CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 134/ NQ-HĐND
Ngày kư

22/12/2017

Người kư Trần Văn Lân
Trích yếu Thông qua danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công huyên Phú Riềng năm 2018
Cơ quan ban hành HĐND huyện Phú Riềng
Phần loại Nghị quyết HĐND huyện Phú Riềng
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

134pr.pdf 267(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470