CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 4/ 2011/QĐ-UBND
Ngy k

21/12/2011

Người k Trần Quang Ty
Trch yếu Ban hnh Quy chế tổ chức v hoạt động của Trung tm Y tế huyện B Gia Mập
Cơ quan ban hnh UBND huyện B Gia Mập
Phần loại Quyết định UBND huyện B Gia Mập
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

QD 04 huyen.doc 208(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470