CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 221/ QĐ-UBND
Ngày kư

06/02/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Cho Công ty TNHHY MTV Bản Tú chuyển mục đích sử dụng đất để nâng cấp, cải tạo cửa hàng xăng dầu hiện hữu
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

221.pdf 106(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470