CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1794/ QĐ-UBND
Ngy k

21/08/2007

Người k Nguyễn Tấn Hưng
Trch yếu Về việc ph duyệt Kế hoạch đấu thầu của 3 Dự n ổn định dn DCTD: Lin x Đăk Nhau - Thọ Sơn, huyện B Đăng; x Tn Phước - Đồng Tiến, huyện Đồng Ph; x Đắk Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:
,
8. QĐ 1794 TỈNH.doc 29(Kbytes)
KM THEO QĐ 1794 TỈNH.doc 33(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470