CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1837/ QĐ-UBND
Ngy k

30/08/2019

Người k Huỳnh Anh Minh
Trch yếu Quyết định thu hồi đất của Trường tiểu học Thanh Ha B (nay l Trường Tiểu học Thanh Bnh A), huyện B Đốp, đồng thời giao UBND huyện B Đốp quản l
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

1837.pdf 83(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470