CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2760/ QĐ-UBND
Ngy k

31/10/2016

Người k Huỳnh Anh Minh
Trch yếu Ph duyệt điều chỉnh cục bộ khu đất nh ở x hội thuộc đồ n quy hoạch chi tiết xy dựng tỷ lệ 1/500 khu dn cư thị trấn Tn Ph huyện Đồng Ph, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2760.pdf 53(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470