CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 40/ 2017/QĐ-UBND
Ngày kư

03/10/2017

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Ban hành quy định về quản lư người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lư tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

40 tinh.pdf 774(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470