CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 64/ 2000/QĐ-UB
Ngày kư

07/08/2000

Người kư CT-Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v đặt tên đường( đợt 1) Thị xă Đồng Xoài
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
64_2000_QD_UB.doc 32(Kbytes)
64_2000_QD_UB_QUYDINH_KEMTHEO.doc 101(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470