CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1756/ QĐ-UBND
Ngy k

22/08/2019

Người k Huynh Anh Minh
Trch yếu Quyết định thu hồi đất do Cng ty TNHH MTV Cao su Phước Long (nay l Cng ty TNHH MTV Cao su Bnh Phước) quản l, giao UBND huyện B Gia Mập xt cấp đất sản xuất cho hộ b Trần Thị Lợi Chấn
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

1756.pdf 97(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470