhân đạo tỉnh
113/QĐ-UBND14/01/2014Attachment IconThực hiện Đề án "Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến năm 2020"
109/QĐ-UBND14/01/2014Attachment IconPhê duyệt Tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
101/QĐ-UBND13/01/2014Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014
40/QĐ-UBND08/01/2014Attachment IconBan hành Quy định chi tiết thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 trên địa tỉnh Bình Phước
38/QĐ-UBND08/01/2014Attachment IconVề việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
29/QĐ-UBND08/01/2014Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Y dược học tỉnh Bình Phước, khóa I, nhiệm kỳ 2013-2015
26/QĐ-UBND07/01/2014Attachment IconPhê duyệt Đề án sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015
24/QĐ-UBND07/01/2014Attachment IconVề thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bình Phước
23/QĐ-UBND07/01/2014Attachment IconVề việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bình Phước
17/QĐ-UBND07/01/2014Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4/CT-UBND22/01/2014Attachment IconV/v đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
4/2014/NQ-HĐND08/01/2014Attachment IconVề nhiệm vụ trong tâm Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2014
3/2014/QĐ-UBND23/01/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước
3/2014/CT-UBND16/01/2014Attachment IconV/v triển khai, thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh BP
3/2014/NQ-HĐND08/01/2014Attachment IconDự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2014
2/2014/QĐ-UBND23/01/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
2/2014/QĐ-UBND23/01/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
2/2014/CT-UBND16/01/2014Attachment IconV/v nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh
2/2014/NQ-HĐND08/01/2014Attachment IconVề việc phê duyệt các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
1/2014/QĐ-UBND17/01/2014Attachment IconVề việc Quy định phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/2014/NQ-HĐND08/01/2014Attachment IconVề Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2014
1/CT-UBND07/01/2014Attachment IconVề việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
497
Hide details for 20132013
98
Hide details for 12/201312/2013
2677/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconVề việc công bố Danh mục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
2670/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bù Gia Mập
2669/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Đồng Phú
2657/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconPhân bổ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo (đợt 3) người cận nghèo và học sinh, sinh viên năm 2013
2647/QĐ-UBND30/12/2013Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa nội bộ vốn XDCB tập trung nguồn ngân sách địa phương; vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 và kế hoạch vốn khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2012-2013
2644/QĐ-UBND30/12/2013Attachment IconBan hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020
2630/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconPhê duyệt vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước; Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2014 - 2018
2629/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014 của Thanh tra tỉnh
2628/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconVề việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, xuất nhập cảnh và kiểm dịch động vật tại cửa khẩu Tân Tiến, huyện Bù Đốp
2621/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconGiao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 - tỉnh Bình Phước
2620/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconGiao Kế hoạch vốn đầu tư XDCB tập trung năm 2014 - tỉnh Bình Phước
2619/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconGiao Kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 - tỉnh Bình Phước
2618/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt giao chỉ tiêu Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 cho các dự án cơ sở trên địa bàn tỉnh
2616/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconĐiều chỉnh tên danh mục dự án thuộc Kế hoạch vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2013
2615/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconGiao Kế hoạch điều hòa vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 cho ngành y tế
2614/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh giai đoạn 2013-2020
2613/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconGiao Kế hoạch bổ sung vốn từ ngân sách Trung ương để thực hiện di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai và ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh năm 2013
2597/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconBan hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2014 trân địa bàn tỉnh Bình Phước
2596/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính và công tác Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2595/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconVề việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
2593/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan Tư pháp địa phương
2592/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconPhân bổ gạo hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ cho sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
2583/QĐ-UBND20/12/2013Attachment IconVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014
2549/QĐ-UBND17/12/2013Attachment IconVề việc cho phép thành lập văn phòng công chứng Bù Gia Mập
2514/QĐ-UBND16/12/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ xây dựng đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã" giai đoạn 2014-2020
2504/QĐ-UBND16/12/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và lộ trình tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020
2503/QĐ-UBND16/12/2013Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Hớn Quản
2502/QĐ-UBND16/12/2013Attachment IconCho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh thị xã Bình Long
2466/QĐ-UBND11/12/2013Attachment IconVề việc thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
2453/QĐ-UBND10/12/2013Attachment IconVề việc công bố bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
2452/QĐ-UBND10/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
2451/QĐ-UBND10/12/2013Attachment IconVề việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hớn Quản
2446/QĐ-UBND10/12/2013Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bình Phước
2438/QĐ-UBND06/12/2013Attachment IconBan hành Kế hoạch thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước
2437/QĐ-UBND06/12/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước (Ban Chỉ đạo dự án 513 tỉnh Bình Phước)
2431/QĐ-UBND04/12/2013Attachment IconVề việc tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Phụ nữ tỉnh Bình Phước
2429/QĐ-UBND03/12/2013Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt nam - Campuchia giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2428/QĐ-UBND03/12/2013Attachment IconPhê duyệt danh sách các đơn vị sử dụng và cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
2427/QĐ-UBND03/12/2013Attachment IconCông nhận Ban Chấp hành Hội Người mù huyện Hớn Quản, khóa I, nhiệm kỳ 2013-2018
101/2013/NQ-HĐND20/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014
100/2013/NQ-HĐND20/12/2013Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh năm 2014
99/NQ-HĐND20/12/2013Attachment IconVề chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2014
65/2013/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
64/2013/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconBan hành Quy định về điều kiện nuôi trồng và khai thác thủy sản trong hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Phước
63/2013/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconVề việc Quy định mức trích kinh phí các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
62/2013/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconV/v quy định việc hoàn trả thiệt hại về tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Phước
61/2013/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconV/v ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
60/2013/QĐ-UBND20/12/2013Attachment IconV/v ban hành quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
59/2013/QĐ-UBND20/12/2013Attachment IconV/v sửa đổi, bổ sung mục 107 Phần C, phần E danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Biểu giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
58/2013/QĐ-UBND20/12/2013Attachment IconV/v bãi bỏ 19 danh mục kỹ thuật tại Phần E ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Biểu giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
57/2013/QĐ-UBND20/12/2013Attachment IconV/v ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình phước năm 2014
56/2013/QĐ-UBND16/12/2013Attachment IconV/v ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
55/2013/QĐ-UBND16/12/2013Attachment IconV/v ban hành quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
54/2013/QĐ-UBND04/12/2013Attachment IconV/v ban hành Quy định trình tự, thủ tục mở lớp và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng
53/2013/QĐ-UBND02/12/2013Attachment IconVề việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sung giá mục 107 phần C, phần E Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh
20/CT-UBND24/12/2013Attachment IconVề việc triển khai, thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Bình Phước
20/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
19/2013/NQ-HĐND19/12/2013Attachment IconVề hoạt động của HĐND huyện năm 2014
19/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18/2013/NQ-HĐND19/12/2013Attachment IconVề thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội năm 2014
18/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014
17/2013/NQ-HĐND19/12/2013Attachment IconVề việc thông qua danh mục và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2014
17/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề Đề án “Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 – 2015 và định hướng đến năm 2020
16/2013/NQ-HĐND19/12/2013Attachment IconVề chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2014
16/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconQuy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
15/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2014
15/2013/NQ-HĐND19/12/2013Attachment IconVề việc dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014
15/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Phước
15/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2014
14/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề Chương trình giám sát và chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014
14/2013/NQ-HĐND19/12/2013Attachment IconVề việc thông qua các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 huyện Bù Gia Mập
14/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012
14/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
13/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014
13/2013/NQ-HĐND19/12/2013Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2014
13/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc thông qua dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014
12/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN và vốn sự nghiệp giao thông năm 2014
12/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước; Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước được đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2014 - 2018
12/2013/NQ-HĐND02/12/2013Attachment IconThông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập để thành lập huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
11/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề nhiệm vụ năm 2014
11/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
11/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014, tỉnh Bình Phước
10/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề việc thông quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Chơn Thành
10/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
10/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
9/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
9/2013/NQ-HĐND13/12/2013Attachment IconVề nhiệm vụ năm 2014
9/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconXác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
