CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3070/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/10/2009

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt Dự án đầu tư di dời và ổn định dân xâm canh trong lâm phần Vườn Quốc gia Bù Gia Mập ra khu vực định canh, định cư giai đoạn I, năm 2010 - 2011
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD 3070 TINH.doc 61(Kbytes)
KT QD 3070 TINH.doc 55(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470