CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 158/ QĐ-UBND
Ngày kư

20/01/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hỷ Dung chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

158.pdf 106(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470