CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3/ /2020/QĐ-UBND
Ngày kư

21/02/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Băi bỏ quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lư nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3.pdf 42(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470