CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2415/ QĐ-UBND
Ngy k

13/11/2019

Người k Huỳnh Anh Minh
Trch yếu Quyết định Thu hồi đất của b Phng Thị Thanh Thủy, giao đất cho Cha Thanh Đức để xy dựng cơ sở thờ tự
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2415.pdf 78(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470