CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 367/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/02/2020

Người kư Huỳnh Thị Hằng
Trích yếu Phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị pḥng chống thiên tai và vật tư, vật liệu phục vụ an toàn hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

367.pdf 107(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470