CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1418/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/06/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư, các khu vực đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chưa đăng kư trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xă, thành phố
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1418.pdf 2633(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470