CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 26/ 2001/QĐ-UB
Ngy k

17/04/2001

Người k Trương Tấn Thiệu
Trch yếu V/v Thnh lập Ban quản l dự n chương trnh pht triển kinh tế- x hội cc x đặc biệt kh khăn, vng đồng bo dn tọc miền ni v vng su, vng xa huyện B Đăng, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

26_2001_QD_UB.doc 45(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470