CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 6/ 2012/NQ-HĐND
Ngy k

27/11/2012

Người k Phạm Quốc Minh
Trch yếu Về việc thng qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thị x Đồng Xoi
Cơ quan ban hnh HĐND thị X Đồng Xoi
Phần loại Nghị quyết HĐND thị x Đồng Xoi
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

NQ 06.doc 212(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470