CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2008/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/09/2007

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Về việc mở các lớp bồi dưỡng Kỹ năng Hành chính cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xă, phường, thị trấn năm 2007
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

13. QĐ 2008 TỈNH.doc 28(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470