8/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2014
8/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconVề việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
8/2013/NQ-HĐND06/12/2013Attachment IconThông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập thành lập huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
7/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa – xã hội, Quốc phòng – an ninh năm 2014
7/2013/NQ-HĐND23/12/2013Attachment IconVề việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2014
6/2013/NQ-HĐND25/12/2013Attachment IconVề chương trình hoạt động và giám sát năm 2014 của HĐND thị xã
6/2013/NQ-HĐND23/12/2013Attachment IconVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014
5/2013/NQ-HĐND23/12/2013Attachment IconVề nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2014
44
Hide details for 11/201311/2013
2615/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconGiao Kế hoạch điều hòa vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 cho ngành y tế
2352/QĐ-UBND29/11/2013Attachment IconThành lập Ban Tổ chức và Ban Thư ký giúp việc Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước
2347/QĐ-UBND29/11/2013Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Nam An Lộc
2311/QĐ-UBND28/11/2013Attachment IconGiao kế hoạch điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 về nước sạch và vệ sinh môi trường, Chương trình việc làm và dạy nghề, Chương trình giáo dục và đào tạo
2307/QĐ-UBND28/11/2013Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa vốn XDCB tập trung năm 2013, tỉnh Bình Phước
2300/QĐ-UBND28/11/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh
2284/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung Điểu 3 Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 07/7/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước
2283/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconThành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước
2282/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước
2281/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước
2278/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Đề án thí điểm khoán quản lý và bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2233/QĐ-UBND26/11/2013Attachment IconGiao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND huyện Bù Gia Mập và UBND một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bù Gia Mập sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
2232/QĐ-UBND26/11/2013Attachment IconGiao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Hớn Quản cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
2231/QĐ-UBND26/11/2013Attachment IconGiao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND huyện Lộc Ninh và UBND một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
2230/QĐ-UBND26/11/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
2187/QĐ-UBND19/11/2013Attachment IconThành lập Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng
2179/QĐ-UBND19/11/2013Attachment IconPhê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Phước
2156/QĐ-UBND14/11/2013Attachment IconPhê duyệt các chương trình, đề án khuyến công địa phương (đợt II) năm 2013
2144/QĐ-UBND13/11/2013Attachment IconPhân bổ kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ đợt 1 năm 2013 cho các huyện, thị xã
2138/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconVề việc thành lập Tổ xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh
2136/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội sinh vật cảnh huyện Bù Đăng, khóa II, nhiệm kỳ 2013-2018
2134/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconBan hành Kế hoạch triển khai "Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030" trên địa bàn tỉnh
2131/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Hớn Quản
2118/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconCho phép thành lập Văn phòng Công chứng Gia Khang
2116/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconĐính chính Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh
2112/QĐ-UBND07/11/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước
2109/QĐ-UBND07/11/2013Attachment IconBan hành Bộ tiêu chí đánh giá Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2104/QĐ-UBND06/11/2013Attachment IconBan hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bình Phước
2102/QĐ-UBND06/11/2013Attachment IconThay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước
2073/QĐ-UBND05/11/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
2045/QĐ-UBND04/11/2013Attachment IconPhân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thành viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
94/BC-HĐND08/11/2013Attachment IconVề việc đính Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND thị xã
52/2013/QĐ-UBND28/11/2013Attachment IconBan hành Hương ước mẫu của làng, thôn, bản, ấp, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
51/2013/QĐ-UBND28/11/2013Attachment IconBan hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
50/2013/QĐ-UBND19/11/2013Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về Quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
49/2013/QĐ-UBND19/11/2013Attachment IconBan hành Quy định về trình tự, thủ tục xử lý việc xây dựng, cơi nới, sửa chữa cơ sở thờ tự trái pháp luật trên địa bàn tỉnh
48/2013/QĐ-UBND18/11/2013Attachment IconV/v ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước
47/2013/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconBan hành Quy định công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
46/2013/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
45/2013/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh Bình Phước
19/2013/CT-UBND07/11/2013Attachment IconVề việc cải thiện môi trường văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7/2013/QĐ-UBND04/11/2013Attachment IconBan hành quy định về quản lý công trình ngầm đô thị trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
6/2013/QĐ-UBND04/11/2013Attachment IconBan hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
5/2013/QĐ-UBND04/11/2013Attachment IconBan hành quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
27
Hide details for 10/201310/2013
2028/QĐ-UBND30/10/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé
2022/QĐ-UBND30/10/2013Attachment IconThay đổi nhân sự ban Công tác người cao tuổi tỉnh Bình Phước
1988/QĐ-UBND29/10/2013Attachment IconThay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2013-2017
1979/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconVề việc thay đổi thành viên Ban Thường trực giúp việc Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
1976/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconVề việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước
1964/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Bình Phước
1921/QĐ-UBND22/10/2013Attachment IconThành lập Trường Trung học phổ thông Đắk Ơ tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
1905/QĐ-UBND22/10/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Biên soạn giáo trình dạy, học Địa lý địa phương tỉnh Bình Phước và sách tham khảo Địa lý tỉnh Bình Phước
1903/QĐ-UBND22/10/2013Attachment IconBan hành Quy định về trình tự, thủ tục lập kế hoạch thu, chi và thanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1898/QĐ-UBND22/10/2013Attachment IconVề việc điều động ông Nguyễn Tấn Hưng - Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL đến nhận công tác tại Hội chữ thập đỏ tỉnh
1888/QĐ-UBND21/10/2013Attachment IconThay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bình Phước
1887/QĐ-UBND21/10/2013Attachment IconĐiều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Bình Phước
1843/QĐ-UBND14/10/2013Attachment IconCho thôi nhiệm vụ tại Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia Mập
1839/QĐ-UBND11/10/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
1816/QĐ-UBND08/10/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Bình Phước
1805/QĐ-UBND02/10/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh
1791/QĐ-UBND01/10/2013Attachment IconCông nhận Hội đồng Quản lý Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2013-2018
1788/QĐ-UBND01/10/2013Attachment IconThay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình đến vùng đông dân, có mức sinh cao, vùng khó khăn
44/2013/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconBan hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh
43/2013/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconBan hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
42/2013/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconVề việc Quy định mức chi phí khoán bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
41/2013/QĐ-UBND15/10/2013Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
40/2013/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
39/2013/QĐ-UBND08/10/2013Attachment IconBan hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18/2013/CT-UBND22/10/2013Attachment IconVề việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17/2013/CT-UBND15/10/2013Attachment IconVề tăng cường công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16/CT-UBND10/10/2013Attachment IconVề việc phát động đợt thi đua nước rút quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013
27
Hide details for 9/20139/2013
1772/QĐ-UBND25/09/2013Attachment IconPhê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020
1765/QĐ-UBND25/09/2013Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
1749/QĐ-UBND23/09/2013Attachment IconThay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Bình Phước
1748/QĐ-UBND23/09/2013Attachment IconCông nhận Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Phước
1747/QĐ-UBND23/09/2013Attachment IconThay đổi nhân sự Hội đồng Quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước
1746/QĐ-UBND23/09/2013Attachment IconVề việc bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1745/QĐ-UBND23/09/2013Attachment IconĐiều chỉnh tên dự án kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2013
1737/QĐ-UBND20/09/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh
1735/QĐ-UBND20/09/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án tăng cường công tác triển khai và thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước
1732/QĐ-UBND18/09/2013Attachment IconQuy định về xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ xã, phường, thị trấn có trình độ lý luận chính trị
1731/QĐ-UBND18/09/2013Attachment IconThành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo dự án Phát triển kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập
1718/QĐ-UBND17/09/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án phát triển hoạt động Lý lịch tư pháp giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1717/QĐ-UBND17/09/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án trang bị phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch đối với UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1716/QĐ-UBND17/09/2013Attachment IconKiện toàn Ban Quản lý dự án Phòng, chống sốt rét - Quỹ toàn cầu tỉnh Bình Phước
1714/QĐ-UBND16/09/2013Attachment IconThành lập Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước
1692/QĐ-UBND12/09/2013Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
1691/QĐ-UBND12/09/2013Attachment IconVề việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1690/QĐ-UBND12/09/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bù Đăng
1664/QĐ-UBND10/09/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2014
1616/QĐ-UBND04/09/2013Attachment IconPhê duyệt danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước
1609/QĐ-UBND04/09/2013Attachment IconBan hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015
1607/QĐ-UBND04/09/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1606/QĐ-UBND04/09/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
1605/QĐ-UBND04/09/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Lộc Ninh
1602/QĐ-UBND03/09/2013Attachment IconGiao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư phát triển năm 2013
38/2013/QĐ-UBND17/09/2013Attachment IconVề việc bãi bỏ Điểm 4, Mục II - Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp tại bảng danh mục và mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, kèm theo Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh
18/CV-HĐND30/09/2013Attachment IconVề việc đính chính nội dung Nghị quyết HĐND huyện
41
Hide details for 8/20138/2013
