CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 391/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/02/2008

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu Về tŕnh tự, thủ tục thanh lư rừng trồng bằng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Ban QLRPH Bù Gia Phúc
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

08. QĐ 391 TỈNH.doc 56(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470