CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 105/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

15/05/99

Người kư PCT Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v Ban hành mức thu và thời gian nộp tiền sử dụng đất đối với việc giao đất ở cho cán bộ công nhân viên
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
105_1999_QD_UB.doc 34(Kbytes)
105_1999_QD_UB_QUYDINH_KEMTHEO.doc 53(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470