1594/QĐ-UBND29/08/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Chơn Thành
1593/QĐ-UBND29/08/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Bình Long
1592/QĐ-UBND29/08/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Đồng Xoài
1587/QĐ-UBND29/08/2013Attachment IconCông nhận Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật huyện Bù Đăng, khóa I, nhiệm kỳ 2013-2018
1586/QĐ-UBND29/08/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước
1573/QĐ-UBND27/08/2013Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
1570/QĐ-UBND23/08/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh giai đoạn 2013-2020
1569/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconGiao bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm học 2013-2014
1568/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconThay đổi nhân sự các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các Hội đồng cấp tỉnh có Giám đốc Sở Nội vụ tham gia
1567/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án đào tạo học vấn, giáo dục hướng nghiệp cho thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020
1558/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước
1556/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconThành lập Phòng Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
1555/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Bình Phước
1550/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình phước giai đoạn 2011-2020
1538/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Bình Phước
1533/QĐ-UBND20/08/2013Attachment IconKiện toàn Ban quản lý dự án phòng, chống sốt rét - Quỹ toàn cầu tỉnh Bình Phước
1532/QĐ-UBND20/08/2013Attachment IconVề việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện Bù Gia Mập
1526/QĐ-UBND19/08/2013Attachment IconThay đổi nhân sự Ban chỉ đạo Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1525/QĐ-UBND19/08/2013Attachment IconThay đổi nhân sự ban Chỉ đạo các dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Bom Bo - Tà Thiết tỉnh Bình Phước
1524/QĐ-UBND19/08/2013Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước
1505/QĐ-UBND16/08/2013Attachment IconGiao một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm học 2013 - 2014
1502/QĐ-UBND15/08/2013Attachment IconKiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước
1429/QĐ-UBND13/08/2013Attachment IconPhê duyệt quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1427/QĐ-UBND12/08/2013Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp tại bộ thủ tục hành chính áp dụng chung cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1425/QĐ-UBND12/08/2013Attachment IconĐiều chỉnh phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Hồ chứa nước Suối Nuy thuộc dự án: Cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư
1416/QĐ-UBND12/08/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bình Phước
1415/QĐ-UBND12/08/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
1414/QĐ-UBND12/08/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn xét đề nghị đưa người vào Cơ sở giáo dục
1409/QĐ-UBND07/08/2013Attachment IconBan hành Đề án phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020
1408/QĐ-UBND07/08/2013Attachment IconCông nhận Giám đốc Trung tâm dạy nghề Phúc Thịnh Khang
1407/QĐ-UBND07/08/2013Attachment IconVề việc thành lập Đoàn Thanh tra trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại tố cáo; thanh tra kinh tế - xã hội; kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc các sở, ngành trên địa bàn tỉnh
1404/QĐ-UBND07/08/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Cụm công nghiệp Hà Mỵ, tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước do Công ty cổ phần Hà Mỵ làm chủ đầu tư
1350/QĐ-UBND06/08/2013Attachment IconVề việc công bố hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
37/2013/QĐ-UBND30/08/2013Attachment IconVề việc Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bình Phước
36/2013/QĐ-UBND30/08/2013Attachment IconVề việc Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
35/2013/QĐ-UBND27/08/2013Attachment IconVề việc kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Hớn Quản và huyện Bù Gia Mập
34/2013/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconQuy định tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
33/2013/QĐ-UBND12/08/2013Attachment IconBan hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước
15/2013/CT-UBND30/08/2013Attachment IconVề việc tăng cường thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/CT-UBND22/08/2013Attachment IconVề việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 của ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Phước
13/CT-UBND13/08/2013Attachment IconVề việc thực hiện cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" năm học 2013-2014
87
Hide details for 7/20137/2013
1319/QĐ-UBND31/07/2013Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHĐT
1318/QĐ-UBND31/07/2013Attachment IconThành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020
1316/QĐ-UBND31/07/2013Attachment IconPhê chuẩn việc bầu thành viên UBND thị xã Bình Long, nhiệm kỳ 2011-2016
1315/QĐ-UBND31/07/2013Attachment IconPhê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên UBND thị xã Bình Long, nhiệm kỳ 2011-2016
1314/QĐ-UBND30/07/2013Attachment IconThành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo dự án Phát triển Kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập
1313/QĐ-UBND30/07/2013Attachment IconBan hành Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn hình thức khen thưởng đối với hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2016
1312/QĐ-UBND30/07/2013Attachment IconGiao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 - tỉnh Bình Phước
1308/QĐ-UBND26/07/2013Attachment IconGiao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013
1305/QĐ-UBND26/07/2013Attachment IconĐiều chỉnh phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường dây 220 kv Đăk Nông - Phước Long thuộc địa bàn các huyện, thị xã: Bình Long, Hớn Quản, Bù Đăng, Bù Gia Mập
1303/QĐ-UBND26/07/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1293/QĐ-UBND25/07/2013Attachment IconPhê duyệt kết quả thực hiện Đề án đánh giá tác động đối với kinh tế - xã hội tỉnh BP sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các giải pháp và điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp
1291/QĐ-UBND25/07/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước
1289/QĐ-UBND24/07/2013Attachment IconVề việc phê duyệt chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn
1269/QĐ-UBND22/07/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo GPMB phục vụ đầu tư nâng cấp, mở rộng QL 13, QL 14 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước
1263/QĐ-UBND19/07/2013Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Văn học nghệ thuật huyện Bù Đăng
1258/QĐ-UBND18/07/2013Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, dịch vụ và tái định cư Minh Hưng III
1255/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bình Phước
1251/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, bộ đội biên phòng, ngành văn hóa - thể thao và du lịch, UBND huyện Lộc Ninh trong công tác bảo vệ rừng tại Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết
1248/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2011-2016
1247/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2011-2016 ông Trương Văn Thưa
1246/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên UBND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2011-2016
1245/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2011-2016
1244/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê chuẩn việc bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2011-2016
1240/QĐ-UBND15/07/2013Attachment IconVề việc phê duyệt danh mục, số lượng, giá kế hoạch và kế hoạch đấu thầu mua vị thuốc y học cổ truyền; hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2013
1237/QĐ-UBND15/07/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Nội dung về hợp tác khoa học công nghệ - môi trường giữa Bộ CHQS tỉnh với Sở Khoa học và Công nghệ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2013-2018
1236/QĐ-UBND15/07/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1235/QĐ-UBND15/07/2013Attachment IconVề việc thay đổi nhân sự Hội đồng Tư vấn xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III, giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1234/QĐ-UBND15/07/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2012-2015
1229/QĐ-UBND15/07/2013Attachment IconVề việc cho phép thành lập Hội Y Dược học tỉnh Bình Phước
1208/QĐ-UBND11/07/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015
1207/QĐ-UBND10/07/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Đề án tổ chức sáp nhập hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao vào Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng
1206/QĐ-UBND10/07/2013Attachment IconVề việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của TRung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1177/QĐ-UBND08/07/2013Attachment IconVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước ban hành đã hết hiệu lực
1161/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconVề việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Bù Đăng
1159/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Bình Phước
1158/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình việc làm và dạy nghề tỉnh Bình Phước
1157/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em tỉnh Bình Phước
1156/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bình Phước
1155/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconKiện toàn Ban quản lý Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011-2015
1154/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconKiện toàn Ban công tác người cao tuổi tỉnh Bình Phước
1151/QĐ-UBND04/07/2013Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Bình Phước
1144/QĐ-UBND02/07/2013Attachment IconPhê duyệt kế hoạch thực hiện đề án "hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm" năm 2014
1142/QĐ-UBND01/07/2013Attachment IconBan hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội
70/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề chương trình hoạt động và giám sát 06 tháng cuối năm 2013 của Thường trực và 2 Ban HĐND thị xã
32/2013/QĐ-UBND08/07/2013Attachment IconBan hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31/2013/QĐ-UBND08/07/2013Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
17/2013/NQ-HĐND25/07/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách thị xã năm 2013
16/2013/NQ-HĐND25/07/2013Attachment IconVề việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại 06 tháng cuối năm 2013
13/2013/NQ-HĐND25/07/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2012
12/2013/CT-UBND25/07/2013Attachment IconVề việc chấn chỉnh công tác vận động, tiếp nhận và quản lý các chương trình, dự án nhận nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (iNGOs) trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconXác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
11/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013
11/2013/CT-UBND04/07/2013Attachment IconVề việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháo luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconThông qua Đề án thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia vế y tế xã giai đoạn 2013-2018
10/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề việc thông qua dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013
9/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND huyện 06 tháng cuối năm 2013
9/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012
8/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề Chương trình hoạt động của HĐND huyện 06 tháng cuối năm 2013
7/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề việc thông qua danh mục và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư XDCB, vốn Chương trình mục tiêu năm 2013
7/2013/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconVề việc kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Hớn Quản và huyện Bù Gia Mập
7/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconXác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
6/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2012
6/2013/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconVề việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015)của 5 phường: Tân Bình, Tân Phú, Tân Xuân, Tân Thiện và Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài.
