CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 367/ QĐ-UBND
Ngy k

24/02/2009

Người k Trương Tấn Thiệu
Trch yếu Ph duyệt dự n đầu tư ổn định dn di cư tự do lin x Ph Nghĩa, Đức Hạnh, Ph văn B Gia Mập, huyện Phước Long, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:
,
18.QD 367 TINH.doc 50(Kbytes)
367.pdf 3975(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470