CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 220/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/01/2009

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Về việc ban hành Quy định về tổ chức chia cụm, khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

14. QD 220 TINH.doc 85(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470