CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2976/ QĐ-UBND
Ngy k

21/10/2009

Người k Bi Văn Danh
Trch yếu Về việc ph duyệt Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tch tch ra khỏi lm phần sau quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2020 huyện B Đốp, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

QD 2976 TINH.doc 330(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470