CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 252/ 1999/QĐ-UB
Ngy k

23/11/99

Người k PCT-Trương Tấn Thiệu
Trch yếu V/v Miễn lệ ph cấp GCN QSD đất cho nhn dn cc x ngho, vng su, vng xa, vng cao v cc x bin giới
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:
,
252_1999_QD_UB.doc 30(Kbytes)
252_1999_QD_UB_DANHSACH_KEMTHEO.doc 106(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470