CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2092/ QĐ-UBND
Ngy k

30/07/2009

Người k Bi Văn Danh
Trch yếu Ph duyệt Dự n chuyển đổi rừng ngho kiệt sang trồng rừng cao su tại khoảnh 3,4-Tiểu khu 307 Cty TNHH MTV cao su Sng B
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2092.PDF 101(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470