CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2560/ QĐ-UBND
Ngy k

16/11/2015

Người k Trần Ngọc Trai
Trch yếu v/v ph duyệt điều chỉnh cục bộ đồ n quy hoạch chi tiết xy dựng tỷ lệ 1/500 Khu dn cư Thuận Ph I, x Thuận Ph, huyện Đồng Ph, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2560.pdf 52(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470