CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
16
Hide details for 8/20008/2000
72/2000/QĐ-UB21/08/2000Attachment IconV/v ban hành chính sách đền bù giải tỏa dọc đường ĐT 741 đoạn nội ô thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
71/2000/QĐ-UB18/08/2000Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2000 tỉnh Bình Phước
70/2000/QĐ-UB16/08/2000Attachment IconV/v Ban hành danh mục và mức thu các loại phí , lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước
69/2000/QĐ-UB10/08/2000Attachment Iconv/v quy định mức ttrang bị các thiết bị nội thất cho trụ sở làm việc đối với các cơ quan khu vực tỉnh lỵ Bình Phước
68/2000/QĐ-UB08/08/2000Attachment IconV/v Điều chỉnh danh mục chương trình mục tiêu y tế năm 2000
67/2000/QĐ-UB07/08/2000Attachment IconV/v cho phép thành lập Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Bình Phước
66/2000/QĐ-UB07/08/2000Attachment IconV/v thay đổi nhân sự thành phần Ban chỉ đạo bảo vệ rừng tỉnh Bình Phước
65/2000/QĐ-UB07/08/2000Attachment IconV/v thành lập ban chỉ đạo Dự án theo dõi diễn biến Rừng và đất lâm nghiệp Tỉnh Bình Phước
64/2000/QĐ-UB07/08/2000Attachment IconV/v đặt tên đường( đợt 1) Thị xã Đồng Xoài
63/2000/QĐ-UB02/08/2000Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2010
62/2000/QĐ-UB01/08/2000Attachment IconV/v giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng bằng vốn vay
20/2000/CT-UB28/08/2000Attachment IconV/v Thực hiện ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
19/2000/CT-UB24/08/2000Attachment IconV/v bảo vệ an ninh chính trị trật tự xã hội trong dịp kỉ niệm các ngày lễ lớn năm 2000
18/2000/CT-UB21/08/2000Attachment IconV/v Triển khai dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741 đoạn từ Km 49+537(Ranh giới tỉnh Bình Dương) đến Km 68+200 (Trạm điện thị xã đồng Xoài) Tỉnh bình Phước dài 18,663Km
17/2000/CT-UB04/08/2000Attachment IconV/v xây dựng kế hoạh phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001
16/2000/CT-UB02/08/2000Attachment IconV/v bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2
Hide details for 7/20007/2000
58/2000/QĐ-UB04/07/2000Attachment Icon"V/v Thành lập Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh trực thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Phước"
15/2000/CT-UB12/07/2000Attachment IconV/v ngưng khai thác lồ ô, tre, mum,... để nuôi dưỡng măng trong mùa sinh trưởng và tăng cường thực hiện các biện pháp quản lí bảo vệ rừng
4
Hide details for 6/20006/2000
56/2000/QĐ-UB14/06/2000Attachment IconV/v Giao đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp Nhà nước năm 2000
55/2000/QĐ-UB07/06/2000Attachment IconV/v Bổ sung,sửa đổi Quyết định số 260/1999/QĐ-UB ngày 30/11/1999 của tỉnh Bình Phước
14/2000/CT-UB26/06/2000Attachment IconV/v Triển khai chế độ kế toán áp dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh
13/2000/CT-UB14/06/2000Attachment IconV/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý
10
Hide details for 5/20005/2000
54/2000/QĐ-UB26/05/2000Attachment IconV/v Củng cố Ban chỉ đạo Tổ chuyên viên thực hiện chương trình XĐGN , phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới Tỉnh .
53/2000/QĐ-UB26/05/2000Attachment IconV/v Sửa đổi quy định ở Khoản 2 Điều 3 Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2000/QĐ-UB ngày 3/4/2000 của UBND tỉnh
52/2000/QĐ-UB26/05/2000Attachment IconV/v Điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu động viên huấn luyện QNDB năm 2000
51/2000/QĐ-UB24/05/2000Attachment IconV/v Thành lập Ban biên tập Bản tin Tư Pháp Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470