5/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề việc thông qua danh mục chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2014
5/2013/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconVề việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lộc Ninh năm 2013
4/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
4/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
4/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 7 năm 2013
4/2013/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconVề việc bãi bỏ điểm 4, mục II – Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp tại bảng danh mục và mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, kèm theo Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh
4/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề phê chẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Lộc Ninh năm 2012
3/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013
3/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề việc dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2013
3/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 và sử dụng kinh phí kết dư ngân sách huyện năm 2012
3/2013/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013, tỉnh Bình Phước
3/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013 của huyện Lộc Ninh
2/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa – xã hội, Quốc phòng – an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013
2/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2013
2/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconVề kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013
2/2013/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2013, tỉnh Bình Phước
2/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề việc cho thôi làm nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện Lộc Ninh khóa IX nhiệm kỳ 2011-2016
1/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012
1/2013/NQ-HĐND31/07/2013Attachment IconVề Chương trình hoạt động của HĐND huyện 06 tháng cuối năm 2013
1/2013/NQ-HĐND29/07/2013Attachment IconThông qua Đề án Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc S’tiêng huyện Bù Gia Mập giai đoạn 2013-2018
1/2013/NQ-HĐND22/07/2013Attachment IconVề điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013
1/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconVề việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn nhiệm kỳ 2011-2016
33
Hide details for 6/20136/2013
1124/QĐ-UBND27/06/2013Attachment IconPhê duyệt Dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
1119/QĐ-UBND27/06/2013Attachment IconPhê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
1116/QĐ-UBND27/06/2013Attachment IconPhê duyệt các Đề án về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013
1115/QĐ-UBND27/06/2013Attachment IconThành lập Tổ chuyên viên và Nhóm công tác giúp việc Ban Chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú
1114/QĐ-UBND26/06/2013Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một số thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
1113/QĐ-UBND26/06/2013Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
1111/QĐ-UBND26/06/2013Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập
1103/QĐ-UBND25/06/2013Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước
1091/QĐ-UBND24/06/2013Attachment IconVề việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
1089/QĐ-UBND24/06/2013Attachment IconVề việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp
1084/QĐ-UBND24/06/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo dự án Phát triển kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập
1083/QĐ-UBND24/06/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú
1051/QĐ-UBND17/06/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước, giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh
1047/QĐ-UBND17/06/2013Attachment IconCho phép thành lập Hội Người mù huyện Hớn Quản
1009/QĐ-UBND13/06/2013Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sun,g bãi bỏ một số thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
1008/QĐ-UBND13/06/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
1002/QĐ-UBND13/06/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước
968/QĐ-UBND07/06/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"
963/QĐ-UBND06/06/2013Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú
962/QĐ-UBND06/06/2013Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án Phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia Mập
960/QĐ-UBND06/06/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
955/QĐ-UBND06/06/2013Attachment IconThành lập Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước
949/QĐ-UBND06/06/2013Attachment IconĐiều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2013
930/QĐ-UBND06/06/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số" tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2013-2016
929/QĐ-UBND06/06/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Phước
921/QĐ-UBND04/06/2013Attachment IconBan hành Tiêu chí đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã
917/QĐ-UBND03/06/2013Attachment IconPhê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tái định canh thuộc dự án: Xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư (giai đoạn 1)
907/QĐ-UBND03/06/2013Attachment IconPhê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Xây dựng đường giao thông từ Tà Thiết đi Hoa Lư (đoạn II Tà Nốt - Hoa Lư) thuộc xã Lộc Thiện, Lộc Tấn và Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh
30/2013/QĐ-UBND13/06/2013Attachment IconQuy định chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
29/2013/QĐ-UBND13/06/2013Attachment IconQuy định quản lý cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10/2013/CT-UBND17/06/2013Attachment IconVề việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9/2013/CT-UBND07/06/2013Attachment IconTăng cường quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8/CT-UBND05/06/2013Attachment IconVề việc tăng cường các hoạt động phòng, chống cúm A (H7N9) và cúm A (H5N1) trên địa bàn tỉnh năm 2013
45
Hide details for 5/20135/2013
892/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconKiện toàn Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước
891/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconPhê duyệt Đề cương Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020
890/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconVề việc bãi bỏ, bổ sung thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
889/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconVề việc thành lập Tổ biên tập Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020
882/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới
878/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconĐiều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và vốn một số Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh
860/QĐ-UBND27/05/2013Attachment IconVề việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
847/QĐ-UBND23/05/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh
846/QĐ-UBND23/05/2013Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm tỉnh Bình Phước
844/QĐ-UBND22/05/2013Attachment IconBan hành danh mục đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng
842/QĐ-UBND22/05/2013Attachment IconBãi bỏ, bổ sung một số thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
840/QĐ-UBND21/05/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013
823/QĐ-UBND20/05/2013Attachment IconBổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
809/QĐ-UBND17/05/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
808/QĐ-UBND17/05/2013Attachment IconVề việc ban hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
804/QĐ-UBND16/05/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
803/QĐ-UBND16/05/2013Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
792/QĐ-UBND15/05/2013Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
791/QĐ-UBND14/05/2013Attachment IconVề việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ và quy định cơ cấu tổ chức, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước
788/QĐ-UBND14/05/2013Attachment IconVề việc Quy định định mức hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại các cơ sở giáo dục công lập của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
779/QĐ-UBND13/05/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành TW Đảng (khóa X) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012-2016
768/QĐ-UBND09/05/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2013
747/QĐ-UBND09/05/2013Attachment IconĐổi tên Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
thành Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Phước
724/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước
711/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp giai đoạn 2013-2015
705/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
700/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconBan hành Quy định về tổ chức, chia Cụm, Khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua
699/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconCông bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước
679/QĐ-UBND02/05/2013Attachment IconThành lập Ban Quản lý Khu đô thị - Dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú
677/QĐ-UBND02/05/2013Attachment IconThành lập Ban Quản lý dự án phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia Mập
673/QĐ-UBND02/05/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập
28/2013/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconV/v ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
27/2013/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconV/v ban hành Quy định về quản lý Cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình phước
26/2013/QĐ-UBND20/05/2013Attachment IconVề việc ban hành đơn giá thống kê đất đai hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25/2013/QĐ-UBND20/05/2013Attachment IconVề việc Quy định tải trọng đường và cầu thuộc hệ thống đường tỉnh Bình Phước
24/2013/QĐ-UBND15/05/2013Attachment IconBan hành Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn tỉnh Bình Phước
23/2013/QĐ-UBND08/05/2013Attachment IconBan hành Quy định trình tự, thủ tục, giải quyết hồ sơ theo cơ chế
“Một cửa liên thông” trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu
được thực hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước
22/2013/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconVề việc bãi bỏ Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh
21/2013/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconBan hành Quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21/2013/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconV/v ban hành quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
20/2013/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconBan hành Quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020
19/2013/QĐ-UBND02/05/2013Attachment IconBan hành Quy định về quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7/2013/CT-UBND13/05/2013Attachment IconThực hiện Nghị quyết số 539/NQ-UBTVQH13 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ nay đến năm 2015
6/CT-UBND06/05/2013Attachment IconVề công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2013
1/2013/QĐ-UBND27/05/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm khuyến nông huyện Bù Gia Mập
28
Hide details for 4/20134/2013
667/QĐ-UBND25/04/2013Attachment IconPhê duyệt kết quả cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMTNT tỉnh Bình Phước năm 2012
666/QĐ-UBND25/04/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020
665/QĐ-UBND25/04/2013Attachment IconPhê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
661/QĐ-UBND25/04/2013Attachment IconPhê duyệt Đề cương và ụự toán chi phí thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMTNT tỉnh Bình Phước năm 2013
634/QĐ-UBND24/04/2013Attachment IconĐiều chỉnh Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh
631/QĐ-UBND23/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2013-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
596/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconVề việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015
595/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconVề việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
588/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển kinh tế
và du lịch sinh thái Bù Gia Mập
587/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Dự án Khu Đô thị -
dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú
574/QĐ-UBND10/04/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên trong tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015
572/QĐ-UBND10/04/2013Attachment IconVề việc đổi tên Chi cục Thú y tỉnh thành Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Phước
571/QĐ-UBND10/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch tổng kết Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008
549/QĐ-UBND09/04/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Việt kiều Campuchia yêu nước huyện Lộc Ninh
540/QĐ-UBND08/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/1/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
539/QĐ-UBND08/04/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Lộc Ninh
526/QĐ-UBND05/04/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
523/QĐ-UBND05/04/2013Attachment IconBan hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước
519/QĐ-UBND05/04/2013Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
515/QĐ-UBND05/04/2013Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch cung cấp điện mùa khô năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
499/QĐ-UBND03/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
491/QĐ-UBND02/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước
18/2013/QĐ-UBND25/04/2013Attachment IconBan hành Quy định về quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17/2013/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy định về quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16/2013/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy định về quản lý cơ sở dự liệu và cung cấp dự liệu công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15/2013/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy định về quản lý thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/2013/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/2013/QĐ-UBND01/04/2013Attachment IconVề việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND thị xã Đồng Xoài
21
Hide details for 3/20133/2013
488/QĐ-UBND29/03/2013Attachment IconCho phép thành lập Hội Văn học Nghệ thuật huyện Bù Đăng
478/QĐ-UBND28/03/2013Attachment IconVề việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Lộc Ninh
436/QĐ-UBND20/03/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
434/QĐ-UBND20/03/2013Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013
419/QĐ-UBND20/03/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo thực hiện "Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (2013-2016) trên địa bàn tỉnh"
418/QĐ-UBND20/03/2013Attachment IconVề việc Công bố một số thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
417/QĐ-UBND20/03/2013Attachment IconVề việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
401/QĐ-UBND18/03/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
393/QĐ-UBND18/03/2013Attachment IconVề việc công bố bổ sung thủ tục hành chính của cấp tỉnh, cấp huyện thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh
380/QĐ-UBND13/03/2013Attachment IconVề việc Quy định tạm thời mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
375/QĐ-UBND13/03/2013Attachment IconPhê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020
361/QĐ-UBND08/03/2013Attachment IconVề việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
360/QĐ-UBND08/03/2013Attachment IconVề việc công bố một số thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
353/QĐ-UBND07/03/2013Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, gia đoạn 2013-2020
353/QĐ-UBND07/03/2013Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, gia đoạn 2013-2020
352/QĐ-UBND07/03/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên, giai đoạn 2013-2015
328/QĐ-UBND04/03/2013Attachment IconVề việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 94 - KH/TU ngày 27/12/2012 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
327/QĐ-UBND04/03/2013Attachment IconVề việc phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020
13/2013/QĐ-UBND21/03/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy chế thu nhập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12/2013/QĐ-UBND06/03/2013Attachment IconVề việc bải bỏ Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND ngày 11/8/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về cai nghiện và chữa bệnh cho gái bán dâm nghiện ma túy và người bán dâm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4/CT-UBND22/03/2013Attachment IconVề việc tăng cường tiết kiệm điện năm 2013 trên địa bàn tỉnh
14
Hide details for 2/20132/2013
293/QĐ-UBND26/02/2013Attachment IconVề việc bổ sung, thủ tục hành chính và thay thế mẫu đơn, tờ khai tại bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện, cấp xã được ban hành theo Quyết định số 2056/QĐ-UBND và Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh
280/QĐ-UBND21/02/2013Attachment IconVề việc công bố bổ sung thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh
279/QĐ-UBND21/02/2013Attachment IconVề việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
264/QĐ-UBND21/02/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Đề án "tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (2013-2016) trên địa bàn tỉnh".
