CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2307/ QĐ-UBND
Ngy k

16/09/2020

Người k Huỳnh Anh Minh
Trch yếu Quyết định Thu hồi đất do Ban QLRPH Đăk Mai quản l, đồng thời cho HTX Đ Lương thu đất để trồng cy lu năm
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2307.pdf 2028(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470