CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 908/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/04/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Cho công ty TNHHMTV sản xuất TM chăn nuôi Kim Hợi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án XD trang trại chăn nuôi heo
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

908.pdf 1806(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470