CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 926/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/04/2020

Người kư Trần Tuyết Minh
Trích yếu Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công và thân nhân người có công do đại dịch Covid-19 thành phố Đồng Xoài
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470