CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 62/ 2000/QĐ-UB
Ngày kư

01/08/2000

Người kư PCT-Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng bằng vốn vay
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
62_2000_QD_UB.doc 26(Kbytes)
62_2000_QD_UB_KEHOACH_KEMTHEO.doc 122(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470