254/QĐ-UBND18/02/2013Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 khu du lịch sinh thái Bù Đốp - Bù Gia Mập
227/QĐ-UBND05/02/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh
217/QĐ-UBND05/02/2013Attachment IconPhê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm Thương mại - Dịch vụ Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
213/QĐ-UBND05/02/2013Attachment IconThành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2013-2017
211/QĐ-UBND05/02/2013Attachment IconVề việc ban hành quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh
172/QĐ-UBND01/02/2013Attachment IconVề việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện Bù Đốp trên cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bù Đốp
165/QĐ-UBND01/02/2013Attachment IconVề việc công nhận đô thị Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đạt chuẩn đô thị loại V
11/2013/QĐ-UBND28/02/2013Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp, kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dự liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10/2013/QĐ-UBND06/02/2013Attachment IconVề việc Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9/2013/QĐ-UBND01/02/2013Attachment IconBan hành Quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm đối với công chức, viên chức trong quá trình giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân
32
Hide details for 1/20131/2013
146/QĐ-UBND28/01/2013Attachment IconKiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Bình Long
137/QĐ-UBND28/01/2013Attachment IconBan hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
115/QĐ-UBND24/01/2013Attachment IconPhê duyệt quy hoạch phát triển điện lực thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2013-2016 có xét đến năm 2020
98/QĐ-UBND18/01/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bình Phước
90/QĐ-UBND17/01/2013Attachment IconVề việc ban hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
79/QĐ-UBND15/01/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh
58/QĐ-UBND14/01/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
43/QĐ-UBND09/01/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh
25/QĐ-UBND07/01/2013Attachment IconVề việc phê duyệt kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013
12/2013/NQ-HĐND24/01/2013Attachment Iconvề Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thị xã Phước Long
11/2013/NQ-HĐND24/01/2013Attachment Iconvề Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) phường Long Phước
10/2013/NQ-HĐND24/01/2013Attachment Iconvề Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) phường Sơn Giang
9/2013/NQ-HĐND24/01/2013Attachment Iconvề Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) phường Phước Bình
8/2013/QĐ-UBND29/01/2013Attachment IconBan hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm
trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8/2013/NQ-HĐND24/01/2013Attachment Iconvề Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) phường Long Thủy
7/2013/QĐ-UBND28/01/2013Attachment IconVề việc Quy định chế độ thù lao đối với những chức danh lãnh đạo chuyên trách làm việc tại các tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7/2013/NQ-HĐND24/01/2013Attachment Iconvề Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) phường Thác Mơ
6/2013/QĐ-UBND28/01/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ rừng và phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020
6/2013/NQ-HĐND24/01/2013Attachment Iconvề Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) xã Phước Tín
5/2013/QĐ-UBND28/01/2013Attachment IconVề việc bãi bỏ Quyết định số 125/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bù Đốp
5/2013/NQ-HĐND24/01/2013Attachment Iconvề Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) xã Long Giang
5/QĐ-UBND03/01/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thị xã Bình Long giai đoạn 2013-2016 có xét đến năm 2020
4/2013/QĐ-UBND24/01/2013Attachment IconQuy định phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước
4/2013/NQ-HĐND24/01/2013Attachment Iconvề chương trình hoạt động, chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã 2013
3/2013/QĐ-UBND24/01/2013Attachment IconĐặt tên đường đô thị thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đợt 3)
3/CT-UBND24/01/2013Attachment IconTổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh, quốc phòng năm 2013 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi "Thi đua ái quốc" (11/6/1948-11/6/2013)
3/2013/NQ-HĐND24/01/2013Attachment Iconvề việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ năm 2013
2/2013/QĐ-UBND24/01/2013Attachment IconĐặt tên đường đô thị thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (đợt 1)
2/2013/NQ-HĐND24/01/2013Attachment Iconvề việc phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách thị xã năm 2013
1/2013/QĐ-UBND24/01/2013Attachment IconĐặt tên đường đô thị thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (đợt 1)
1/2013/NQ-HĐND17/01/2013Attachment Iconvề việc thông qua danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
1/2013/CT-UBND03/01/2013Attachment IconVề việc đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ
461
Hide details for 20122012
87
Hide details for 12/201212/2012
2675/QĐ-UBND28/12/2012Attachment IconVề việc ban hành Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2663/QĐ-UBND28/12/2012Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
2662/QĐ-UBND28/12/2012Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch
2660/QĐ-UBND28/12/2012Attachment IconVề việc kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Bình Phước
2606/QĐ-UBND25/12/2012Attachment IconVề việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 tỉnh Bình Phước
2605/QĐ-UBND25/12/2012Attachment IconVề việc giao kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2003 tỉnh Bình Phước
2604/QĐ-UBND25/12/2012Attachment IconVề việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2013 - tỉnh Bình Phước
2603/QĐ-UBND25/12/2012Attachment IconVề việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
2599/QĐ-UBND25/12/2012Attachment IconBan hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013
2581/QĐ-UBND21/12/2012Attachment IconVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013
2578/QĐ-UBND21/12/2012Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của UBND tỉnh
2561/QĐ-UBND20/12/2012Attachment IconPhê duyệt điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến năm 2025
2556/QĐ-UBND20/12/2012Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, tỉnh Bình Phước
2555/QĐ-UBND20/12/2012Attachment IconKiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện Đồng Phú
2546/QĐ-UBND18/12/2012Attachment IconVề việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch & Đầu tư
2545/QĐ-UBND18/12/2012Attachment Icon Về việc công bố hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&ĐT
2514/QĐ-UBND13/12/2012Attachment IconVề việc thành lập Phòng Thông tin thị trường lao động thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Bình Phước
2465/QĐ-UBND06/12/2012Attachment IconCông bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
2455/QĐ-UBND06/12/2012Attachment IconCông bố hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
2454/QĐ-UBND06/12/2012Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
2450/QĐ-UBND06/12/2012Attachment IconPhê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2448/QĐ-UBND06/12/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
84/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013
83/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2013
82/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2013
81/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconVề Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND thị xã năm 2013
42/2012/QĐ-UBND28/12/2012Attachment IconVề việc ban hành mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
41/2012/QĐ-UBND28/12/2012Attachment IconBan hành Quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chỉ tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao do tỉnh Bình Phước tổ chức
40/2012/QĐ-UBND21/12/2012Attachment IconBan hành Biểu giá một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
39/2012/QĐ-UBND21/12/2012Attachment IconVề việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013
38/2012/QĐ-UBND21/12/2012Attachment IconQuy định một số chế độ đối với lực lượng Công an xã khi làm nhiệm vụ thường trực trên địa bàn tỉnh Bình Phước
36/2012/QĐ-UBND21/12/2012Attachment IconVề việc Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
35/2012/QĐ-UBND21/12/2012Attachment IconVề việc Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh
34/2012/QĐ-UBND03/12/2012Attachment IconVề việc ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh
32/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconThông qua Phương án Đặt tên đường đô thị thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đợt 3)
31/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconThông qua Phương án đặt tên đường đô thị thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (đợt 1)
30/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconThông qua Phương án đặt tên đường đô thị thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (đợt 1)
29/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconThông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020
28/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconVề mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020
27/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconThông qua Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013
26/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconThông qua Quy định về chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconQuy định một số chế độ đối với lực lượng Công an xã khi làm nhiệm vụ thường trực trên địa bàn tỉnh Bình Phước
24/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconQuy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconThông qua mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
22/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconVề việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2011
20/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconVề việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2013, tỉnh Bình Phước
19/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconThông qua Kế hoạch vốn đầu tư phát triển
nguồn ngân sách Nhà nước năm 2013, tỉnh Bình Phước
18/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconVề nhiệm vụ năm 2013
17/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconVề Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013
16/2012/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconVề Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013
15/2012/CT-UBND26/12/2012Attachment IconVề việc tăng cương công tác quản lý xây dựng tượng đài tranh hoành tránh trên địa bàn tỉnh BP
13/2012/NQ-HĐND24/12/2012Attachment IconVề quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 – 2015) thị trấn Thanh Bình
13/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconVề việc thông qua dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Lộc Ninh
12/2012/NQ-HĐND24/12/2012Attachment IconVề Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) huyện Bù Đốp
12/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconVề việc dự toán ngân sách nhà nước huyện Lộc Ninh năm 2013
11/2012/NQ-HĐND24/12/2012Attachment IconVề việc thông qua chỉ tiêu giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm năm 2013 của giai đoạn 2011-2015
