CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 160/ QĐ-UBND
Ngày kư

20/01/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban chỉ đạo chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

160.pdf 109(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470