CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2208/ QĐ-UBND
Ngy k

25/08/2016

Người k Huỳnh Anh Minh
Trch yếu Thu hồi đất thu của ng Cao Ngọc KHoản v b L Thị Thy Nhuần, đồng thời cho Cng ty TNHH Pht Hưng Lộc thu đất để mở rộng Trại chăn nui heo ni sinh sản để cho thu lại
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2208.pdf 86(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470