CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 50/ 2016/QĐ-UBND
Ngày kư

22/11/2016

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu V/v Sửa đổi, bổ sung Điểm b khoản 3 điều 4 và điều 5 của Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh B́nh Phước được ban hành kèm theo quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

50.pdf 85(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470