CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 71/ 2005/QĐ-UBND
Ngy k

28/07/2005

Người k Nguyễn Tấn Hưng
Trch yếu V/v : Điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt ph cho đội vin Đội tr thức trẻ tnh nguyện tham gia xy dựng cơ sở x , phường vững mạnh tại Thị X Đồng Xoi .
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

QD71.pdf 380(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470