CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
8
Hide details for 5/19995/1999
118/1999/QĐ-UB31/05/99Attachment IconV/v "Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội dồng Khoa học - Công nghệ Tỉnh Bình Phước"
105/1999/QĐ-UB15/05/99Attachment IconV/v Ban hành mức thu và thời gian nộp tiền sử dụng đất đối với việc giao đất ở cho cán bộ công nhân viên
104/1999/QĐ-UB15/05/99Attachment IconV/v Ban hành Quy chế quản lý tài chính quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
100/1999/QĐ-UB13/05/99Attachment IconV/v Quy đinh chế độ khen thưởng
99/1999/QĐ-UB10/05/99Attachment IconV/v "Phê duyệt quy hoạch phát triển GTVT Tỉnh Bình Phước - giai đoạn 1997-2020"
96/1999/QĐ-UB10/05/99Attachment IconV/v "Ban hành quy định về bảo vệ môi trường Tỉnh Bình Phước"
18/1999/CT-UB21/05/99Attachment IconV/v Tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức hàng năm
16/1999/CT-UB14/05/99Attachment IconV/v Công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1999
14
Show details for 4/19994/1999
2
Show details for 3/19993/1999
1
Show details for 1/19991/1999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8516
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470