CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1134/ QĐ-UBND
Ngy k

26/06/2007

Người k Phạm Văn Tng
Trch yếu Về việc ph duyệt Đề cương v dự ton Dự n Quy hoạch pht triển kinh tế - x hội huyện B đốp thời kỳ đến năm 2020
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:
, ,
3. QĐ 1134 TỈNH.doc 25(Kbytes)
KM THEO QĐ 1134 TỈNH (ĐỀ CƯƠNG).doc 48(Kbytes)
KM THEO QĐ 1134 TỈNH (DỰ TON).doc 46(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470