CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Show details for 10/201510/2015
22
Hide details for 9/20159/2015
2108/QĐ-UBND29/09/2015Attachment Iconv/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
2094/QĐ-UBND29/09/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước
2055/QĐ-UBND22/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
2026/QĐ-UBND17/09/2015Attachment Iconv/v đổi tên và kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Phước
1990/QĐ-UBND09/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
1969/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế Dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng Nhà máy Xi măng Bình Phước
1964/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v công nhận đô thị Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
1959/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Tiến Thành - thị xã Đồng Xoài
1955/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v cho phép thành lập Hiệp hội vận tải ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1952/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ câu lạc bộ Võ thuật Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước
1950/QĐ-UBND04/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư - dân cư ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh BP
1922/QĐ-UBND01/09/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế phối hợp Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh BP
1916/QĐ-UBND01/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến mủ cao su Nghĩa Trung, xã Nghĩa Trung huyện Bù Đăng, tỉnh BP
34/2015/QĐ-UBND18/09/2015Attachment Iconv/v quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước
33/2015/QĐ-UBND17/09/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019
32/2015/QĐ-UBND17/09/2015Attachment Iconban hành Quy định về quản lý và sử dụng diện tích cao su trồng trên đất rừng sản xuất
31/2015/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
30/2015/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định về phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác, bảo trì và tổ chức giao thông; phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác, bảo trì các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
29/2015/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28/2015/QĐ-UBND01/09/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
27/2015/QĐ-UBND01/09/2015Attachment Iconv/v thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470