CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 320/ QĐ-UBND
Ngy k

21/02/2020

Người k Huỳnh Anh Minh
Trch yếu Quyết định thu hồi đất do Ban QLRPH B Đốp quản l, giao UBND huyện B Đốp xt cho hộ ng Phan Văn Hồng thu đất lm nghiệp để trồng cy cao su
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

320.pdf 104(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470