CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 321/ QĐ-UBND
Ngy k

21/02/2020

Người k Huỳnh Anh Minh
Trch yếu Quyết định điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1913/QĐ-UBND ngy 12/09/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất do Ban QLRPH B Đốp quản l, giao UBND huyện B Đốp xt cho 12 hộ gia đnh, c nhn thu đất lm nghiệp để trồng cy cao su
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

321.pdf 177(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470