11/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconVề phát triển Kinh tế - Xã hội đảm bảo QPAN huyện Lộc Ninh năm 2013
10/2012/NQ-HĐND27/12/2012Attachment IconVề Chương trình hoạt động và giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân thị xã
10/2012/NQ-HĐND24/12/2012Attachment IconVề việc phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
10/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconVề việc thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013
9/2012/NQ-HĐND27/12/2012Attachment IconVề nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội - QPAN năm 2013
9/2012/NQ-HĐND26/12/2012Attachment Iconvề nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2013
9/2012/NQ-HĐND24/12/2012Attachment IconVề Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2013
9/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconVề hoạt động HĐND năm 2013
9/2012/NQ-HĐND14/12/2012Attachment IconVề việc thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2013
8/2012/NQ-HĐND27/12/2012Attachment IconVề Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản
8/2012/NQ-HĐND26/12/2012Attachment Iconvề việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2013
8/2012/NQ-HĐND24/12/2012Về nhiệm vụ trọng tâm KT-XH- QPAN năm 2013
8/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconVề việc thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2013
8/2012/NQ-HĐND14/12/2012Attachment IconVề Chương trình giám sát năm 2013
7/2012/NQ-HĐND27/12/2012Attachment IconVề dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2013
7/2012/NQ-HĐND26/12/2012Attachment Iconvề việc giao dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2013
7/2012/NQ-HĐND24/12/2012Attachment IconVề việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn, đánh giá việc thực hiện chức năng, Nhiệm vụ của Đại biểu HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2011 - 2016
7/2012/QĐ-UBND24/12/2012Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Gia Mập
7/2012/NQ-HĐND14/12/2012Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm năm 2013
6/2012/NQ-HĐND26/12/2012Attachment Iconvề Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013
6/2012/NQ-HĐND24/12/2012Attachment IconVề Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013
6/2012/QĐ-UBND24/12/2012Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Bù Gia Mập
6/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconThông qua Đề án phân loại đô thị Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
5/2012/NQ-HĐND26/12/2012Attachment Iconvề chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013
5/2012/NQ-HĐND24/12/2012Attachment IconVề Chương trình hoạt động và xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2013
5/2012/NQ-HĐND24/12/2012Attachment IconVề Chương trình hoạt động và xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2013
5/2012/QĐ-UBND24/12/2012Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Bù Gia Mập
5/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconThông qua Đề án phân loại đô thị Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
5/2012/NQ-HĐND14/12/2012Attachment IconVề việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013
4/NQ-HĐND17/12/2012Attachment IconThông qua Đề án phân loại đô thị Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
22
Hide details for 11/201211/2012
2402/QĐ-UBND29/11/2012Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, giai đoạn 2012-2015
2399/QĐ-UBND29/11/2012Attachment IconThành lập Ban Quản lý dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 tỉnh Bình Phước
2373/QĐ-UBND29/11/2012Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bù Nho, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập
2372/QĐ-UBND29/11/2012Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thuận Phú II, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
2370/QĐ-UBND29/11/2012Attachment IconCho phép thành lập Văn phòng Công chứng Phú Riềng
2346/QĐ-UBND27/11/2012Attachment IconVề việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Đội công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh
2345/QĐ-UBND27/11/2012Attachment IconVề việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến 2015 và định hướng đến năm 2020"
2315/QĐ-UBND22/11/2012Attachment IconVề việc ban hành kế hoạch triển khai đề án "củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước từ năm 2012-2016" trên địa bàn tỉnh
2303/QĐ-UBND19/11/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Đồng Phú
2290/QĐ-UBND14/11/2012Attachment IconVề việc ban hành Bộ Tiêu chí tự đánh giá, xếp loại Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2288/QĐ-UBND13/11/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Lộc Ninh
2276/QĐ-UBND08/11/2012Attachment IconThành lập Đội Quản lý công trình đô thị huyện Bù Gia Mập
2275/QĐ-UBND08/11/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
2272/QĐ-UBND08/11/2012Attachment Icon Cho phép thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bù Gia Mập
2270/QĐ-UBND08/11/2012Attachment Icon Phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Bình Phước khóa I, nhiệm kỳ 2012-2017
2269/QĐ-UBND08/11/2012Attachment IconCông nhận Ban chấp hành và Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Bình Phước khóa I, nhiệm kỳ 2012-2017
2259/QĐ-UBND07/11/2012Attachment Icon Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại dịch vụ Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
2241/QĐ-UBND05/11/2012Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến năm 2025
2238/QĐ-UBND02/11/2012Attachment IconBan hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2012-2015
33/2012/QĐ-UBND08/11/2012Attachment IconBan hành quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8/2012/QĐ-UBND14/11/2012Attachment IconVề việc công bố hành lang bảo vệ đường bộ các tuyến đường thị xã quản lý
6/2012/NQ-HĐND27/11/2012Attachment IconVề việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thị xã Đồng Xoài
34
Hide details for 10/201210/2012
2189/QĐ-UBND30/10/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2187/QĐ-UBND30/10/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bình Phước
2186/QĐ-UBND30/10/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020
2132/QĐ-UBND19/10/2012Attachment IconThành lập Đội công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh
2100/QĐ-UBND15/10/2012Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
2084/QĐ-UBND10/10/2012Attachment IconThành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng
2083/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh
2075/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở Công thương tỉnh Bình Phước
2074/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở KH&ĐT tỉnh Bình Phước
2073/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở Tài chính tỉnh Bình Phước
2072/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ban QL Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước
2071/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở GT&VT tỉnh Bình Phước
2070/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
2069/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước
2068/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở TN & MT tỉnh Bình Phước
2067/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
2066/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
2065/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước
2064/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
2063/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở Y tế tỉnh Bình Phước
2062/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước
2061/QĐ-UBND09/10/2012Attachment Icon Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở TT&TT tỉnh Bình Phước
2060/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở KH&CN tỉnh Bình Phước
2059/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở LĐTB&XH tỉnh Bình Phước
2058/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở VHTT&DL tỉnh Bình Phước
2057/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2056/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2048/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconThành lập các thôn mới và đổi tên 01 thôn của xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng
2047/QĐ-UBND10/10/2012Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2012-2015
2035/QĐ-UBND04/10/2012Attachment IconVề việc ban hành Quy định chi tiết thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1985/QĐ-UBND02/10/2012Attachment IconVề việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc hạng mục: kênh nhánh cấp I của kênh chính từ K0+000 đến K11+462 công trình sử dụng nước sau Hồ thủy điện Cần Đơn (giai đoạn II)
32/2012/QĐ-UBND19/10/2012Attachment IconĐiều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ thuộc dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL 13 đoạn từ Km62+700 "Cầu Tham Rớt, ranh tỉnh Bình Dương" đến Km95+000, thị xã Bình Long
31/2012/QĐ-UBND19/10/2012Attachment IconĐiều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ thuộc dự án BOT nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn Đồng Xoài - Phước Long
30/2012/QĐ-UBND15/10/2012Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 96/2004/QĐ-UBND ngày 20/10/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Nhà Văn hóa cộng đồng thôn (ấp)
35
Hide details for 9/20129/2012
1934/QĐ-UBND28/09/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước
1930/QĐ-UBND28/09/2012Attachment IconVề việc đổi tên Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồi côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước thành Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước
1927/QĐ-UBND27/09/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
1923/QĐ-UBND27/09/2012Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1907/QĐ-UBND26/09/2012Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bình Phước
1897/QĐ-UBND25/09/2012Attachment IconĐiều chỉnh Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 23/6/20110 của UBND tỉnh
1846/QĐ-UBND19/09/2012Attachment IconThành lập ấp thuộc xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
1845/QĐ-UBND19/09/2012Attachment IconThành lập Ấp 12, xã Minh Hưng và ấp Suối Ngang, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành
1831/QĐ-UBND18/09/2012Attachment IconVề việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước
1821/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconTạm giao biên chế viên chức cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2012
1818/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconThành lập ấp mới thuộc các xã: Tân Lợi, Tân Hưng, Minh Tâm, huyện Hớn Quản
1816/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước
1810/QĐ-UBND12/09/2012Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước
1804/QĐ-UBND12/09/2012Attachment IconPhê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây gỗ sưa chưa quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh
1801/QĐ-UBND12/09/2012Attachment IconBan hành Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh
1789/QĐ-UBND12/09/2012Attachment IconĐiều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường vào khu Trung tâm và Khu Trung tâm hành chính huyện Hớn Quản
1788/QĐ-UBND11/09/2012Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
1787/QĐ-UBND11/09/2012Attachment IconVề việc Ban hành Đề án phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2014
1769/QĐ-UBND07/09/2012Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
1766/QĐ-UBND06/09/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước
