CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 287/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/01/2011

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu vv phê duyệt diện tích và mức giá khởi điểm để bán đấu giá vườn cao su tạo qũy đầu tư Dự án BT đường Lộc Tấn - Bù Đốp
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

287.PDF 103(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470