CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 947/ QĐ-UBND
Ngy k

05/04/2020

Người k Huỳnh Anh Minh
Trch yếu Quyết định thu hồi đất Cha Long Phước, giao UBND thị x Phước Long để thực hiện cng trnh xy dựng hệ thống xử l nước thải pha ty dự n xy dựng hạ tầng kỹ thuật Khu TTHC v khu ĐTM thị x Phước Long
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

947.pdf 1564(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470