CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 180/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

02/08/99

Người kư PCT- Trương Tấn Thiệu
Trích yếu v/v Giao Dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 1999
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
, , ,
180_1999_QD_UB.doc 32(Kbytes)
180_1999_QD_UB_DUTOANDIEUCHINHKHOITINH.doc 109(Kbytes)
180_1999_QD_UB_DUTOANDIEUCHINHTHUNGANSACH.doc 99(Kbytes)
180_1999_QD_UB_KEHOACH.doc 78(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470