CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Show details for 10/201510/2015
22
Show details for 9/20159/2015
50
Show details for 8/20158/2015
40
Show details for 7/20157/2015
22
Show details for 6/20156/2015
18
Hide details for 5/20155/2015
1057/QĐ-UBND28/05/2015Attachment Icon v/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1019/QĐ-UBND28/05/2015Attachment Iconv/v ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
955/QĐ-UBND21/05/2015Attachment Iconv/v bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông thôn tỉnh Bình Phước
955/QĐ-UBND21/05/2015Attachment Iconv/v bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông thôn tỉnh Bình Phước
948/QĐ-UBND20/05/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
913/QĐ-UBND15/05/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch thu, chi Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2015
911/QĐ-UBND15/05/2015Attachment Iconv/v phê duyệt bổ sung Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn
908/QĐ-UBND15/05/2015Attachment Iconv/v ban hành bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
880/QĐ-UBND12/05/2015Attachment Iconv/v giao kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015
873/QĐ-UBND11/05/2015Attachment Iconv/v phê duyệt phương án vận hành lưới điện trong trường hợp mất cân đối cung cầu về công suất trên hệ thống điện năm 2015 trên tỉnh Bình Phước
11/2015/QĐ-UBND28/05/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
10/2015/QĐ-UBND26/05/2015Attachment Iconv/v quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9/2015/QĐ-UBND22/05/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ban Tiếp công dân tỉnh Bình Phước
8/2015/QĐ-UBND12/05/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh BP
7/2015/QĐ-UBND12/05/2015Attachment Iconv/v bãi bỏ Quyết định 144/1999/QĐ-UBND ngày 24/6/1999; Quyết định số 02/2002/QĐ-UBND ngày 22/01/2002; Quyết định 106/2004/QĐ-UBND ngày 16/11/2004 của UBND tỉnh
6/CT-UBND15/05/2015Attachment Iconv/v tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015
5/CT-UBND07/05/2015Attachment Iconv/v tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 trên bàn tỉnh BP
4/CT-UBND06/05/2015Attachment Iconcông tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2015
18
Show details for 4/20154/2015
19
Show details for 3/20153/2015
13
Show details for 2/20152/2015
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470