CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1155/ QĐ-UBND
Ngy k

26/06/2007

Người k Phạm Văn Tng
Trch yếu Về việc ph duyệt Đề cương v dự ton Dự n Quy hoạch pht triển kinh tế - x hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:
, ,
5. QĐ 1155 TỈNH.doc 25(Kbytes)
KM THEO QĐ 1155 TỈNH (ĐỀ CƯƠNG).doc 49(Kbytes)
KM THEO QĐ 1155 TỈNH (DỰ TON).doc 46(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470