CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1/ 2014/QĐ-UBND
Ngy k

07/03/2014

Người k Trần Văn Chung
Trch yếu Ban hnh Quy định về hoạt động, quản l hệ thống chiếu sng đ thị trn địa bn thị x Đồng Xoi
Cơ quan ban hnh UBND thị x Đồng Xoi
Phần loại Quyết định UBND thị x Đồng Xoi
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

01 dx.pdf 279(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470