CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
5
Show details for 9/20019/2001
14
Show details for 8/20018/2001
17
Show details for 7/20017/2001
5
Show details for 6/20016/2001
9
Show details for 5/20015/2001
8
Show details for 4/20014/2001
12
Show details for 3/20013/2001
5
Hide details for 2/20012/2001
13/2001/QĐ-UB28/02/2001Attachment IconV/v Ban hành chính sách và đơn giá đền bù thiệt hại các loại đất, nhà cửa vật kiến trúc, hoa màu tuyến đường điện 110KV Cần Đơn, Lộc Ninh, Bình Long-Bình Phước
12/2001/QĐ-UB27/02/2001Attachment IconV/v Ban hành quy chế làm việc của Kiểm lâm phụ trách địa bàn trong tỉnh Bình Phước
11/2001/QĐ-UB21/02/2001Attachment IconV/v Điều chỉnh định mức sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bình Phước
10/2001/QĐ-UB08/02/2001Attachment IconV/v ban hành bản Quy chế tổ chức và hoạt động của chi cục di dân & Định canh định cư tỉnh Bình Phước
5/2001/CT-UB27/02/2001Attachment IconV/v tăng cường kiểm tra xử lí xe mô tô có nguồn gốc nhập lậu
9
Show details for 1/20011/2001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8443
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470