1749/QĐ-UBND05/09/2012Attachment IconVề việc sáp nhập và thành lập ấp mới thuộc xã Lộc Tấn và xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh
1746/QĐ-UBND05/09/2012Attachment IconVề việc Phê duyệt Điều lệ Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước
1745/QĐ-UBND05/09/2012Attachment IconVề việc công nhận Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước, khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017
1742/QĐ-UBND04/09/2012Attachment IconBan hành Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1739/QĐ-UBND04/09/2012Attachment IconBan hành Quy định thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
29/2012/QĐ-UBND24/09/2012Attachment IconVề việc bãi bỏ các quyết định công bố TTHC cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28/2012/QĐ-UBND18/09/2012Attachment IconBan hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
27/2012/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 và Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của UBND tỉnh
26/2012/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconQuy định mức thu, trích, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh
25/2012/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconQuy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
24/2012/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconBan hành quy định việc giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông từ cáp xã đến cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23/2012/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconBãi bỏ Điều 2, Quyết định số 78/2005/QĐ-UBND ngày 01/8/2005 của UBND tỉnh về thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước
22/2012/QĐ-UBND05/09/2012Attachment IconVề việc bãi bỏ Quyết định số 117/2004/QĐ-UB ngày 07/12/2004 của UBND tỉnh về việc công nhận Điều lệ Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước
14/CT-UBND26/09/2012Attachment IconTăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng
13/CT-UBND06/09/2012Attachment IconThực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
62
Hide details for 8/20128/2012
1722/QĐ-UBND30/08/2012Attachment IconPhê duyệt Đề cương và dự toán chi phí thực hiện cập nhật thông tin bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt II, năm 2012
1714/QĐ-UBND30/08/2012Attachment IconCông nhận Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước
1687/QĐ-UBND28/08/2012Attachment IconVề việc Quy định về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013
1677/QĐ-UBND27/08/2012Attachment IconPhê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với các tài sản chưa quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh
1666/QĐ-UBND22/08/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
1665/QĐ-UBND22/08/2012Attachment IconCấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ học bổng vượt khó tỉnh Bình Phước
1640/QĐ-UBND17/08/2012Attachment IconPhê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến 2030
1638/QĐ-UBND17/08/2012Attachment IconBan hành Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chủ lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2015
1636/QĐ-UBND17/08/2012Attachment IconThành lập Chi nhánh số 02 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Phước
1621/QĐ-UBND16/08/2012Attachment IconVề việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2012
1619/QĐ-UBND15/08/2012Attachment IconVề việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bình Phước
1618/QĐ-UBND15/08/2012Attachment IconVề việc phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh
1601/QĐ-UBND13/08/2012Attachment IconKiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
1595/QĐ-UBND09/08/2012Attachment IconThành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh
1592/QĐ-UBND09/08/2012Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1581/QĐ-UBND08/08/2012Attachment IconVề việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
1567/QĐ-UBND03/08/2012Attachment IconThành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước
15/2012/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconQuy định về mức chi chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/2012/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconVề bãi bỏ một số quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngày 29/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch
13/2012/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconVề việc bãi bỏ Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về mức hỗ trợ kinh phí cho công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12/2012/CT-UBND29/08/2012Attachment IconTăng cường công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12/2012/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconQuy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11/2012/CT-UBND15/08/2012Attachment IconTăng cường công tác quản lý chất lượng thiết bị phát thanh, truyền hình và truyền thanh không dây trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11/2012/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconQuy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10/2012/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconThông qua quy định giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9/2012/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconVề việc Quy định mức chi đối với hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8/2012/NQ-HĐND08/08/2012Attachment IconVề kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2012
8/2012/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconĐiều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ thuộc dự án BOT nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn Đồng Xoài - Phước Long
7/2012/NQ-HĐND08/08/2012Attachment IconVề việc thông qua Danh mục chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2013
7/2012/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconĐiều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ thuộc dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ Km62+700 (cầu Tham Rớt, ranh tỉnh Bình Dương) đến Km95+000, thị xã Bình Long
6/2012/NQ-HĐND08/08/2012Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 và sử dụng kinh phí kết dư ngân sách huyện năm 2011
6/2012/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconThông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Phước
5/2012/NQ-HĐND09/08/2012Attachment IconVề điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012
5/2012/NQ-HĐND08/08/2012Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán thu-chi ngân sách năm 2011
5/2012/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconVề điều chỉnh chỉ tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012
4/2012/QĐ-UBND10/08/2012Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
Văn phòng HĐND và UBND thị xã Đồng Xoài
4/2012/NQ-HĐND09/08/2012Attachment IconVề chương trình hoạt động HĐND huyện 06 tháng cuối năm 2012
4/2012/NQ-HĐND09/08/2012Attachment IconVề điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012
4/2012/NQ-HĐND08/08/2012Attachment IconVề việc thông qua Danh mục và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư XDCB, vốn Chương trình mục tiêu năm 2012
4/2012/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconĐiều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2012
4/2012/NQ-HĐND 03/08/2012Attachment IconVề Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch
sử dụng đất 05 năm (2011-2015) huyện Hớn Quản
3/2012/NQ-HĐND 14/08/2012Attachment Iconvề việc phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách thị xã năm 2011
3/2012/NQ-HĐND09/08/2012Attachment IconVề việc phê duyệt Tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2011
3/2012/NQ-HĐND09/08/2012Attachment IconVề phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2011 của thị xã
3/2012/NQ-HĐND08/08/2012Attachment IconVề việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Phú Riềng
3/2012/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconThông qua Đề án thí điểm thành lập Ban của Hội đồng nhân dân xã của tỉnh
3/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconXác nhận kết quả bầu bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
3/2012/NQ-HĐND 03/08/2012Attachment IconVề nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012
2/2012/NQ-HĐND 14/08/2012Attachment Iconvề việc thông qua dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách thị xã năm 2012
2/2012/NQ-HĐND09/08/2012Attachment IconĐiều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản,Vốn chương trình mục tiêu năm 2012
2/2012/NQ-HĐND09/08/2012Attachment IconVề tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012
2/2012/NQ-HĐND08/08/2012Attachment IconVề hoạt động của HĐND huyện 06 tháng cuối năm 2012
2/2012/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconBan hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh
2/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconMiễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
2/2012/NQ-HĐND 03/08/2012Attachment IconVề việc thông qua dự toán điều chỉnh thu,
chi ngân sách nhà nước năm 2012
1/2012/NQ-HĐND 14/08/2012Attachment IconĐánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2012
1/2012/NQ-HĐND09/08/2012Attachment IconVề việc điều chỉnh dự tốn ngân sách địa phương và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2012
1/2012/NQ-HĐND09/08/2012Attachment IconVề Chương trình hoạt động và giám sát 6 tháng cuối năm 2012 của Thường trực và 2 Ban HĐND thị xã
1/2012/NQ-HĐND08/08/2012Attachment IconVề chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 5 năm 2012
1/2012/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconVề việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2012, tỉnh Bình Phước
1/NQ-HĐND06/08/2012Attachment IconThông qua phương án thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản và thị trấn Phú Hưng thuộc huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
1/2012/NQ-HĐND 03/08/2012Attachment Icon Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2011
37
Hide details for 7/20127/2012
1521/QĐ-UBND31/07/2012Attachment IconBan hành Quy định về cấp báo động lũ tại các vị trí trên lưu vực sông Bé, khu vực từ hồ thủy điện Srok Phu Miêng đến hồ thủy lợi Phước Hòa
1520/QĐ-UBND31/07/2012Attachment Icon Phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và VSMTNT trên địa bàn, tỉnh Bình Phước năm 2011
1517/QĐ-UBND31/07/2012Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp (tạm thời) vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng và Phước Hòa trên Sông Bé trong mùa mưa lũ năm 2012
1515/QĐ-UBND31/07/2012Attachment IconPhê duyệt Dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013
1494/QĐ-UBND27/07/2012Attachment IconVề việc Tạm giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013
1485/QĐ-UBND26/07/2012Attachment IconVề việc phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020
1475/QĐ-UBND24/07/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
1466/QĐ-UBND19/07/2012Attachment IconVề việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Xi măng Bình Phước, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh và xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
1453/QĐ-UBND18/07/2012Attachment IconSáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh vào Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Phước
1449/QĐ-UBND17/07/2012Attachment IconBan hành bổ sung bảng giá tổi thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1440/QĐ-UBND17/07/2012Attachment IconPhê duyệt Đề án can thiệp y tế cho trẻ em khuyết tật tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2015
