CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
32
Hide details for 4/20174/2017
1046/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconBan hành kế hoạch thực hiện đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1045/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền bồi thường dự án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng
1042/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hớn Quản
1041/QĐ-UBND28/04/2017Attachment Iconphê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Vinh, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1032/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020
1027/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1000/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconBan hành nội quy cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư
999/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư
996/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Phước
995/QĐ-UBND26/04/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
980/QĐ-UBND25/04/2017Attachment IconBan hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Phước
974/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconĐiều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án từ sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh về Ban QLDA chuyên ngành
970/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconGiao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 từ nguồn vượt thu năm 2016
960/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconBan hành quy định mức hỗ trợ, trợ giúp các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước
945/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành tầm nhìn đến năm 2030
922/QĐ-UBND18/04/2017Attachment IconGiao kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
915/QĐ-UBND17/04/2017Attachment IconPhê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
880/QĐ-UBND13/04/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước
879/QĐ-UBND13/04/2017Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011-2020
878/QĐ-UBND13/04/2017Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước
873/QĐ-UBND13/04/2017Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em tỉnh Bình Phước
872/QĐ-UBND13/04/2017Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bình Phước
853/QĐ-UBND12/04/2017Attachment IconQuy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2016-2017
831/QĐ-UBND11/04/2017Attachment IconPhê duyệt các đề án tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2017
805/QĐ-UBND10/04/2017Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
765/QĐ-UBND03/04/2017Attachment Iconban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, trang thông tin điển tử cơ quan NN tỉnh BP
19/2017/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconBan hành quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18/2017/QĐ-UBND14/04/2017Attachment IconBan hành để án kiện toàn tổ chức, hoạt động của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17/2017/QĐ-UBND14/04/2017Attachment IconBãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dân tộc do UBND tỉnh ban hành
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470