CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 409/ QĐ-UBND
Ngy k

28/02/2008

Người k Trương Tấn Thiệu
Trch yếu Ph duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao tỉnh Bnh Phước đến năm 2015 v định hướng đến năm 2020
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:
, ,
1223.pdf 1172(Kbytes)
KM THEO Q 409 T_NH.rar 25(Kbytes)
09. QĐ 409 TỈNH.doc 23(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470