1437/QĐ-UBND17/07/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo các Dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Bom Bo - Tà Thiết tỉnh Bình Phước
1433/QĐ-UBND17/07/2012Attachment IconCông bố 25 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước
1432/QĐ-UBND17/07/2012Attachment Icon Công bố một số thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước
1431/QĐ-UBND17/07/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013
1398/QĐ-UBND12/07/2012Attachment IconBan hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh
1379/QĐ-UBND10/07/2012Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị mới Nam An Lộc, xã Thanh Bình, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
1368/QĐ-UBND09/07/2012Attachment IconVề việc ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước, giai đoạn 1 (2012-2015)
1367/QĐ-UBND09/07/2012Attachment IconVề việc ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011-2020
1363/QĐ-UBND05/07/2012Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015
1360/QĐ-UBND05/07/2012Attachment IconVề việc thành lập Phòng công chứng Nhà nước số 3 tỉnh Bình Phước
1359/QĐ-UBND05/07/2012Attachment IconVề việc thành lập Phòng Công chứng Nhà nước số 2 tỉnh Bình Phước
1358/QĐ-UBND05/07/2012Attachment IconVề việc phê duyệt Đề án thành lập Phòng Công chứng Nhà nước số 2 và Phòng Công chứng Nhà nước số 03 tỉnh Bình Phước
1354/QĐ-UBND04/07/2012Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế và lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1350/QĐ-UBND04/07/2012Attachment IconVề việc kiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1349/QĐ-UBND04/07/2012Attachment IconVề việc kiện toàn tổ điều phối phát triển tỉnh Bình phước thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
1348/QĐ-UBND04/07/2012Attachment IconVề việc phê duyệt phương án điều chỉnh và bổ sung tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc khu vực giải tỏa sân bay Phước Bình, thị xã Phước Long
1341/QĐ-UBND04/07/2012Attachment IconVề việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2012-2015
1340/QĐ-UBND04/07/2012Attachment IconVề việc công nhận Ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2012-2015
1339/QĐ-UBND04/07/2012Attachment IconThành lập Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2012-2015
38/2012/NQ-HĐND10/07/2012Attachment IconVề việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của thị xã Bình Long
37/2012/NQ-HĐND10/07/2012Attachment IconVề việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012
35/2012/NQ-HĐND10/07/2012Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2012
34/2012/NQ-HĐND10/07/2012Attachment IconVề hoạt động của HĐND thị xã 06 tháng cuối năm 2012
21/2012/QĐ-UBND27/07/2012Attachment IconBan hành Quy định cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10/2012/CT-UBND12/07/2012Attachment IconTriển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011-2020
4/2012/QĐ-UBND16/07/2012Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Trung tâm Dạy nghề huyện Bù Gia Mập
29
Hide details for 6/20126/2012
1337/QĐ-UBND29/06/2012Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh
1326/QĐ-UBND28/06/2012Attachment IconPhê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án nâng cấp, mở rộng QL 13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến Ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT
1320/QĐ-UBND27/06/2012Attachment IconVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước ban hành hết hiệu lực
1304/QĐ-UBND27/06/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
1303/QĐ-UBND27/06/2012Attachment IconGiao chỉ tiêu kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2012
1302/QĐ-UBND27/06/2012Attachment IconBổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Phước
1259/QĐ-UBND15/06/2012Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bình Phước
1252/QĐ-UBND14/06/2012Attachment IconĐặt tên, số hiệu hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1243/QĐ-UBND14/06/2012Attachment IconPhê duyệt kế hoạch thu, chi của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2012
1242/QĐ-UBND14/06/2012Attachment IconCông nhận Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017
1235/QĐ-UBND13/06/2012Attachment IconBan hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính của tỉnh Bình Phước năm 2012
1233/QĐ-UBND12/06/2012Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính được sử đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1232/QĐ-UBND12/06/2012Attachment IconPhê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012
1230/QĐ-UBND12/06/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo kiểm kê, thống kê và lập hồ sơ quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
1215/QĐ-UBND12/06/2012Attachment IconPhê duyệt kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
1210/QĐ-UBND12/06/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1201/QĐ-UBND11/06/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước khóa II, nhiệm kỳ 2011-2014
1197/QĐ-UBND08/06/2012Attachment IconVề việc công bố một số thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1194/QĐ-UBND07/06/2012Attachment IconPhê duyệt Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2012
1183/QĐ-UBND05/06/2012Attachment IconPhê duyệt quy hoạch ngành nghề chế biến các sản phẩm cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030
1170/QĐ-UBND05/06/2012Attachment IconVề việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
1162/QĐ-UBND04/06/2012Attachment IconThành lập thôn mới thuộc các xã: Bình Sơn,
Long Hà, Long Tân, Phước Minh huyện Bù Gia Mập
1161/QĐ-UBND04/06/2012Attachment IconQuy chế làm việc của Ban Chỉ đạo bảo vệ rừng tỉnh
20/2012/QĐ-UBND29/06/2012Attachment IconQuy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
19/2012/QĐ-UBND20/06/2012Attachment IconĐiều chỉnh Điều 3 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 của UBND tỉnh
18/2012/QĐ-UBND13/06/2012Attachment IconQuy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9/2012/CT-UBND13/06/2012Attachment IconChấn chỉnh đeo thẻ công chức, viên chức và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3/2012/QĐ-UBND07/06/2012Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Bù Gia Mập
1/2012/CT-UBND 19/06/2012Attachment IconVề tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
39
Hide details for 5/20125/2012
1142/QĐ-UBND30/05/2012Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh Bình Phước
1127/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconPhê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước, gaii đoạn 2012-2015
1122/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconBan hành Quy định quản lý quy hoạch hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1069/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconPhê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030
1065/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconThành lập Phòng Y tế, Quản sinh và Dinh Dưỡng thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Phước
1064/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconQuy định xếp loại đường bộ để tính cước vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1058/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu kiện đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Thanh tra Chính phủ
1037/QĐ-UBND22/05/2012Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ rừng tỉnh
1019/QĐ-UBND21/05/2012Attachment IconPhê duyệt Phương án bảo vệ đập công trình Thủy điện Srok Phu Miêng
1011/QĐ-UBND18/05/2012Attachment IconGiao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Đồng Phú cho Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
1010/QĐ-UBND18/05/2012Attachment IconGiao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn các phường: Phước Bình, Long Phước, Thác Mơ thuộc thị xã Phước Long cho Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
1003/QĐ-UBND18/05/2012Attachment Icon Giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn các xã:Tân Khai, Đồng Nơ, Thanh Bình thuộc huyện Hớn Quản cho Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
995/QĐ-UBND16/05/2012Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
989/QĐ-UBND16/05/2012Attachment IconPhê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch núi Bà Rá, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
988/QĐ-UBND15/05/2012Attachment IconCông khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
985/QĐ-UBND15/05/2012Attachment IconBan hành quy định về tổ chức chia Cụm, Khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua
984/QĐ-UBND15/05/2012Attachment IconBan hành quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015
983/QĐ-UBND15/05/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
981/QĐ-UBND15/05/2012Attachment IconPhê duyệt đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí xây dựng Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng
979/QĐ-UBND15/05/2012Attachment IconQuy định điều kiện hưởng chế độ bán trú và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg cho các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập và Bù Đốp
974/QĐ-UBND15/05/2012Attachment IconPhê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chủ lực của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2015
971/QĐ-UBND14/05/2012Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Thanh tra Chính phủ
958/QĐ-UBND11/05/2012Attachment IconPhê duyệt danh sách và phương án giao đất tái định canh, định cư cho các hộ đồng bào dân tộc tại Khu tái định canh, định cư cho đồng bào dân tộc Dự án thủy lợi Phước Hòa
949/QĐ-UBND10/05/2012Attachment IconBan hành quy định về quản lý quy hoạch cấp nước vùng liên huyện tỉnh Bình Phước
943/QĐ-UBND09/05/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ dạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020
942/QĐ-UBND09/05/2012Attachment IconPhê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020
941/QĐ-UBND09/05/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
940/QĐ-UBND09/05/2012Attachment IconPhê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng nhãn hiệu tập thể hồ tiêu Lộc Ninh - Bình Phước
887/QĐ-UBND02/05/2012Attachment IconVề việc thành lập thôn Phước Thiện thuộc xã Phước Tín, thị xã Phước Long
17/2012/QĐ-UBND31/05/2012Attachment IconV/v quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16/2012/QĐ-UBND30/05/2012Attachment IconBan hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15/2012/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconBan hành Quy chế quản lý nhà cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/2012/QĐ-UBND23/05/2012Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công thương tỉnh Bình Phước
13/2012/QĐ-UBND23/05/2012Attachment IconPhê duyệt Đề án Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020
12/2012/QĐ-UBND08/05/2012Attachment IconBan hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11/2012/QĐ-UBND03/05/2012Attachment IconSửa đổi, bổ sung Khoản 15 Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh)
8/2012/CT-UBND16/05/2012Attachment IconTăng cường công tác quản lý nhà nước đối với giống cây trồng trên địa bàn tỉnh
7/2012/CT-UBND15/05/2012Attachment IconVề việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2011 - 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2/2012/QĐ-UBND14/05/2012Attachment IconVề việc hủy bỏ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/4/2012 của UBND huyện Bù Đốp về việc ban hành Quy định về trình trự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
29
Hide details for 4/20124/2012